تاثیر تورمی انتشار اوراق مشارکت

تاثیر تورمی انتشار اوراق مشارکت

با انتشار و فروش اوراق مشارکت در سطح عموم، افراد سعی در تعدیل ترکیب دارایی های خود می نمایند و به منظور خرید اوراق مشارکت، از سایر دارایی های خویش استفاده خواهند نمود. در این راستا و با توجه به قابلیت جانشینی این اوراق با سپرده های بانکی و درجه جانشینی بالا بین آنها به نظر می رسد، سپرده های بانکی اولین گروه از دارایی های مالی باشند که تحت تاثیر قرار گیرند. البته شایان ذکر است که حجم اوراق مشارکت در مقایسه با نقدینگی موجود در جامعه، بسیار اندک بوده و این موضوع نتوانسته است خللی در رشد میزان سپرده گیری بانک ها ایجاد نماید. بدیهی است استفاده از ابزار اوراق مشارکت می تواند به تغییر در ترکیب نقدینگی منجر شده و آن را تحت تاثیر قرار دهد. لیکن تا زمانی که میزان انتشار اوراق مشارکت در مقایسه با حجم نقدینگی اندک باشد، تاثیر قابل ملاحظه ای بر سپرده های بانکی و رشد نقدینگی نمی گذارد. ولی فروش این اوراق در مرحله اول، تقاضای جدیدی از سوی ناشر اوراق برای کالاها و خدمات به میزان حجم اوراق منتشره به وجود می آورد (افزایش سرعت گردش پول) و در مراحل بعدی نیز از طریق مکانیزم ضریب فزاینده، تقاضای جدیدی برای کالاها و خدمات به وجود آمده و این موضوع منجر به افزایش سطح تقاضای کل و تحت تاثیر قرار گرفتن سطح عمومی قیمت ها می شود(گزارش اقتصادی نظارت بر عملکرد سال پنجم برنامه سوم توسعه 1380). البته ذکر این نکته ضروری است که مبالغ جذب شده در فرصت کوتاهی وارد اقتصاد می گردد و تقاضای جدیدی می نماید و از طرف دیگر براساس اثر ثروت نیز ممکن است مصرف دارندگان اوراق مشارکت تحت تاثیر قرار گیرد. تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت با در نظر گرفتن تاثیر تورمی آن ناشی از افزایش سطح تقاضای کل در جامعه، منوط به حساسیت سیاست گزاران نسبت به هدف تورمی[1] در جامعه می باشد. از آنجا که میزان تقاضای کل در جامعه همواره روبه افزایش است، لذا تاثیر تورمی هریک هزار میلیارد ریال افزایش در تقاضای کل (از طریق انتشار اوراق مشارکت) در هر سال نسبت به سال قبل کاهش می یابد. در این قسمت، به منظور محاسبه میزان اوراق قابل انتشار، فرض می شود که تاثیر تورمی اوراق مشارکت در سال قبل با میزان تورم مورد نظر سیاست گزاران و همچنین مقدار تاثیر تورمی مورد قبول در سال بعد برابر می باشد و بدین ترتیب، حجم اوراق منتشره در دوره قبل و سال بعد نیز با حجم مناسب مورد نظر سیاست گزاران برابر خواهد بود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه و سمینار ارشد- قسمت 34

[1] میزان تورم مورد قبول در جامعه

Author: 92