تجارت فروشنده با فروشنده، برنامهریزی منابع شرکت، مدیریت زنجیره تامین

 

تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیتهای تجاری با بهره گرفتن از شبکه های ارتباطی کامپیوتری، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک، به نوعی، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی با شتاب بیشتر انجام خواهد شد.
شرکتها برای ارتباط با یکدیگر، محدودیتهای فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر
سادهتر و سریعتر صورت میپذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز میتواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامی عمومی برای گستردهای از نرمافزارها و سیستمهایی است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت online، گزارشگیری و مدیریت حسابها را در اینترنت به عهده میگیرند. این سیستمها زیربنای اساسی فعالیتهای مبتنی بر اینترنت را فراهم میآورند.
هدف از بکارگیری تجارت الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی میباشد. به واسطهی این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان – مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملیتها – عرضه کنند.
بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت میدانند، در حالی که این امر فقط بخش کوچکی از تجارت الکترونیک را تشکیل میدهد و این مفهوم اکنون گسترده وسیعی از جنبههای مختلف تجاری و اقتصادی را در برگرفته است. به سادگی میتوان هر گونه فعالیت تجاری و مالی بین موسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیک گنجاند.
تجارت الکترونیک روش دیگری برای تبادلات الکترونیکی اطلاعات و انجام مبادلات تجاری است که یک پل الکترونیکی را بین مراکز تجاری ایجاد کرده است. تجارت الکترونیک با حجم کمتری از اطلاعات که لزوماً در قالب یکسانی نبوده و بین مردم عادی رد و بدل میشود، سروکار دارد( سرمد سعیدی و نوده فراهانی ، ۱۳۸۲، ص ۱۳).
تجارت الکترونیک در ابتدای پیدایش خود، چیزی بیش از یک اطلاع رسانی ساده تجاری نبود و هرکس میتوانست محصولات خود را با بهره گرفتن از صفحات وب بر روی اینترنت تبلیغ نماید.
روش های متعددی در تجارت الکترونیک وجود دارند که عبارتند از :
تجارت فروشنده با فروشندهB2B
تجارت فروشنده با مصرف کنندهB2C
تجارت مصرف کننده با فروشندهC2B
تجارت مصرف کننده با مصرف کنندهC2C
تجارت نقطه به نقطهP2P
تجارت فروشنده با ادارهB2A
تجارت مصرف کننده با ادارهC2A
که در این پژوهش هدف مطالعه تجارتفروشندهبافروشندهB2B میباشد. به عبارتی شرکتهای صادراتی که برای نقل و انتقال وجه خود برای شرکتهای دیگر از سیستم بانکی استفاده میکنند.
۲-۳-۱ : تجارتفروشندهبافروشندهB2B
تجارت الکترونیکی عبارت است از فرایند خرید و فروش، انتقال یا مبادله محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتر متصل به اینترنت(هنری و محبوب، ۲۰۰۸، ص۲۱۳).
در واقع تجارت الکترونیکی زیر مجموعه کسب و کار الکترونیکی میباشد. کسب و کار الکترونیکی شامل : تجارت الکترونیکی + هوشمندی شرکتها + مدیریت روابط مشتری + مدیریت زنجیره تامین + برنامه ریزی منابع شرکت میشود. به بیان دیگر کسب و کار الکترونیکی عبارت است از تلفیق سیستمها، فرایندها ، زنجیره های تامین و کل بازار با بهره گرفتن از اصول و فناوریهای مرتبط با بهرهگیری از ابزار اینترنت.