بورس اوراق بهادار تهران

مارس 27, 2019 by بدون دیدگاه

 

شاخص قیمت سهام در بورس تهران از سال ۱۳۶۹ محاسبه شد و با نام اختصاری TEPIX که معرف TEhran Price IndeX میباشد، که از همان سال در سطح بین المللی شناخته شد. این شاخص در آن زمان شامل ۵۲ شرکت بود که کل تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس در آن زمان بود.
این شاخص در واقع با استفاده از فرمول لاسپیز محاسبه می گردد و فرمول آن به این صورت می باشد که بر اساس ارزش جاری سهام منتشره محاسبه می شود و بر این اساس روند تغییرات ارزش جاری سهام را نشان می دهد:
(۲-۱) * Base Value Tepix =
که در آن:
t زمان محاسبه شاخص
قیمت سهام i ام در زمانt
قیمت سهام i ام در زمان پایه
تعداد سهام منتشره شرکت i ام در زمان t
تعداد سهام منتشره شرکت i ام در زمان پایه
Base Value عدد مبنا که مقدار آن ۱۰۰ می باشد.
به عبارت دیگر فرمول محاسبه شاخص قیمت تپیکس بصورت زیر می باشد:
(۲-۲) ۱۰۰ * TEPIX =
تاریخ مبنا اول فروردین ۱۳۶۹ در نظر گرفته شده است. همانطور که مشاهده می کنیم صورت کسر همان ارزش بازار در زمان جاری می باشد. این نکته را باید در نظر داشته باشیم که در زمان یعنی تاریخ مبنا عملا می باشد و در زمان پایه با استفاده از فرمول لاسپیرز به محاسبه شاخص می پردازیم، ولی با مرور زمان بر اثر تغییراتی نظیر افزایش سرمایه از محل اندوخته ها و یا تقسیم شدن یک سهام بزرگ به یک یا چند سهام کوچکتر و یا بالعکس که تعداد سهام را تغییر می دهند ولی عملا نباید در شاخص تغییری رخ دهد و به این علت ها ممکن است که مقدار کسر تغییر یابد و در واقع به گونه ای در آن تعدیل ایجاد می کنند تا در اثر عواملی مثل عوامل ذکر شده در بالا شاخص تغییر نکند.
۲-۲-۱۳: ویژگی های TEPIX
1- جامعیت
از ویژگیهای بسیار بارز و ارزشمند این شاخص قیمت، جامعیت آن می باشد، زیرا این شاخص بر اساس تمامی سهام های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و بنابراین می تواند نماینده خوبی از وضعیت بازار بورس تهران باشد و در حد خوبی می تواند حرکت بازار را نشان دهد.
۲- موزون بودن
دومین ویژگی مهم این شاخص موزون بودن آن میباشد. همانطور که در محاسبه این شاخص دیده شد، در این فرمول وزن دهی بر اساس مقدار هر سهام می باشد، یعنی سهامی دارای تاثیر بیشتری در اندازه شاخص دارد که اندازه ارزش بازار آن سهام یعنی حاصلضرب تعداد آن سهام در قیمت آن سهام، بیشتر باشد.