بورس اوراق بهادار تهران، مدل رگرسیون چند متغیره، شرکت های سرمایه گذاری

 

۱-۱۱- نوع مطالعه
باتوجه به اینکه هرتحقیق با یک مساله وهدف خاص آغاز می شودلذا برپایه ماهیت مساله های مطرح شده و هدفی که از تحقیق که پژوهشگر دنبال می کند، می توان تحقیقات را طبقه بندی کردوانواع آن ها را از همدیگر بازشناسی کرد. (خاکی، صص۹۴-۹۳)نوع تحقیق حاضر براساس هدف کاربردی محسوب می‌شود.
مطالعه ی حاضر،براساس ماهیت وروش پژوهش، توصیفی واز نوع همبستگی بوده ومدل آماری که در این تحقیق بکار رفته می شود، مدل رگرسیون چند متغیره می باشد که در این پژوهش روابط همبستگی بین متغیرها را برآورد می کند.
به منظور بررسی فرضیه‎های تحقیق با بهره گرفتن از مدل های رگرسیون که در فصل سوم به طور مفصل توضیح داده می شود، فرضیه های تحقیق تخمین زده می شود وسپس با بهره گرفتن از آزمون های آماری معنی‎داری آن رگرسیون ها بررسی می شود. نهایتا به فرضیه‎های تحقیق باتوجه به فرض های آماری و نتایج به دست آمده، پاسخ داده می شود.
۱-۱۲- جامعه ی آماری
جامعه ی آماری تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی بین سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱ می باشد.
۱-۱۳- روش وطرح نمونه برداری
در این پژوهش، آن دسته از شرکت های عضو جامعه ی آماری، که دارای یک سری ویژگی های مورد نظر باشند، به روش غربالگری به عنوان نمونه انتخاب می شوند. که این ویژگی ها عبارتند از:
اطلاعات کامل هر یک از شرکتها مورد مطالعه وجود داشته باشد.
پایان سال مالی شرکتهای مورد مطالعه ۲۹ اسفند ماه باشد
. شرکتها در طول دوره ی تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند.
نماد معاملاتی شرکت ها بیش از ۴ ماه متوقف نشده باشد.
۵٫ شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشد.
تعدادهرکدام ازشرکت های نام برده ازقرار زیراست:
کل شرکت های پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادارازسال۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ ۴۰۷
شرکت هایی که اطلاعات کامل آن ها دردسترس نبود (۹)
شرکت هایی که پایان سال مالی آن ها ۲۹ اسفند ماه نبوده (۱۴۵)
شرکتهایی که در طول دوره تحقیق مورد مطالعه تغییرسال مالی داده باشند (۳۷)
نماد معاملاتی شرکت ها بیش از ۴ ماه متوقف شده باشد. ( ۳۹ )
شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی باشد (۸۳)