بورس اوراق بهادار تهران، شرکت های پذیرفته شده، بورس اوراق بهادار

 

این تحقیق از مدل فازی می باشد وقابل تعمیم نیست ودرتعیین نمونه از صاحبنظران استفاده می شودو تصادفی نمی باشد در نتیجه این تحقیق فاقد فرضیه می باشد وهدف آن پاسخ به سوالات تحقیق است.
قلمرو تحقیق
هرتحقیقی بایستی ازنظرقلمروموضوعی و زمانی و مکانی دقیقا مشخص گرددتامحقق درتمامی مراحل تحقیق بر آن احاطه کافی داشته وبتواندپیامدهای حاصل از نمونه رابه جامعه تعمیم دهد از آن جاکه تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات کاربردی بوده است بنابراین به میزان زیادی مرتبط به زمان ومکان می باشد.
قلمروموضوعی
این تحقیق به شناسائی ورتبه بندی عوامل ایجادکننده ریسک های اقتصادی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
قلمرومکانی
چارچوب مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است .
قلمرو زمانی
این تحقیق ازلحاظ زمانی معطوف به سال 1392می باشد.
روش کلی تحقیق
پژوهش پیشنهادی حاضراز نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. وبا توجه به این که قضاوت بر مبنای اطلاعات عملکردی گذشته می باشد، لذا از حیث طرح تحقیق در زمره تحقیقات پس رویدادی بر مبنای اطلاعات گذشته و داده های مشاهده شده می باشد و از لحاظ استنتاج، توصیفی تحلیلی است. این پژوهش از نظر مکانی از نوع تحقیقات میدانی است، زیرا داده های تحقیق درچارچوب جامعه و یا نمونه آماری با حضور آنها و با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری خواهد شد.
تعریف واژه هاواصلاحات
ریسک : ریسک در معنای عام عبارت است از تاثیر منفی ناشی از یک آسیب پذیری  با در نظر گرفتن «احتمال» وقوع و «اثر» آن در فرایندهای یک سیستم. برای محاسبه” احتمال” یک رویداد ،(مثلا در یک سیستم فناوری اطلاعات) ، آسیب پذیری های موجود و بالقوه سیستم و کنترلهای اعمال شده در سیستم مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند. همچنین “اثر” ، اشاره به میزان بزرگی خسارت و ضرروارده دارد که بسته به حساسیت ، دقت و اهمیت اجزاء سیستم و داده ها می باشد (استون برنرو همکاران، 2002).
ریسک اقتصادی : خطرتغییرساختاراقتصادی یک کشوریانوسان مداوم نرخ برابری ارز وقوانین اقتصادی ان سرزمین است به اندازه ای که نرخ بازگست سرمایه های خارجی دراثرتغییرات نرخ برابری ارزیاتغییرقوانین کشوراست که دربرنامه ریزی های سرمایه گذاران خارجی اختلال ایجاد خواهد کرد.
ریسک اعتباری : ریسکی است که ازنکول(قصور)طرف قراردادیادرحالت کلی ترریسکی است که از”اتفاقی اعتباری” به وجودمی آید این ریسک معمولا در مورد اوراق قرضه واقع می شود بدین صورت که قرض دهنده ها ازبازپرداخت وامی که به قرض گیرنده داده بودندنگران بودندبه همین خاطرگاهی اوقات ریسک اعتباری یاریسک نکول هم می گویند(دانشنامه آزاد-ویکی پدیا).
ریسک تغییرات نرخ ارز : این ریسک زیرمجموعه ریسک بازار است که به دلیل تغییرات نرخ ارزروی می دهد اهمیت این ریسک هنگامی افزایش می یابدکه بخش قابل توجهی ازپرتفوی متشکل ازیک ارزویاارزهای گوناگون براساس وضعیت بازار(سبدارزی)باشدحالت دیگری که باعث ایجاد ریسک نرخ ارز برای بانکها می شود هنگامی روی می دهد که بانک مبادلات ارزی قابل توجهی داشته باشدو یا اینکه سپرده های ارزی دریافت نموده وهمچنین تسهیلات ارزی پرداخت نمایداین ریسک باتوجه به فعالیت فرا مرزی بانکها از اهمیت فراوانی برخوردار است.به همین دلیل ازروش های گوناگون مانندروش تحلیل تکنیکی برای پیش بینی روندهای کوتاه مدت نرخ ارزو وهمچنین روش های مدیریت دارایی وبدهی برای کاهش ریسک پرتفوی ارزی استفاده می شود (راعی و سعیدی،1389).
ریسک تورم : به عدم اطمینان نسبت به سطح نرخ تورم درسال های آینده اطلاق می گرددوبه عبارت دیگر به انحراف معیار نرخ تورم واقعی موردانتظاربستگی دارد (سازمان بورس).
ریسک نقدینگی : به دو دسته تقسیم می شوند:1-دارایی:بانام ریسک نقدینگی بازارمحصول هم شناخته می شودوزمانی ظاهرمی شودکه معامله باقیمت پیش بینی شده قابل انجام نباشد(به دلیل تغییروضعییت نسبت به زمان معامله عادی)این ریسک دربین گونه های دارایی ها ودرزمان وابسته به شرایط بازارتغییرمی کند2-تامین مالی:که ریسک جریان وجه نقدهم نامیده می شودبه عدم توانایی درپرداخت تعهدات برمی گردد این موضوع مخصوصابرای پرتفوهایی که متوازن شده اندومتعهدبه پرداخت حاشیه سود به طلب کاران هستند معضل مهمی است درواقع اگرذخیره وجه نقدکافی نباشدممکن استدرشرایط سقوط ارزش بازار نیاز به پرداخت وجه نقدوجود داشته باشدکه منجربه نقدکردن اجباری پرتفوی درقیمت پایین می شود.
ریسک مالی : ریسک مالی ناشی ازبه کارگیری بدهی درشرکت است .شرکتی که میزان بدهی آن بیشترباشدریسک مالی آن افزایش می یابد.