بورس اوراق بهادار تهران، مسئولیت اجتماعی مدیران، شرکت های پذیرفته شده

 

روش تحقیق مزبور ازلحاظ هدف کاربردی است،هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی دریک زمینه خاص است.به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشود(سرمد ودیگران،۱۳۸۵).
ازجنبه گردآوری داده ها ازنوع همبستگی است.به دلیل آنکه دراین تحقیق به دنبال یافتن وجود رابطه بین متغیرها درسطح سنجش نسبی ونوع رابطه میباشد.دراین تحقیق مقیاس اندازه گیری داده ها مقیاس نسبی است.مقیاس نسبی بالاترین ودقیقترین سطحاندازه گیری راارائه میدهد.این مقیاس علاوه بردارا بودن کلیه ویژگیهای سایرمقیاسها،ازصفرمطلق برخوردار میباشد(حافظ نیا،۱۳۸۱ ).
۳-۲-۱-قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق شامل سه بعد مختلف،به شرح زیر میباشد:
۱٫قلمرو موضوعی:دراین تحقیق رابطه میان مسئولیتهای اجتماعی مدیران با ارتباطات تجاری آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
۲٫قلمرو زمانی:این تحقیق در پاییز و زمستان ۱۳۹۳ تدوین گردیده است.
۳٫قلمرو مکانی:قلمرو مکانی تحقیق را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل میدهد.
-۳فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
بین مسئولیت اجتماعی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران با ارتباطات تجاری آنها رابطه معناداری وجود دارد.
۳-۴متغیرهای تحقیق
متغیر عبارت است از خصوصیت،موقعیت یا حالتی که قابل تبدیل به کمیت بوده و پژوهشگر با کنترل، دستکاری و مشاهده آن درصدد انجام آزمایش یا آزمون فرضیه ها میباشد.متغیر براساس نقشی که در تحقیق به عهده دارد به سه دسته متغیر مستقل، متغیروابسته و متغیرکنترل تقسیم میشود.
متغیرمستقل به متغیری گفته میشود که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیشبینی میشود.به این متغیر،متغیرمحرک یا درون زا گفته میشود و متغیری است که توسط پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب میشود تا تأثیر یا رابطه آن با متغیر دیگراندازه گیری شود(منصورفر،۱۳۹۰).
متغیروابسته:متغیری است که مقادیر آن اثر تغییر مقادیر مستقل تغییرپیدا میکند.به عبارت دیگر تغییردرآنها مستلزم ایجاد تغییر در متغیر مستقل میباشد.
متغیر کنترل:متغیری است که درمطالعه مدنظر نبوده و به همین دلیل اثر آن مورد کنترل واقع میشود(عباس زاده،۱۳۸۰،ص ۱۸۱-۱۸۳).
متغیرهای این تحقیق را مسئولیت های اجتماعی مدیران و ارتباطات تجاری آنها تشکیل میدهد.این تحقیق از نوع همبستگی بوده که این مدل ، با بهره گرفتن از روش هایی همچون همبستگی پیرسون و یا اسپیرمن که باتوجه به نوع داده ها(پارامتری یا ناپارامتری)،انتخاب میشوند، مورد بررسی قرار می گیرد.
۳-۵ جامعه پژوهش
جامعه به مجموعه ای از افراد گفته می شود که یک یا چند صفت مشترک دارند و این صفات مورد توجه میباشد. جامعه ممکن است همه افراد، یک نوع خاص و یا عده محدودتری از همان گروه را شامل شود (ظهوری،۱۳۸۷ :۹۸).جامعه مورد بررسی درتحقیق حاضر کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.