تجزیه و تحلیل اطلاعات، رشته‌های علوم انسانی، روش مطالعات میدانی

 

۳- مقدمه
هدف از انجام هر نوع تحقیق و پژوهش علمی کشف یک واقعیت است. و واقعیت بر مبنای کاوش و کشف روابط منطقی مربوط به ویژگی‌های اجزای موضوع، قرار دارد.
منظور از یک پژوهش علمی، متابعت از رویه‌های منظم و منطقی است، که در جریان استفاده از روش‌ها و ابزارهای علمی و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش باید رعایت گردد.
شناختی که بوسیله تحقیق نسبت به محیط ایجاد می‌شود، در واقع شناختی است، که متکی به مشاهده و تجربه انسانی است، که وقتی صحت آن مورد آزمون واقع شود، می‌تواند به تحقیقی مقرون به واقعیت تبدیل گردد، که به آن دانش یا علم انسانی گویند. شناخت یا معرفت نسبت به محیط و مخصوصاً در رشته‌های علوم انسانی، هر کدام با روش خاص خود انجام می گیرد، که به آن متدولوژی یا روش شناسی تعبیر می گردد.
یک محقق پس از انتخاب موضوع، باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدف‌ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد، بنابراین هنگامی می‌توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت، که ماهیت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند، تا او را هر چه دقیق‌تر، آسان‌تر و سریع‌تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ‌هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده، یاری نماید.
در ادامه این فصل روش تحقیق توضیح داده می‌شود و در این راستا روش‌های نتیجه گیری و آزمون اطلاعات پرسشنامه تشریح می‌گردد. البته قبل از آن روش‌های فاصله کردن و علت انتخاب لیکرت، و در نهایت با بهره گرفتن از آمار استنباطی بکار رفته، معادلات ساختاری به عنوان روش مورد استفاده در این پژوهش، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۳-۱- روش تحقیق
این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی – همبستگی است. و در جریان آن، برای بررسی فرضیه‌ها از روش مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. و بر اساس داده‌های حاصل از مطالعات میدانی، فرضیه‌های پژوهش در معرض آزمون قرار خواهد گرفت. در مدل این تحقیق، بهره‌وری متغییر وابسته و نیاز اساسی، مشارکت و رهبری مشارکتی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته می شوند.
در ابتدا ادبیات موضوع جمع‌ آوری شده و سپس حجم نمونه بر اساس جامعه آماری، تعیین شده است. همزمان، پرسشنامه مورد نیاز طراحی شده و سپس بعد از پاسخگویی پرسشنامه از سوی نمونه آماری، داده‌های تحقیق با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS به لحاظ همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
۳-۲- روش جمع‌ آوری داده‌ها
این تحقیق از نظر جمع‌ آوری داده‌ها از نوع توصیفی پیمایشی است. و روش گردآوری مطالب قسمتی به صورت کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. مباحث تئوری در این پایان نامه به صورت کتابخانه‌ای جمع‌ آوری شده و مبحث تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس اطلاعاتی که از روش میدانی به صورت پرسشنامه استخراج شده است، تکمیل گردید.
۳-۳- پرسشنامه
پرسشنامه یک طرح پژوهشی، مقاله یا پایان‌نامه، می‌تواند به دو صورت باشد. نوع اول پرسش نامه استاندارد است، به این معنا که این نوع پرسشنامه قبلا توسط پژوهشگران و یا صاحبنظران مورد استفاده قرار گرفته است، و پایا