تأثیرات سازمانی و بازاری بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی

 

تمامی ذی نفعان سازمان
پیام های مستقل برند که از طریق ابزارهای اصلی ارتباطات بازاریابی منتقل می شود
انسجام راهبردی تمامی پیام های برند که از طریق تمامی ابزارهای ارتباطاتی منتقل می شود
رسانه انبوه، ارتباط یکطرفه با مشتریان
تعامل، گفت و گو با مشتریان
محصول
فلاسفه وجود بازاریابی
تداوم برنامه های سال قبل
برنامه ریزی بر مبنای صفر فعالیت های (ارتباطاتی)
برنامه ریزی و نظارت دپارتمان وظیفه ای
برنامه ریزی و نظارت بین بخشی
متخصصان ارتباطات
ایجاد قابلیت های مرکزی
بازاریابی انبوه و کسب مشتری
ایجاد و مدیریت پایگاه های داده برای حفظ مشتری
فرایند خطی ارتباطاتی
فرایند مستمر ارتباطاتی
ابزارهای فصلی ارتباطات بازاریابی (تبلیغات، پیشبرد فروش، روابط عمومی، بازاریابی، نیروی فروش، بازاریابی مستقیم)
تمامی ابزارهای ارتباطاتی و منابع تماس های مصرف کننده (به طور کلی، هر چیزی که به نوعی ارتباط برقرار می سازد).
۲-۱-۱۲- تأثیرات سازمانی و بازاری بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی
سیستم ها برای برقراری ارتباط با سازمان، بازار و مشتری و فرایندها، سیستم ها و مدل های ذهنی دارند که سطوح مختلف وظیفه ای در سازمان را به هم مرتبط می کند. این زمینه با ادبیات بازار محوری سازکاری دارد. هلفر، ریتر و اچیم سه رویکرد از بازار محوری را تعریف می کنند، شامل رویکرد رفتاری که بازار محوری بر ایجاد، توزیع و پاسخ به هوش بازاری وسیع در سازمان تأکید می کند، رویکرد فرهنگی که بازار محوری از طریق ارزش ها و رویکردهای سازمان در ایجاد ارزش بیشتری برای مشتری منعکس می شود و رویکرد سیستمی که بازار محوری از طریق سیستم های مختلفی چون سازماندهی، اطلاعاتی، برنامه ریزی، کنترلی و منابع سازمانی که سازمان را پشتیبانی می کند مفهوم سازی می شود.
ارتباطات یکپارچه بازاریابی هم چنین وابسته به اندازه و نوع سازمان است. این موضوع مطرح می شود که اندازه شرگت ها برای برآورد توان سازمان ها در اجرای ارتباطات یکپارچه بازاریابی در نظر گرفته می شود. سازمان های کوچک با پیچیدگی سلسله مراتبی کمتر برند، کمتر دچار برنامه های تضاد ارتباطی بازاریابی می شوند، کمتر درگیر رسمی سازی می شوند و بنابراین راحت تر یکپارچه شده و فرایندها با ارتباطات یکپارچه بازاریابی انطباق بیشتری می بایند. همچنین فرض می شود شرکت های خدماتی بیشتر یکپارچه هستند تا شرکت های تولیدی چرا که شرکت های خدماتی بیشتر به صورت مستقیم با مصرف کنندگان در ارتباط هستند.