بورس اوراق بهادار تهران، شرکت های پذیرفته شده، ریسک غیر سیستماتیک

 

از طرفی وجود مجلات تخصصی «تحلیل بهره‌وری و انجمن تحقیق در عملیات و کتابهای تحلیل پوششی داده‌ها، ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده‌ها، نظریه، متدلوژی و کاربرد ها (چارنز،کوپر، لوین و سیفورد (۱۹۹۴) تحلیل کارایی به وسیله مرزهای تولید با روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها، بخشی از تلاش نظری در این زمینه بوده اند.
همچنین قابل ذکر است که برخلاف مطالعه و تحقیقات زیادی که در ارتباط بین کارایی و سایر متغیر ها انجام گرفته است، مطالعات کمی در زمینه رابطه کارایی و بازده سهام انجام گرفته است، خانم فاطمه اژدری در رساله ی خود در ۱۳۸۷ به بررسی کارایی شرکت های پذیرفته شده ارتباط آن با بازده سهام پرداخته است، هم چنین در این حوزه می‌توان به مقاله ی محمد محمودی و مجتبی متان اشاره کرد که به بررسی ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار و ارتباط آن با بازده و ریسک سهام پرداخته اند .
هم چنین در سال ۱۳۸۱ عزیز اله معماریانی و صابر ساعتی مهتدی مقاله ای تخت عنوان «نظریه مجموعه های فازی و تحلیل پوششی داده‌ها » ارائه کرده اند. در این مقاله با ارائه ی شرح مختصری از تحلیل پوششی داده‌ها و تعاریف مقدماتی از نظریه مجموعه های فازی کاربرد های انجام شده از این نظریه در سازمان ها ی مختلف چون بانک ها، دانشگاه ها و … معرفی گشته است.
لازم به ذکر است دکتر عالم تبریز نیز در مقاله ای به بررسی کارکرد تکنیک فازی در بهبود سنجش کارایی شعب بانک ها با بهره گرفتن از تکنیک DEA پرداخته است که در پروژه ی حاضر از روش ایشان نیز استفاده شده است.
در پژوهش حاضر به دنبال این هستیم که بدانیم در شرکت های کارا یا به بیان دیگر در شرکت هایی که با بهره گرفتن از نهاده های کمتر ستاده های بیشتری تولید میکنند و به مفهوم عملیاتی کاراتر هستند، آیا این کارایی در ریسک غیر سیستماتیک شرکت و بازده سهام شرکت ها تأثیر ی دارد یا خیر ؟
۱-۸٫فرضیه های پژوهش
فرضیه اول :
بین کارایی نسبی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش تلفیقی TOPSIS و DEA و بازده سهام آن شرکت ها ارتباط معنا داری وجود دارد.
جهت اثبات این فرضیه ابتدا کارایی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران را با کمک روش تاپسیس فازی و DEA محاسبه کرده و سپس اعداد به دست آمده با بازدهی سالانه شرکت ها مقایسه می‌شود.
اندازه گیری کارایی شرکت های بورسی از طریق روش DEA و تاپسیس فازی
اندازه گیری کارایی شرکت های بورسی از طریق روش DEA و تاپسیس فازی
آیا بین بازدهی سهام شرکت ها و کارایی آنها ارتباط وجود دارد ؟

اندازه گیری بازدهی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
اندازه گیری بازدهی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
شکل ۱-۱ : فرایند اجرایی فرضیه ی اول
فرضیه دوم :