تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران، مدیریت و ارزیابی عملکرد، ارزیابی عملکرد در ایران

 

تعریف نظری:
به معنای ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس برنامه راهبردی آن و استفاده از اطلاعات حاصله در جهت بهبود برنامه راهبردی است. (دیوید ، فرد آر ، ۱۳۷۹: ۶۵)
رویکردی است نظام مند که از طریق فرایندهای تعیین اهداف راهبردی، سنجش، نظارت و ارزیابی، جمع آوری و تحلیل داده ها و بازنگری گزارش داده های عملکرد و بکارگیری نتایج آن، به بهبود عملکرد سازمان می انجامد. (رفیع زاده، ۱۳۹۰ ؛ میرزا صادقی و طنخواه و فاطمی،۱۳۸۱ )
فرایندی چرخه ای – مرحله ای و در حال تکامل است که وضع فعلی را در حوزه های مورد نظر مدیریت با بهره گرفتن از شاخص های قابل محاسبه، مورد سنجش قرار می دهد و سپس اطلاعات بدست آمده را با استانداردهای پذیرفته شده مورد ارزیابی و قضاوت قرار می دهد. (خاکی، ۱۳۸۲)
تعریف عملی:
بر اساس ماده ۸۱ ق.م.خ.ک. منظور از مدیریت عملکرد، ارزیابی عملکرد سازمان مشتمل بر سه سطح کارمندان، مدیران و سازمان (ملی دستگاهی) می باشد.
نکته: در این پژوهش صرفا سطح کارمندان مورد نظر می باشد.
۱۳-۱) محدودیت ها و مشکلات پژوهش:
محدودیتهای مربوط به جمع آوری داده ها از روش پرسشنامه و وقت گیر بودن آن
دسترسی سخت و بعضا غیر ممکن به پایان نامه های دانشگاه های تراز اول مدیریت کشور
حجم وسیع پژوهشها و مقالات و پایان نامه ها در باب نظام قدیم و محدودیت زمانی و مکانی جهت بررسی این متون
کمبود مفرط منابع، اطلاعات و پژوهشهای جدید در خصوص نظام جدید مدیریت عملکرد
عدم حمایت مادی و معنوی وزارت امور اقتصاد و دارایی از طرح
فصل دوم
ادبیات پژوهش
۱-۲) مقدمه:
“اگر من فرمانروای جهان بودم اولین کاری که می کردم تثبیت معنی و مفهوم واژه ها بود، زیرا تعریف واژه ها مقدمه عمل است.” کنفوسیوس
در این فصل پس از مقدمه، در بخش اول تاریخچه ارزیابی عملکرد شامل تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران و جهان ذکر خواهد شد و ضمن اینکه بررسی اجمالی از نظامهای مدیریت عملکرد برخی کشورهای جهان بعمل خواهد آمد. در بخش دوم به مفاهیم و مبانی نظری پژوهش پرداخته خواهد شد. مبانی نظری تحقیق شامل تعاریف و مفاهیم بکار رفته در پژوهش و همچنین رویکردها، روشها و مدلهای مختلف نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد بیان می شود و سعی شده مطالب بر اساس مطالعات معتبر گذشته و همچنین پایان نامه های مرتبط با این موضوع مطرح گردد. در بخش سوم به سوابق و پیشینه پژوهش و ارائه چندین مورد مطالعات مشابه که قبلاً توسط پژوهشگران دیگر صورت گرفته پرداخته می شود و نتایج آن مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان فصل، به معرفی وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته خواهد شد.
۲-۲) تاریخچه:
۱-۲-۲) تاریخچه ارزیابی عملکرد در جهان: