تأثیر عوامل محیطی (خاک و توپوگرافی) بر پراکنش جوامع گیاهی منطقه حفاظت شده …

۵۵۷/۱

۰۱۱/۲

۲۹۸/۳

۹۰۹/۳

مقدار ویژه

۳۸۱/۱۰

۴۰۹/۱۳

۹۸۷/۲۱

۰۵۹/۲۶

درصد واریانس

۷۱٫۸۳۶

۴۵۵/۶۱

۰۴۶/۴۸

۰۵۹/۲۶

مقدار کل واریانس

تو‌زیع تیپ‌های رویشی در ارتباط با عوامل محیطی مورد مطالعه نشان می‌دهد که یک تمایز روشنی بین تیپ‌های ۵ (Ast.myr+Ast.gos+Cou.ten) ، ۲ (Ast.sus+Ast.myr+Ast.spp+Cou.ten+grasses) و ۶ ((R+Ast.ech وجود دارد در حالی‌که تیپ‌های ۱ (Ast.alb+Ast.myr+Aca.mic+Cou.ten)، ۳ (Ast.myr+Ast.spp+Cou.ten+Sti.hoh) و ۴ ((Ast.myr+Cou.ten+Cou.cyl+Sti.hoh کمتر از همدیگر جدا شده‌اند. تیپ ۵ (Ast.myr+Ast.gos+Cou.ten) با ویژگی‌های معرف محورهای اول و دوم همبستگی قوی دارد، اما از آنجا که نقطه معرف این تیپ در ربع اول قرار گرفته است، می‌توان نتیجه گرفت که این تیپ در خاک‌هایی با میزان آهک، درصد سنگریزه و سیلت کم مستقر می‌شود. تیپ ۲ ((Ast.sus+Ast.myr+Ast.spp+Cou.ten+grasses با ویژگی‌های معرف محورهای اول و دوم همبستگی قوی دارد، اما از آنجا که نقطه معرف این تیپ در ربع دوم قرار گرفته است، می‌توان نتیجه گرفت که این تیپ در خاک‌های سیلتی با میزان آهک و درصد سنگریزه کم مستقر می‌شود (شکل ۴-۵).
شکل ۴-۵: نمودار رسته‌بندی رویشگاه‌های مورد مطالعه با بهره گرفتن از روش تجزیه مؤلفه‌های اصلی در عمق۱۵-۰ سانتیمتری خاک
(Type 1: Ast.alb+Ast.myr+Aca.mic+Cou.tenType 2: Ast.sus+Ast.myr+Ast.spp+Cou.ten+grasses, Type 3:Ast.myr+Ast.spp+Cou.ten+Sti.hoh, Type 4: Ast.myr+Cou.ten+Cou.cyl+Sti.hoh, Type 5: Ast.myr+Ast.gos+Cou.tenType6: R+Ast.ech)
۴-۲-۲ نتایج تجزیه مؤلفه‌های اصلی در عمق ۳۰-۱۵ سانتیمتری خاک
جدول ۴-۵ که نتایج مؤلفه‌های اصلی را برای ۱۵ خصوصیت محیطی نشان می‌دهد، در عمق۳۰-۱۵ سانتیمتری، مؤلفه‌های اصلی اول و دوم (محورهای اول و دوم) به‌ترتیب ۴۷/۲۱ و ۵۸/۱۹ درصد تغییرات پوشش را توجیه می‌کنند. محور اول با آهک همبستگی مثبت و محور دوم با شیب همبستگی مثبت دارد. با توجه به همبستگی بالای مقدارآهک با مؤلفه اول و همچنین همبستگی درصد شیب با مؤلفه دوم می‌توان گفت مهمترین عوامل در تفکیک تیپ‌های رویشی منطقه در عمق ۳۰-۱۵ سانتیمتری متغیرهای محیطی ذکر شده می‌باشند.
شکل ۴-۶ توزیع تیپ‌‌های رویشی را در ارتباط با عوامل محیطی مورد مطالعه نشان می‌دهد. تیپ‌های ۳ (Ast.myr+Ast.spp+Cou.ten+Sti.hoh)، ۴ ( (Ast.myr+Cou.ten+Cou.cyl+Sti.hohو ۵ Ast.myr+Ast.gos+Cou.ten) به طور واضح تفکیک نشده‌اند ولی همانطور که شکل نشان می‌دهد تیپ ۴ Ast.myr+Cou.ten+Cou.cyl+Sti.hoh)) و تیپ ۵ Ast.myr+Ast.gos+Cou.ten)) بیشتر تحت تأثیر ویژگی محور دوم قرار دارند یعنی در مناطق با شیب کم استقرار می‌یابند. اما تیپ ۳ (Ast.myr+Ast.spp+Cou.ten+Sti.hoh) با هیچ کدام از محورها همبستگی قوی ندارد.
تیپ ۱ (Ast.alb+Ast.myr+Aca.mic+Cou.ten) و تیپ ۶ (R+Ast.ech) با ویژگی‌های معرف محور اول و دوم همبستگی دارد، اما همبستگی آن با محور دوم قوی‌تر از محور اول است و در مناطق با شیب زیاد استقرار می‌یابد.
تیپ ۲ (Ast.sus+Ast.myr+Ast.spp+Cou.ten+grasses) با ویژگی‌های معرف محورهای اول و دوم همبستگی قوی دارد و از آنجا که نقطه معرف این تیپ در ربع چهارم قرار گرفته است، می‌توان نتیجه گرفت که این تیپ در مناطق کم شیب با میزان آهک کم مستقر می‌شود.
جدول ۴-۵: همبستگی بین ویژگی‌های محیطی با مؤلفه‌های اصلی در تجزیه مؤلفه‌های اصلی در عمق ۳۰-۱۵ سانتیمتری خاک

مؤلفه چهارم مؤلفه سوم مؤلفه دوم مؤلفه اول عامل محیطی
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir