بکارگیری فناوری اطلاعات

 

تامینکنندگان جز بسیار موثری در زنجیره تامین هر سازمانی به شمار میآیند که میتوانند در سرعت، کیفیت، قیمت و پاسخگویی سازمان نقش پیشبرنده یا کندکننده ایفا کنند. بر این اساس تاثیر رابطه با آنها بر مبنای سه معیار همکاری استراتژیکی با آنها، حمایت از آنها و فعالیتهای تحقیقاتی مشترک با تامینکنندگان مورد بررسی قرار گرفته است (لانش، ۱۹۹۹).
۵-۱-۲- دیدگاه مبتنی بر توان خلاقیت و نوآوری
در دنیای پرتلاطم امروزه که سازمانها و صنایع برای از پا در آوردن رقبای خود، با بیرحمی تمام عمل نموده و از هیچ کوششی فروگذار نمیکنند، نیاز به خلاقیت و نوآوری در خدمات و محصولات، بیش از پیش نمود پیدا کرده است.
این دیدگاه به نوعی جزء دیدگاه مبتنی بر منابع محسوب میشود. همانطور که اشاره شد، منابع را میتوان به دو دسته محسوس و نامحسوس طبقهبندی نمود. توان خلاقیت و نوآوری را میتوان در زمره منابع نامحسوس به شمار آورد (دس و لامپکین، ۲۰۰۳).
توان خلاقیت و نوآوری، ممکن است منسوب به منابع انسانی و یا داراییهای سازمانی باشد. توان خلاقیت منابع انسانی، به ایجاد محصولات و خدماتی متمایز در زیبایی و جذابیت ظاهری و نوآوری در داراییهای سازمانی نیز در نهایت میتواند به کاهش هزینه های عملیاتی، کاهش زمان تولید و ارائه محصول و حتی توسعه محصول و رسوخ در بازار منجر گردد (مهری، ۱۳۸۰).
نوآوری را میتوان به نوعی مهمترین سنگ بنا برای مزیت رقابتی به حساب آورد. چون در دراز مدت رقابت به واسطه نوآوری ادامه مییابد. اگر چه تمام نوآوریها موفق نمیگردند ولی آنهائی که موفق میشوند میتوانند به عنوان منبع مهمی برای مزیت رقابتی به حیات خود ادامه دهند. دلیل آن اینست که با بهره گرفتن از تعریف، یک نوآوری موفق به شرکت چیزی منحصر به فرد عطا میکند. چیزی که رقبا از داشتن آن محرومند (البته تا زمانی که آن را تقلید نمایند). این منحصر به فرد بودن میتواند شرکت را قادر سازد تا خود را از رقبایش متمایز سازد و قیمتی بالاتر برای محصولاتش در نظر بگیرد و یا میتواند شرکت را قادر سازد تا هزینه هر واحد را نسبت به رقبایش بسیار پائین بکشد
این دیدگاه، دربرگیرنده توان تحقیق و توسعه، توان بکارگیری فناوری اطلاعات و مدیریت دانش میباشد (مکگاهان و سیلورمن، ۲۰۰۶). اهمیت این دیدگاه برای سازمان مزبور از آن جهت است که دیدگاه سنتی مسئولان و دست اندرکاران امر همچنان ادامه داشته و کماکان توجه بیش از حد به منابع ورودی و عدم بکارگیری فناوریهای نوین اطلاعاتی از قبیل تجارت الکترونیک، بازاریابی اینترنتی و مدیریت دانش، موجبات کاهش میزان صادرات را برای این سازمان به همراه داشته است.
با مرور تئوریهای مرتبط در زمینه رقابتپذیری و افزودن شاخصهایی جدید، در نهایت مدل نهایی تحقیق بصورت زیر تشکیل خواهد شد:
جدول ۱-۲: مدل نهایی پژوهش و اجزای آن
سطح صفر
سطح یک
سطح دو
سطح سه
رقابتپذیری
منابع ورودی
سرمایه معنوی
اعتبار سازمان
نام تجاری