تئوری های در زمینه ی ویژگی های کار، ادبیات نظری غنی سازی شغلی، تعاریف عملیاتی


 

تعهد سازمانی: عبارت است از التزام برای انجام کامل یک وظیفه یا عمل برای شخص و یا چیزی در آینده(زنگرر،2001).
غنی سازی شغل : غنی سازی شغل افزایش عمودی شغل می باشد که باعث افزایش مسئولیت واستقلالکاریمیشود (پربارنمودنعمودی).(برومند،1389).
رضایت شغلی : رضایتشغلیبهمجموعهاحساساتیکهفردنسبتبهشغلشدارد،اطلاق میشود. فردبارضایتشغلیبالااحساسمثبتوفردیکهازشغلشناراضیاست،احساسی منفینسبتبهشغلشدارد. وقتیافراددربارهنگرشهایکارمندصحبتمیکنند،منظورشان همانرضایتشغلیاست.(رابینز،1388).
ب-تعاریف عملیاتی
تعهد سازمانی : در این تحقیق برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه آلن و میر(1991) که با طیف پنج گزینه ای که ابعاد سه گانه تعهد سازمانی را می سنجد.
رضایت شغلی : در این تحقیق برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه محقق ساخته که با طیف پنج گزینه ای مرتب شده استفاده شده است.
غنی سازی شغلی : در این تحقیق برای سنجش غنی سازی شغلی از پرسشنامه استاندارد ریف و تاینل که با طیف پنج گزینه ای مرتب شده استفاده شده است.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه :
پرسنلهرسازمانبهعنواناصلیترینوماندگارترینسرمایه هایآنسازمانبهحسابمی آیند، بنابراینآگاهیازمیزاننیازهایآناندرجهتاجرایبرنامههایسازمانضروریاست. باکمیدقتدرسیرتحولاتمدیریتمنابعانسانیبهراحتیدرخواهیمیافتکهتوجهبهانساندردنیایمدیریتوسازمانازدیربازموردنظرصاحبنظرانمدیریتبودهاست(ابطحی، 1383).
از طرفی سازمانهانظامهایاجتماعیهستندکهمنابعانسانیمهمترینعاملبرایاثربخشیوکارآمدیآنهااست.سازمانهابدونتلاشهاوتعهدکارکنانشانموفقنمیشوند.رضایتکارکنانازشغلشانوتعهدنسبتبهسازمانشانبهعنوانتعیینکنندههایعمدهاثربخشیسازمانینگریستهمیشوند تعهدسازمانییکملاکمهمبرایاثربخشیسازماناست.فرضمیشودکهتعهدسازمانیثباتنیرویکارومیزانجابجاییراپیشبینیمیکند.همچنینتعهدسازمانیمیزانیراکهیکسازمانمیتواندبرتداوممشارکتهایکارکناندرفعالیتهاورشدآنحسابکند،نشانمیدهد. بعلاوهتعهدسازمانیشاخصمناسبکیفیتزندگیکاریاست.
رضایتشغلیوتعهدسازمانیدوموردازبانفودتریننگرشهادرموردکارهستندکهکهدرادبیاتکاروسازمانبررسیشدهاند. تعهدسازمانیبهخاطرتمایلبهحفظنیرویکارقویبرایمحققانوسازمانهامهماست.محققانومتخصصانبهدرکعواملیکهتصمیمکارکنانرابرای ماندنیاترککردنیکسازمانتحتتاثیرقرارمیدهد،شدیداعلاقمندهستند(قمری،1390).
مطالب این فصل در خصوص مبانی نظری و همچنین پیشینه تحقیق و آن چه که تا به حال در مورد موضوع اصلی پژوهش انجام گرفته می باشد. به منظور ایجاد انسجام بیشتر در نگارش و مطالعه سوابق تحقیق این فصل در سه بخش مفاهیم غنی سازی شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی همچنین نگاهی بر تحقیقات صورت گرفته تهیه و تنظیم گردیده است .
2-2-بخش اول : ادبیات نظری غنی سازی شغلی
2-2-1-طرح ریزی شغل
راه یا شیوه ای که کار ها در هم آمیخته می شودتا مشاغل فردی بوجود آید بر عملکرد و رضایت شغلی اثر گذار است.
2-2-2-تئوری های در زمینه ی ویژگی های کار :1-تئوریاسنادیکار:
ترنز و لارنس انواع مختلف شغل را بر میزان رضایت و غیبت بررسی کردند. کارکنان مشاغلی را ترجیح می دهند که پیچیده چالشگر و هماورد طلب باشند. هرچقدر شغل پیچیده تر باشد غیبت کارکنان کاهش می یابد اما در مورد رضایت شغلی تحقیق نتوانست یک رابطه کلی را نشان دهد.