تجزیه و تحلیل استراتژیک سیمان خاش

 

در خانه دوم، موسسه دارای قوت های کلیدی است لیکن با محیطی نامطلوب رویاروی می شود. در این وضعیت ، استراتژی ها از قوت های موجود برای ساختن فرصتها بلندمدت در سایر محصول/بازارها استفاده می کنند. کسب و کار در خانه سوم با یک فرصت گران بهای بازار روبروست، لیکن از چند ضعف داخلی رنج می برد. تمرکز استراتژی برای این سازمان ها حذف ضعف های داخلی برای پیگیری فرصتهای بازار است. خانه چهارم بدترین وضعیت ممکن است که در آن سازمان دارای ضعفهای نسبی با تهدیدات عمده محیطی روبه رو می شود. این وضعیت، آشکارا، نیاز به استراتژی هایی دارد که اشتغال در محصول/ بازار آزمون شده توسط تجزیه و تحلیلSWOT را کاهش یا تغییر جهت دهد.
ضعف
قوت
تهدید
فرصت
خانه اول:استراتژی تهاجمی
خانه چهارم:استراتژی تدافعی
خانه سوم:استراتژی محافظه کاری
خانه سوم:استراتژی رقابتی
نمودار شماره۳-۱: تجزیه و تحلیل SWOT
مشکل اصلی در استفاده از تجزیه و تحلیل شناخت موقعیت واقعی کسب و کار است. کسب و کاری که با فرصتهای عمده ای روبروست ممکن است هم تهدیدات مهم و هم ضعف های داخلی با اهمیتی دربر داشته باشد، با این حال چند قوت بسیار مهم نیز نسبت به سایر رقبای اصلی خود داشته باشد. خوشبختانه، ارزش تجزیه و تحلیل تنها منحصر به قرار دادن سازمان در یکی از خانه های مدل نیست. بلکه، موسسه را بر حسب وضعیت محصول/بازار برای درک موقعیت همه جانبه، که برای ان باید استراتژی انتخاب کرد، هدایت می نماید. آیا تجزیه و تحلیل توصیه می کند که سازمان باید از قوت اصلی خود شروع کند؟ یا باید برای سازگارکردن موقعیت داخلی و خارجی بر ضعفهای بیشمار خود غلبه نماید؟ در پاسخ به این پرسشها، تجزیه و تحلیل به حل یک مساله بنیادی در انتخاب استراتژی کمک می کند و آن این است که ؛ مقصود اصلی استراتژی چه خواهد بود؟ مقصود اصلی عبارت است از استفاده از یک موقعیت قوی یا غلبه بر یک موقعیت ضعیف.
بنابراین تجزیه و تحلیل وسیله ای برای پاسخ این پرسش بنیادی ارائه می کند، و این پاسخ، درون داری است به یکی از ابعاد ابزارهای دیگر انتخاب استراتژی یعنی: ماتریس انتخاب استراتژی اصلی(ابطحی و همکاران،۱۳۸۷،صص:۴۹-۵۱).
فصل چهارم
تجزیه تحلیل داده ها
۴-۱)مقدمه
دراین فصل دادهای جمع اوری شده به کمک پرسشنامه مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار میگیرند.این بررسی شامل تجزیه وتحلیل SWOTمیباشد ودرنهایت اولویت بندی استراتژی ها میباشد.
۴-۲) تجزیه و تحلیل استراتژیک سیمان خاش
۴-۲-۱) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE)
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، حاصل بررسی استراتژیک عوامل داخلی می باشد. این ماتریس نقاط قوت و ضعف اصلی را تدوین و ارزیابی می کند. برای تعیین عوامل و متغیرهای موثر داخلی بر سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان کارخانه سیمان خاش محقق بر مبنای علمی موضوع تحقیق و کتب در زمینه سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان مراجعه و عوامل کلیدی را استخراج نموده و پس از برگزاری جلسات با مدیران و متخصصان، خبرگان و کارشناسان سازمان، اقدام به تدوین پرسشنامه های نقاط قوت و ضعف نموده است. استخراج قوت ها و ضعف ها در راستای انجام ماموریت و اهداف معیارهایی برای نشان دادن ضعف و قوت عوامل هستند در پرسشنامه های قوت و ضعف برای تعیین ضریب اهمیت هر عامل و رتبه یا واکنش سازمان به هر عامل، پرسشنامه بین تعدادی از مدیران و کارشناسان سازمان توزیع و جمع اوری شد تا ضریب اهمیت هر عامل تعیین شود. برای تعیین ضریب اهمیت باید به عوامل فهرست شده وزن یا ضریب داده شود این ضرایب از صفر (بی اهمیت) تا یک (بسیار مهم) می باشند. ضریب، نشان دهند اهمیت نسبی یک عامل می باشد. بر اساس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(جمع نمره های روی محور X ها) اگر از ۱ تا ۵/۲ شود بیانگر ضعف و اگر ۵/۲ تا ۴ شود بیانگر قوت می باشد.البته خود این نیز تفسیر علمی خاص خود را دارد،بدین معنی که اگر نمره نهایی ماتریس بین ۱ تا ۲ باشد وضعیت سازمان ضعیف، اگر نمره نهایی بین ۲ تا ۳ باشد، سازمان در وضعیت متوسط و اگر نمره نهایی ماتریس بین ۳ تا ۴ باشد، سازمان در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.