بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهای پذیرفته شده، روش گردآوری دادهها

 

حداکثر تا ۳۰ روز پس از اطلاعیه سود و زیان، پیش بینی ای ارائه نداده باشند.
قیمت ها، در روزهای ۱- ، ۰ و ۱ پیرامون اطلاعیه سود وزیان موجود باشند.
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
در این تحقیق، به بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام و افشای اختیاری پرداخته خواهد شد.
قلمرو زمانی
قلمرو زمانی در این تحقیق از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ به مدت ۱۰ سال میباشد.
قلمرو مکانی
قلمرو مکانی در تحقیق حاضر، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
روش گردآوری داده ها
در تحقیق حاضر با مراجعه به منابع کتابخانهای شامل کتب، مجلات هفتگی، ماهنامهها، فصلنامه ها و انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، پایان نامه های تحصیلی و جستجو در پایگاه های اینترنتی، بخش نظری و ادبیات موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و داده های مورد نیاز شرکتها نیز از پایگاه های اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانکهای اطلاعاتی همانند نرم افزار تدبیرپرداز، صورتهای مالی، یادداشتهای توضیحی و گزارشهای مجمع عمومی شرکتها استخراج و جهت نتیجهگیری، مورد مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
متغیرهای تحقیق
متغیرهای وابسته
پیش بینی (Forecast): متغیر موهومی است اگر شرکت طی حداکثر ۷ روز پس از اعلامیه سود و زیان، حداقل یک پیش بینی سود هر سهم ارائه دهد برابر است با ۱ ، در غیر اینصورت ۰ .
پیش بینی خوب (Good forecast): متغیر موهومی است اگر Forecast برابر با ۱ و اختلاف قیمت در روزهای ۰ و ۱ اطلاعیه سود هر سهم مثبت باشد، برابر است با ۱ ، در غیر اینصورت ۰ .
پیش بینی بد (Bad forecast): متغیر موهومی است اگر Forecast برابر با ۱ و اختلاف قیمت در روزهای ۰ و ۱ اطلاعیه سود هر سهم منفی باشد، برابر است با ۱ ، در غیر اینصورت ۰ .
خطای پیش بینی (Forecast error): از اختلاف سود هر سهم پیش بینی شده (Peps) و سود هر سهم واقعی (Aeps)، به دست می آید که متغیری موهومی است اگر اختلاف محاسبه شده، بزرگتر از صفر (پیش بینی خوش بینانه) باشد برابر است با ۱ و اگر کوچکتر از صفر ( پیش بینی بد بینانه) باشد برابر است با ۰ .
متغیرهای مستقل
درصد تغییر قیمت (Change): درصد تغییر قیمت در روزهای۱- ، ۰ و ۱ پیرامون تاریخ اعلامیه سود و زیان شرکت، که از جمع دو عدد زیرتقسیم بر ۲ ضربدر ۱۰۰ بدست می آید: (۱) قیمت روز ۰ منهای قیمت روز ۱- تقسیم بر قیمت روز ۱- ، (۲) قیمت روز ۱ منهای قیمت روز ۰ تقسیم بر قیمت روز ۰ .
قدرمطلق درصد تغییر قیمت (Abs change): قدر مطلق Change
کاهش قیمت Neg.change)): متغیر موهومی است اگر Change منفی باشد، برابر است با ۱، در غیر اینصورت ۰ .