بورس اوراق بهادار تهران، متغیرهای کلان اقتصادی، اهمیت و ضرورت تحقیق

 

تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی با هدف ایجاد تناسب در ساختار داراییها، بدهیها و حقوق صاحبان سهام.
تصمیمات سرمایهگذاری در مورد کاربرد و تخصیص وجوه تامین شده بین داراییهای فیزیکی و مالی با هدف تحصیل بازده بیشتر.
تصمیمات مالی شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن.
بنابراین مدیریت مالی میتواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند تعیین خط مشی تقسیم سود و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران و در نهایت بر ارزش شرکت اثر بگذارد (مهدی مرادزاده فرد و جواد فرامرز، ۱۳۸۸).
شرکتها هنگام نیاز به منابع مالی جدید میتوانند یا از طریق استقراض وجوه مورد نظر را به دست آورند و یا اینکه با واگذاری قسمتی از مالکیت شرکت به وجوه مورد نیاز دست یابند. همچنین شرکتها هنگام تصمیم گیری برای استفاده از منابه مالی جدید باید هزینه منابع مختلف تامین مالی را مشخص کرده و آثاری را که هرکدام از این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی میگذارد تعیین نمایند. استفاده از شیوه های صحیح تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور میتواند در جهت افزایش ثروت سهامداران شرکت نقش اساسی ایفا نماید. یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران اتخاذ میکنند تصمیمات مربوط به تامین مالی میباشد. این نوع تصمیمگیریها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن میباشد. در نتیجه یک مدیر مالی میتواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمانبندی مدت سودآوری و انتخاب شیوه مناسب تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع درونی و برونی تشکیل شده است. منابع درونی شامل جریانهای نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش داراییها و … و منابع برونی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام و … میباشد (تقوی و همکاران، ۱۳۸۹، ص مقدمه).
از جنبه تئوری، تصمیمگیری مدیران پیرامون ساختار بهینه تامین مالی، تحت تاثیر عوامل گوناگونی همچون عوامل سیاسی، اقتصادی و مقررات قانونی قرار دارد. لذا تعیین استراتژی ساختار تامین مالی علاوه بر آنکه متاثر از برخی متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، نرخ بهره، سیاستهای اعطای تسهیلات در نظام بانکی و مالیات میباشد، تحت تاثیر عواملی چون هزینه تامین مالی، ریسک مالی و تجاری شرکتها، ترکیب داراییها همراه با محدودیتهای قراردادی در جذب منابع از طریق ایجاد بدهی و بازنگری در قوانین بورس اوراق بهادار است.
سوال اصلی این تحقیق آن است که مدل شبیهسازی تامین مالی شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چه برآوردی برای پیشبینی آینده مالی آنها میدهد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
همگام با اهمیت انتخاب شیوه های مناسب تامین مالی بنگاه های تجاری و با توجه به وجود روش های مختلف در این زمینه و عوامل تاثیر گذار بیرونی، ضرورت پژوهشی را به منظور بررسی مدل شبیهسازی تامین مالی شرکتها دوچندان مینماید.
الف- فواید نظری:
از لحاظ نظری فواید این تحقیق به شرح ذیل میباشد:
انجام پژوهش در زمینهی مدل شبیهسازی تامین مالی شرکتها که تا بحال تحقیقی در این خصوص در ایران صورت نپذیرفته است.
انجام پژوهش در خصوص مدل شبیهسازی تامین مالی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ب- فواید عملی:
از لحاظ عملی فواید این تحقیق به شرح ذیل میباشد:
بررسی شاخصهای موثر بر تامین مالی شرکتها
ارائه مدل پیشنهادی تامین مالی شرکتها
افزایش ارزش شرکتها به کمک بکارگیری مدل پیشنهادی تامین مالی
بهبود تامین مالی شرکتها و موارد دیگری از این قبیل.
اهداف تحقیق