بورس اوراق بهادار تهران، شیوه جمع آوری داده ها، داده های جمع آوری شده

 

۳-۲ روش تحقیق
این تحقیق، از جهت همبستگی و روش شناسی تحقیق، از نوع شبهتجربی و پس رویدادی در حوزهی تحقیقات اثباتی حسابداری است که با اطلاعات واقعی صورت میگیرد. و چون میتواند در فرایند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی است . روش پسرویدادی معمولاً به تحقیقاتی اطلاق می شود که در آن ها پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن میپردازد. به عبارت دیگر، تحقیق روش پسرویدادی گذشتهنگر بوده و سعی برآن دارد که از معلول به علت احتمالی پی برد. زیرا علت و معلول (متغیر مستقل و وابسته ) پس از وقوع مورد بررسی قرار میگیرد. این تحقیق از لحاظ ماهیت و اهداف از نوع کاربردی است. این تحقیق مبتنی بر اطلاعات واقعی صورتهای مالی و یادداشتهای همراه صورتهای مالی شرکت ها است، که بر اساس الزام استاندارد های حسابداری ایران شرکت ها موظف به ارائه این اطلاعات به استفاده کنندگان از صورت های مالی میباشند. در این تحقیق با برداشت مستقیم داده های مورد نیاز از صورتهای مالی، پایگاه دادهای تدبیر پرداز و سایت سازمان بورس، مجموع داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیات فراهم آمده است . پس از انتخاب شرکت های نمونه، کلیه فعالیت های مربوط به خلاصه کردن داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار صفحه گسترده Excelانجام گردید و سپس با بهره گرفتن از نرم افزار Eviewzاقدام به آزمون فرضیات گردید. در تجزیه وتحلیل اطلاعات با توجه به نیاز، از مدلهای رگرسیون خطی چند متغیره استفاده خواهد شد.
۳-۳داده های پانل
در این پژوهش از روش داده های پانل نیز استفاده گردیده است. داده های پانل دربرگیرنده هر دو جنبه داده های سری زمانی و مقطعی است. از مزیتهای بکارگیری روش فوق در افزایش قدرت آماری ضرایب نسبت به استفاده از تجزیه و تحلیل جداگانهی داده های آماری به صورت سری زمانی یا مقطعی است. در نتیجه ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی و استفاده از اطلاعات به مراتب گسترده تر در روش داده های تلفیقی در مقایسه با روش های دیگر، ناهمسانی واریانس در شرکت ها محدود شده، همخطی بین متغیرها کاهش یافته و بواسطه افزایش درجه آزادی، برآورد کاراتری انجام میشود . استفاده از داده های تلفیقی میتواند به حل مشکل تورش برآورد های معادلات مقطعی کمک کند ( بالتاقی، ۲۰۰۵).
۳-۴ جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از کلیهی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، ۱۳۸۲). جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از ابتدای فروردین ۱۳۸۶ تا پایان اسفند ۱۳۹۲ در بورس اوراق بهادار تهران فعال میباشند.
۳-۵ نمونه آماری
در این تحقیق، جامعه مورد مطالعه تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که گزارشهای مالی مربوط به آنها طی دوره ۷ ساله از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری ازشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. در این تحقیق برای بررسی تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر شاخص افشای اختیاری از اطلاعات سال- شرکت استفاده شده است. نمونه تحقیق با توجه به جامعه آماری و با بهره گرفتن از روش نمونهگیری حذفی انتخاب شده است. به این صورت که شرکتهایی که دارای ویژگی مورد نظر بودند،انتخاب شده اند:
۱- شرکتهای انتخابی بایستی قبل از سال ۸۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
۲- پایان سال مالی شرکتهای انتخابی ۲۹ اسفند ماه هر سال باشد.
۳- شرکتها باید در دوره مورد بررسی توقف معامله یا تغییر دوره مالی نداشته باشند.
۴-شرکت ها نباید در گروه واسطهگری مالی باشند.
۵- بسته به ماهیت داده های پانل، شرکت های انتخابی باید اطلاعات مورد نیاز این پژوهش را برای تمام دوره ۷ ساله داشته باشند.
با توجه به این محدودیتها،تعداد ۶۴ شرکت در دوره زمانی مربوطه انتخاب شده اند. با توجه به شیوه جمع آوری داده ها که به صورت پانل میباشد تعداد داده های جمع آوری شده برای این پژوهش ۴۴۸ سال-شرکت میباشد. شرکتهای بیمه و واسطه گری مالی به علت متفاوت بودن ساختار مالی آن با سایر شرکتهای تولیدی از این پژوهش حذف گردیده است.
۳-۶ فرضیات تحقیق
محقق پس از تبیین و بررسی مسئله باید تصویر ذهنی از چگونگی متغیرها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر ارائه دهد، تا بر اساس آن تلاش کاوشگرانه خود را آغاز کند و از صحت و سقم آن اطمینان حاصل نماید. بنابراین، اقدام به تبیین قضایای فرضی و پیشنهادی در چارچوب مسأله تحقیق خود نماید، به نحوی که چگونگی متغیر یا پدیده و نیز روابط آنها با یکدیگر را توضیح دهد. فرضیه سازی یکی از مراحل اصلی تحقیق را تشکیل می دهد؛ چرا که فرضیه ها نقش راهنما را دارند و به فعالیت های تحقیقاتی جهت میدهند. فرضیه ها به محقق کمک میکنند تا از بین طرق فراوان رسیدن به مقصد تنها چند مورد آن که بیش از همه نزدیکتر به مقصد به نظر میرسد، برگزیند و سهل الوصول ترین راه ها و محتمل ترین جهت ها را برای رسیدن به هدف تحقیق انتخاب کند(حافظ نیا، ۱۳۸۳).
براساس مبانی نظری پژوهش، فرضیه های پژوهش به شرح زیر طراحی شده است:
فرضیه اول: بین ارزش شرکت و میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد..