بورس اوراق بهادار تهران

 

امین پور بهبهانی در سال ۱۳۸۷ در پایان نامه خود نشان می دهد که تغییر حسابرس با اندازه حسابرس، اندازه صاحبکار و وضعیت مالی صاحبکار دارای رابطه معنا دار بوده ولی فاقد رابطه معنا دار با رشد صاحبکار است. همچنین افزایش مدت تصدی حسابرسی باعث کاهش احتمال تغییر بین موسسات حسابرسی کوچک می شود.
آذین فر در سال ۱۳۸۶ به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی در یک پایان نامه پرداخته است. نتیجه تحقیق نشان داد که موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی(غیر بزرگ) نسبت به سازمان حسابرسی از کیفیت بالاتری برخوردارند و الزاما بزرگ بودن موسسه حسابرسی در ایران منجر به کیفیت حسابرسی نمی شود.
علوی طبری و همکاران در سال ۱۳۸۸ در تحقیق خود، به بررسی ارتباط میان کیفیت حسابرسی با پیش بینی سود شرکت ها پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا زمانی که شرکت ها بوسیله حسابرسان متخصص در صنعت حسابرسی می شوند، صحت پیش بینی سود بالاتر و انحراف پیش بینی سود رابطه معکوس دارد و در نهایت کیفیت حسابرسی، که بر اساس اندازه حسابرس و تخصص صنعتی حسابرس مشخص می شود، با پیش بینی دقیق تر سود رابطه دارد.
مهرانی و نعیمی در تحقیق خود در سال ۱۳۸۲ این چنین بیان کردند: تاریخچه پژوهش ها در زمینه کیفیت حسابرسی را می توان به دو دسته اصلی تقسیم نمود، پژوهش هایی که از دیدگاه عرضه کنندگان صورت گرفته است و پژوهش هایی که با دیدگاه تقاضاکنندگان به عمل آمده است. پژوهش هایی که از دیدگاه عرضه کنندگان انجام شده، عمدتاً بر عواملی تاکید می نماید که بر توانایی های حسابرسی در ارائه حسابرسی با کیفیت بالا تاثیر می گذارد. بر عکس پژوهش هایی که از دیدگاه متقاضیان خدمات حسابرسی صورت گرفته عمدتاً با عواملی سرو کار دارد که بر استفاده کنندگان گزارش های حسابرسی از جمله سهامداران، مراجع قانونی، اعتبار دهندگان و صاحبکاران تاثیر می گذارد. از دیدگاه حسابرسان توانایی حسابرس و انگیزه های اقتصادی بر کیفیت حسابرسی موثر است. همچنین حسابرسان حرفه ای و خبره درک بالاتری از اشتباه های مرتکب شده در تهیه صورت های مالی دارند که این امر می تواند کیفیت تصمیمات حسابرسی را افزایش دهد. از دیدگاه حسابرسان، اندازه موسسه حسابرسی یکی از ویژگی هایی است که بر کیفیت حسابرسی اثر دارد.
جدول شماره(۲-۲): خلاصه ای از پیشینه های داخلی
ردیف
نام محقق
عنوان تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق
نتایج تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق
۱
آذین فر و حساس یگانه(۱۳۸۹)
رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی
۱۳۸۰تا ۱۳۸۴
موسسات حسابرسی کوچک از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردارند.
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۲
آمنه بذرافشان و همکاران(۱۳۹۰)