تبدیل فرضیه های پژوهشی به آماری

 

مشخص کردن هدف
جمع اوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده ها
بیان یافته ها
هر گاه دانش فعلی درباره موضوع مورد نظر کافی نباشد، روش های تحقیق برای افزایش آگاهی از موضوع مورد توجه قرار می گیرند(عظیمی‚ ۱۳۹۲).
کلیه تحقیقات علمی‚ بر اساس دو مبنای هدف‚ و ماهیت و روش گردآوری داده ها‚ طبقه بندی می شود.تحقیقات بر مینای هدف در سه دسته تحقیقات بنیادی‚ کاربردی و علمی قرار گرفته و بر مبنای ماهیت و روش‚ تحقیقات علمی را می توان در پنج گروه تاریخی‚ توصیفی‚ علی(پس رویدادی) و تجربی و همبستگی قرار دارد.با عنایت به طبقه بندی مذکور‚ می توان این تحقیق را بر مبنای هدف‚ از نوع کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش‚ از نوع همبستگی به حساب آورد.
۳-۳)فرضیه های پژوهش
فرضیه عبارت است از حالت یا اصلی که اغلب بی آنکه اعتقادی نسبت به آن موجود باشد‚ پذیرفته می شود تا بتوان از آن نتایج منطقی استخراج کرد و بدین ترتیب مطابقت آن را با واقعیت هایی که نزد ما معلوم است یا می توان آنها را معلوم ساخت‚ آزمود(هومن‚ ۱۳۷۴). به عبارتی دیگر فرضیه نوعی حدس زیرکانه درمورد حل یک مساله است.
در پژوهش حاضر براساس ادبیات و مبانی نظری مطرح شده در ارتیاط با تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‚ فرضیه های زیر طراحی گردیده است:
فرضیه ۱:بین حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ۲:بین رقابت بازار محصول و سیاست تقسیم سود شرکتها رابطه معناداری وجود دارد
۳-۳-۱) تبدیل فرضیه های پژوهشی به آماری:
«هدف از تبدیل فرضیه پژوهشی به فرضیه آماری‚ توانمد کردن پژوهش در آزمون کردن فرضیه است که به آن آزمون فرض آماری گویند.به طور کلی هدف آزمون فرض های اماری از داده های نمونه‚ حدسی که درباره خصوصیتی از جامعه می زنیم‚ قویا قابل تایید است یا خیر. این حدس بنا به هدف پژوهش‚ به نوعی شامل ادعایی درباره مقدار یک پارامتر جامعه است.
در واقع فرض آماری حکمی درباره جامعه است. چون این حکم یا دعا ممکن است صحیح یا غلط باشد‚ دو فرض مکمل در ذهن پژوهشگر به وجود می آید:
= ادعا صحیح است
فرض = ادعا غلط است
با اطلاعاتی که از مشاهدات نمونه به دست می آید تصمیم گیرنده‚ باید یکی از این دو تصمیم یا استنباط را انتخاب کند. فرایند انتخاب یکی از دو راه کار فوق را آزمون می نامند.»(دانایی فرد و همکاران‚ ۱۳۸۷‚۱۲۹).