تجزیه تحلیل داده ها، مطالعات کتابخانه ای، مطالعات کتابخانه


 

3-2- روش تحقیق
بمانند سایر بحثها در علوم انسانی، در مورد روش تحقیق نیز در کتابهای مختلف نظرات و دیدگاههای متفاوتی عنوان شده است(ظهوری، 1378، 27). تشتت آراء به مانند سایر مباحث در علوم انسانی بحدی است که نمی‌توان در این زمینه نظر واحدی را ارائه کرد. البته وجود تعاریف و تعابیر مختلف و متنوع در علوم انسانی، از سویی بیانگر گستردگی و اهمیت موضوع بوده که می‌تواند از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. و از سویی دیگر نشاندهنده پویایی موضوع است که می‌تواند زمینه ارائه مدلها، تئوری‌ها و نظرات متفاوتی را فراهم آورد.پاراگراف بعد، صحت ادعای فوق و جایگاه تحقیق حاضر را نشان می‌دهد.
با توجه به دو رویکرد خردگرایانه و طبیعت گرایانه و دو دسته روشهای تحقیق منتجه از آنها بنامهای روشهای کمی و کیفی(بازرگان و دیگران، 1377، 77)، تحقیق حاضر در هر دو گروه قرار می‏گیرد. با توجه به ویژگی آزمایشی و یا غیرآزمایشیبودن تحقیقات، روش تحقیق حاضر، روش غیرآزمایشی پیمایشی(همان مأخذ، 79) محسوب می‌شود.با توجه به روش های چهارگانه ی دیدگاه تئوری‌پردازی، یعنی، بسط یا بهبود تئوری های موجود، مقایسه ی دیدگاه های تئوریکی مختلف، بررسی پدیده‏ای خاص با استفاده از دیدگاه های تئوریکی مختلف و بالاخره بررسی پدیده‏ای مستند و تکراری(تحقیقی که قبلاً انجام شده است) در محیط و شرایطی جدید روش تحقیق حاضر در گروه چهارم قرار می‏گیرد.در کلیترین تقسیم بندی، روش تحقیق را کتابخانه‌ای و میدانی در نظر گرفته‏اند که در تحقیق حاضر از هر دو این روشها استفاده خواهد شد. در جمع‌بندی نهایی اینکه، در تحقیقات مدیریتی به دو روش فرضیات(سؤالات) تأیید و یا رد خواهند شد که عبارتند از: استفاده از فنون آماری، و استفاده از فنون غیرآماری مانند تحقیق در عملیات (آذر، 1379، 34).
تحقیق حاضر، یک تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشیمی باشد. همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می تواند به طورعملی، مورد استفاده قرار گیرد، یک تحقیق مورد پژوهیکاربردی می باشد. همچنین برای تجزیه تحلیل داده ها از ابزار آمار استنباطی استفاده شده است.
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد، اشیاء و یا چیزهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند و محقق می‌خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد.معمولاً در هر پژوهشی، جامعه آماری مورد بررسی، جامعه‌ای است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفات متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد(مقیمی، 1380، 36).
جامعه آماری این تحقیق عبارتند از 188 نفر کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان.
3-4-نمونه ، نمونه برداری ، حجم نمونه وروش تعیین آن
منظور از نمونه گیری انتخاب واحد ها وافرادی از جمعیت اصلی است بطوری که واحد ها وافراد مزبور دارای وی‍ژگی ها و پارامتر های اصلی بوده باشند و در کسب اطلاعات خاصی مورد استفاده قرار گیرند.منظوراز پارامتر در این تعریف ویژگی جمعیت می باشد ویک جمعیت ممکن است ویژگی ها وپارامترهای متعددی داشته باشند(ساده ،1375).
در این تحقیق نمونه ، تعداد 126 نفر از کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستانمی باشد که نمونه مورد نظر در این تحقیق بصورت تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان انتخاب می شود.
3-5-ابزار گردآوری اطلاعات
در این تحقیق از دو روش برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است :
1-مطالعات کتابخانه ای:
جهت اخذ اطلاعات در مورد موضوع و پیشینه تحقیق از روش های کتابخانه ی (اینترنت ،کتب ، مقالات و پایان نامه ها و گزارشات )استفاده شده است.
2-روش میدانی
در روش میدانی نیز از ابزار پرسشنامه به منظور جمع آوری داده ها بهره گیری شده است تحقیق حاضر بر اساس پرسشنامه رضایت شغلی ، پرسشنامه تعهدسازمانی و پرسشنامه غنی سازی شغلی باشد که مشخصات ساختاری شکلی و محتوایی پرسشنامه به شرح زیر توصیف می گردد:
3-4-1- مختصات پرسشنامه
گزینه های پرسشنامه بر مبنای طیف پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده است .
جدول شماره 3-1- تفکیک سوالات پرسشنامه