بورس اوراق بهادار تهران

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۵-۲- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………۵۷
۵-۳- نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۵۸
۵-۴- پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۵-۴-۱- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش………………………………………………………………………………۵۸
۵-۴-۲- پیشنهادی برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………..۵۸
۵-۵- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………..۵۸
۵-۶- خلاصه مطالب فصل پنجم …………………………………………………………………………………………..۵۹
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
چکیده:
تحقیق در مورد کیفیت حسابرسی و عوامل موثر بر آن همواره از موضوعات مورد توجه محققان بوده است.یکی از عوامل مهمی که بر کیفیت حسابرسی،تأثیر گذار است،اندازه موسسه حسابرسی می باشد.در این تحقیق به منظور بررسی این رابطه از تعریف های عملیاتی متفاوتی برای اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی،نسبت به تحقیقات پیشین استفاده شده است.
جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد نظر تعداد ۲۱۸ شرکت در صنایع متفاوت است که با بهره گرفتن از روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند.روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کابردی و به لحاظ اجرا توصیفی-همبستگی بوده و داده های پژوهش با بهره گرفتن از ضریب همبستگی و رگرسیون تک متغیره و چند متغیره مبتنی بر روش پانل دیتا مورد واکاوی قرار گرفته است.
در این تحقیق اندازه موسسه حسابرسی متغیر مستقل و دقت پیش بینی سود و هزینه سرمایه دو متغیر وابسته که به عنوان کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شد در دو مدل استفاده شده است.
نتایج بدست آمده حاکی از این است که بین اندازه موسسه حسابرسی و دقت پیش بینی سود رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد و بین اندازه موسسه حسابرسی و هزینه سرمایه رابطه معنادار وجود ندارد.
واژه های کلیدی:کیفیت حسابرسی،اندازه موسسه حسابرسی ،هزینه سرمایه، دقت پیش بینی سود
فصل اول
کلیات تحقیق