بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهای پذیرفته شده، بورس اوراق بهادار

 

همبستگی بینابینی بین بازدهی و حجم معاملات و نوسانات بررسی شده است.
همبستگی ضعیف بین حجم معاملات و بازدهی و همبستگی مثبت بین نوسانات و حجم معاملات به همراه یک تقارن همبستگی اطراف وقفه صفر.
با بهره گرفتن از آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته به این نتیجه رسیدند که سریهای زمانی پایا بوده و وابسته به زمان نیستند.
که جهت بررسی روابط همزمان از روش چند متغیره ارائه شده توسط لی و روی (۲۰۰۲) استفاده نموده است.

در این مطالعه شواهد قوی برای روابط بین حجم معاملات و بازدهی سهام به دست نیامد. زیرا همبستگی متوالی در بازده وجود نداشت از ٣١ شرکت فقط ۱۲ شرکت معنی دار بود ولی در حجم معاملات تقریباً همه و ها معنیدار شدند.
بدلیل اینکه عدم همبستگی نشان داده شده بین حجم معاملات و بازدهی که به معنی عدم ارتباط بین آنها نیست (زیرا اغلب گزارش شده است که نوسانات قیمت تمایل به افزایش دارد اگر حجم معاملات بالا وجود داشته باشد) روابط ارائه شده توسط برایلفورد (۱۹۹۴) نیز بررسی شده است لذا در مدل او ارتباط توانهای بیشتر بازده و حجم معاملات بررسی شده است.

متغیر موهومی اگر بازدهی منفی باشد و اگر مثبت باشد.
پارامتر اندازه گیری ارتباط بین حجم معاملات و نوسانات بازدهی جدای از علامت آن.
درجه تقارن در آن رابطه را محاسبه می کند.
نتیجه این بود که مثبت و معنیدار در همه نمونه ها و علامت منفی در ۴ مورد و معنی‌دار بودن در ۱۷ مورد مشاهده شد.
افزایش حجم معاملات با افزایش نوسانات بازدهی همراه است.
گریفین، نارداری و استالز (۲۰۰۵) به بررسی رابطه بین حجم معاملات و بازده تاریخی سهام در ۴۶ کشور پرداختند. آن‌ ها دریافتند که یک ارتباط مثبت قوی بین گردش معاملات و بازده تاریخی در بسیاری از بازارها وجود دارد. این نتایج از لحاظ آماری در کشورهای دارای محدودیت فروش استقراضی، در جایی که کارایی تخصیصی در بازار در سطح ضعیفی قرار دارد و به خصوص برای سرمایه‌گذاران حقیقی معنی دار بود.
۲-۷-۲)پیشینه تحقیقات داخلی :
شوشتریان و اکبری در سال ۱۳۸۵ در تحقیقی به بررسی تاثیر افزایش سرمایه از محل حق تقدم بر حجم معاملات سهام از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۲ پرداختند. نتیجه این تحقیق رابطه معنی‌داری بین اعلان خبر افزایش سرمایه از محل حق تقدم و تغییرات حجم، وجود دارد به طوری که میانگین حجم معاملات سهام در هفته اعلان خبر کاهش و در هفته اول بعد از اعلان، به شدت کاهش یافته است و بعد از آن روند رو به رشد حجم معاملات حرکات قبلی را تا حدودی تصحیح کرده است. ولی در مقایسه با قبل از اعلان خبر افزایش سرمایه، حجم معاملات کمتر است و همچنین بین نوع صنعت و تغییر در حجم معاملات سهام ناشی از اعلان خبر افزایش سرمایه رابطه معنی‌داری وجود ندارد.( اکبری، مهدی، بررسی تاثیر افزایش سرمایه از محل حق تقدم بر حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، بهار ۱۳۸۶ ،شماره اول.)
محققی در سال ۱۳۸۶ در تحقیق پایان نامه خود به بررسی ارتباط بین نسبت سود هر سهم با حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته است. که نتیجه این تحقیق از وجود یک رابطه مثبت بین این دو متغیر حکایت می‌کند.
قالیباف اصل و کلبری در سال ۱۳۸۷ در تحقیق پایان‌نامه خود به بررسی اثرات پیشرو ـ پسرو وابسته به اندازه و حجم معامله در بازده و نوسان سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. این محققین جامعه آماری خود را از آغاز سال ۱۳۸۲ تا پایان سال ۱۳۸۶ انتخاب نمودند و مدل به کار گرفته شده در این مطالعه، مدل اقتصاد سنجی GARCH می‌باشد و نتیجه به دست آمده این است که با کنترل اندازه شرکت در شرایط رکود و در کوتاه مدت، بازده پرتفوی‌های با حجم معامله بالا بازده پرتفوی‌های با حجم معامله پایین را پیش‌بینی می‌کند.