بورس اوراق بهادار تهران

 

D(sakhtar) = -0.000012 – 0.002631 D(tavarom) – 0.000001 D(naghdinagi) – 0.002666 D(sod) – 0.000011 D(arz)
فصل پنجم
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
۵-۱ مقدمه
در فصلهای قبل، ادبیات گذشته پژوهش و نتایج تحلیلهای آماری مشخص شدند. در این فصل به ارزیابی نتایج پژوهش و سهم این پژوهش در کارهای مدیریتی پرداخته خواهد شد.
۵-۲ نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار مالکیت در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. از میان متغیرهای مختلف که میتوانند نمایانگر و شاخصی برای اقتصاد کلان باشند چهار متغیر نرخ تورم، نرخ نقدینگی، نرخ سود سپرده و نرخ ارز و در اینجا دلار انتخاب گردیدهاند و مالکیت نهادی نمایانگر ساختار مالکیت بوده است. داده های پژوهش در زمینه متغیرهای اقتصادی از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و داده های مربوط به مالکیت نهادی از سایت مدیریت فناوری و کدال استخراج گردیدهاند. به منظور آزمون فرضیات پژوهش آزمون همبستگی، تحلیلهای سری زمانی مورد استفاده قرار گرفته است.
۵-۲-۱ نتیجهگیری از آزمون فرضیات
فرضیه اول بیان میدارد که بین نرخ تورم و ساختار مالکیت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
ضریب همبستگی بین متغیر نرخ تورم و ساختار مالکیت برابر ۰٫۸۲۱۲۴۷- است. چون سطح معناداری برابر ۰٫۰۰۲۴ بوده و کمتر از ۰٫۰۵ است پس نتیجه میگیریم که متغیر نرخ تورم بر ساختار مالکیت تاثیر منفی و معنادار دارد. بررسی علیّت گرانجری بین متغیر تورم و ساختار مالکیت(مالکت نهادی) نشان میدهد که در رابطه نرخ تورم بر ساختار مالکیت علیّت وجود دارد یعنی رابطه کوتاهمدت و بلندمدت بین نرخ تورم و ساختار مالکیت وجود دارد. همچنین نتایج آزمون بردارهای همجمعی نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت در سطح ۹۵ درصد، بین متغیرهای نرخ تورم و ساختار مالکیت است. در ادامه الگوی تصحیح خطای برداری VECM که رابطه همجمعی بلندمدت بین متغیرها را نشان میدهد استخراج گردیده است که تاثیر نرخ تورم بر ساختار مالکیت برابر ۰٫۰۰۲۶۳۱- است که نشان میدهد رابطه ضعیف و منفی بین نرخ تورم ساختار مالکیت (مالکیت نهادی) برقرار است.
فرضیه دوم بیان میدارد که میان نرخ نقدینگی و ساختار مالکیت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادی وجود دارد.
ضریب همبستگی بین متغیر نرخ نقدینگی و ساختار مالکیت برابر ۰٫۹۵۶۹۲۸- بوده و سطح معناداری برابر ۰٫۰۱۳۸ و کمتر از ۰٫۰۵ است پس نتیجه میگیریم که متغیر نرخ نقدینگی بر ساختار مالکیت تاثیر منفی و معنادار دارد. بررسی علیّت گرانجری میان متغیر نرخ نقدینگی و ساختار مالکیت نشان میدهد که رابطه کوتاهمدت و بلندمدت بین نرخ نقدینگی و ساختار مالکیت وجود دارد. نتایج آزمون بردارهای همجمعی نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت در سطح ۹۵ درصد، بین متغیر نرخ نقدینگی و ساختار مالکیت است که این همان رابطه میان نرخ نقدینگی و ساختار مالکیت است. در ادامه الگوی تصحیح خطای برداری VECM که رابطه همجمعی بلندمدت بین متغیرها را نشان میدهد استخراج گردیده است که تاثیر نرخ نقدینگی بر ساختار مالکیت برابر ۰٫۰۰۰۰۰۱- که نشان دهنده یک ارتباط بسیار ضعیف و منفی میان نرخ نقدینگی و ساختار مالکیت(مالکیت نهادی) در بورس تهران است.
فرضیه سوم بیان میدارد که بین نرخ سود سپرده و ساختار مالکیت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
ضریب همبستگی بین متغیر نرخ سود سپرده و ساختار مالکیت برابر ۰٫۹۶۴۶۴۴- بوده و سطح معناداری برابر ۰٫۰۰۰۰ و کمتر از ۰٫۰۵ است پس نتیجه میگیریم که متغیر نرخ سود سپرده بر ساختار مالکیت تاثیر منفی و معنادار دارد. بررسی علیّت گرانجری میان متغیر نرخ سود سپرده و ساختار مالکیت نشان میدهد که رابطه کوتاهمدت و بلندمدت بین نرخ سور سپرده و ساختار مالکیت وجود دارد. نتایج آزمون بردارهای همجمعی نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت در سطح ۹۵ درصد، بین متغیر نرخ سود سپرده و ساختار مالکیت است که این همان رابطه میان نرخ سود سپرده و ساختار مالکیت است. در ادامه الگوی تصحیح خطای برداری VECM که رابطه همجمعی بلندمدت بین متغیرها را نشان میدهد استخراج گردیده است که تاثیر نرخ سود سپرده بر ساختار مالکیت برابر ۰٫۰۰۲۶۶۶- که نشان دهنده یک ارتباط بسیار ضعیف و منفی میان نرخ سود سپرده و ساختار مالکیت(مالکیت نهادی) در بورس تهران است.
فرضیه چهارم بیان میدارد که میان نرخ ارز و ساختار مالکیت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
ضریب همبستگی بین متغیر نرخ ارز و ساختار مالکیت برابر ۰٫۷۵۴۴۹۲- بوده و سطح معناداری برابر ۰٫۰۰۴۵ و کمتر از ۰٫۰۵ است پس نتیجه میگیریم که متغیر نرخ ارز بر ساختار مالکیت تاثیر منفی و معنادار دارد. بررسی علیّت گرانجری میان متغیر نرخ ارز و ساختار مالکیت نشان میدهد که رابطه کوتاهمدت و بلندمدت بین نرخ ارز و ساختار مالکیت وجود دارد. نتایج آزمون بردارهای همجمعی نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت در سطح ۹۵ درصد، بین متغیر نرخ سود سپرده و ساختار مالکیت است که این همان رابطه میان نرخ ارز و ساختار مالکیت است. در ادامه الگوی تصحیح خطای برداری VECM که رابطه همجمعی بلندمدت بین متغیرها را نشان میدهد استخراج گردیده است که تاثیر نرخ ارز بر ساختار مالکیت برابر ۰٫۰۰۰۰۱۱- که نشان دهنده یک ارتباط بسیار ضعیف و منفی میان نرخ ارز و ساختار مالکیت(مالکیت نهادی) در بورس تهران است.
در نهایت میتوان مدل کلی و ضرایب متغیرها را به صورت زیر عنوان نمو
د.
D(sakhtar) = -0.000012 – 0.002631 D(tavarom) – 0.000001 D(naghdinagi) – 0.002666 D(sod) – 0.000011 D(arz)
آنچه در
بالا اشاره گردید خلاصهای از آزمونهای آماری صورت گرفته میباشد در ادامه به جمعبندی مطالب پرداخته میشود.