تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها، تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها، قابلیت اعتماد یا پایایی


 

در تحقیق حاضر، بمنظور بررسی روایی ابزار، از روش “بررسی روایی محتوی” استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه ها در اختیار چند نفر از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین قرار گرفت و از آنها درخواست شد تا نظرات خود را پیرامون میزان تناسب سؤالات با ابعاد مربوطه، در قالب گزینه های کاملاً مناسب، مناسب، نسبتاً مناسب، نامناسب و کاملاً نامناسب بیان فرمایند. سرانجام پس از جمع آوری پرسشنامه ها، با نظر استاد محترم راهنما، اصلاحات لازم در آنها اعمال گردید و روایی ابزار جمع آوری داده ها مورد تأیید قرار گرفت.
3-2-4-2- بررسی پایایی ابزار جمع آوری داده ها:
قابلیت اعتماد یا پایایی، یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یادشده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. پایایی به دقت و صراحت ابزار سنجش اشاره دارد و شرط لازم برای روایی است اما کافی نیست. به عبارت دیگر یک ابزار سنجش بدون احراز پایایی دارای روایی نخواهد بود. (سرمد، 1382)
دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر(عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی آن را می سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اطمینان از روشهای مختلفی استفاده می شود که می توان از جمله آنها به روش باز آزمایی، روش موازی یا همتا و روش آلفای کرونباخ اشاره کرد. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیرمجموعه سوال های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود:
فرمول 3-1:

که در آن:
تعداد زیرمجموعه های سوال های پرسشنامه یا آزمون=J
واریانس زیرآزمونjام=
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون=
در این آزمون اگر مقدار آلفا بزرگتر یا مساوی 0.7 باشد می توان نتیجه گرفت که سئوالات پرسشنامه از اعتبار لازم برخوردارند.
در تحقیق حاضر، بمنظور بررسی پایایی پرسشنامه ها، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. به این منظور، تعداد 30 نسخه از پرسشنامه ها به طور تصادفی بین جامعه آماری توزیع گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، پایایی پرسشنامه محقق ساز ارزیابی میزان تعارض سازمانی بر اساس مدل رابینز ( 1994) و پرسشنامه استاندارد سبک های حل تعارض بر اساس مدل رابینز ( 1999) و پرسشنامه مدیریت تعارضOCCIبدست آمد. چون این ضرائب از 7/0 بالاتر می باشند، لذا پایایی پرسشنامه ها مورد تأیید قرار گرفت.
3-2-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق، جهت تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها، از آمار توصیفی استفاده گردیده است. همچنین بمنظور تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها، از آمار استنباطی استفاده شده است. در آمار توصیفی از شاخص های مرکزی و پراکندگی نظیر میانگین، میانه، انحراف معیار و واریانس استفاده شده و در آمار استنباطی نیز، از ضریب همبستگی اسپیرمن بهره برداری گردیده است.
تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایههای اساسی هر روش تحقیقی است. به طور کلی، تجزیه و تحلیل عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرآیند پژوهشی، از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت میشود. پژوهشگر برای پاسخ گویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیمگیری در مورد رد یا تائید فرضیهای که صورت بندی کرده است از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل استفاده میکند (دلاور، 1385). پس از جمع آوری اطلاعات از منابع مورد نیاز، در بخش تجزیه و تحلیل آماری در پژوهش حاضر، مراحل زیر رعایت گردید:
بازبینی اولیه پس از جمع آوری پرسشنامهها
بازبینی نهایی از نظر پاسخها و کدگذاری
شماره زدن پرسشنامه