تجزیه و تحلیل داده ها، تجزیه و تحلیل داده ه، بررسی فرضیههای پژوهش

دانلود پایان نامه

 

در تحقیقی با عنوان رابطه بین افشایاختیاری و مدیران غیرموظف، رابطه بین دو مکانیسم کنترلی، یعنی افشای اختیاری(مکانیسم کنترل خارجی) و مدیران غیرموظف(مکانیسم کنترل داخلی)، که تقلیلدهنده مشکلات نمایندگی میباشند، مورد مطالعه قرار گرفته است. به همین منظور در این تحقیق نمونهای از شرکتهای تولیدی حاضر در بورس که صورتهایمالی و گزارش فعالیت هیئت مدیره مربوط به 29 اسفند سال 1385 را منتشر کرده بودند، انتخاب و در نهایت شامل 239 شرکت مورد مطالعه قرار گرفته است. افشای اختیاری توسط 71 شاخص که در مطالعات قبلی نیز بکار رفته است با اعمال تعدیلاتی تعیین گردیده است. نتایج این تحقیق نشان داده که مدل بکار رفته، 20 درصد از تغییرات افشای اختیاری را که در حدود یافتههای قبلی نیز میباشد، بازگو میکند. این در حالی است که رابطه معنیداری بین افشای اختیاری و مدیران غیرموظف یافت نشده است. این مطالعه حرکتی در جهت تحقیقات آتی با محوریت افشای اختیاری بوده است و بر موضوع شفافیت در بازار سرمایه تاکید دارد(کاشانی پورو همکاران، 1388).
در تحقیقی با عنوان تاثیر سازههای اجتماعی قانونگرایی، اطمینانطلبی، سطح تحصیلات، فردگرایی، جنسیت، رشتهتحصیلی و سابقههای کاری بر افشاگری مالی که به بررسی تاثیر سازههای اجتماعی قانونگرایی، اطمینانطلبی، سطح تحصیلات، فردگرایی، جنسیت، رشته تحصیلی و سابقههای کاری بر افشاگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران پرداخته شده و با استفاده از فرضیههای تایید شده پژوهش، جهت ارزیابی افشاگری مالی شرکتهای مورد بررسی، مدل رگرسیونی ارایه شد.به این منظور، سازههای قانونگرایی، اطمینان طلبی، سطح تحصیلات، فردگرایی، جنسیت، رشته تحصیلی و سابقههای کاری مدیران مالی صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران در قالب هفت فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. ابزار مورد استفاده برای انجام پژوهش پرسشنامه و از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس جهت بررسی فرضیههای پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمونآماری فرضیههای پژوهش نشان میدهد که سازههای اجتماعی قانونگرایی، اطمینان طلبی و فردگرایی بر افشاگری مالی شرکتهای مورد بررسی تاثیر معنادار و مستقیمی دارد و تاثیر سازههای اجتماعی بررسی شده دیگر به لحاظ آماری معنا دار نیست. همچنین، طبق نتایج به دست آمده، فردگرایی بیشترین تاثیر را بر افشاگری مالی دارد(مهدوی و قاسمی، 1388).
در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه سطح افشا اطلاعاتحسابداری و نوسانات قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران که با توجه به اهمیت بالای اطلاعات و افشای اطلاعات توسط شرکتها و تاثیر آن بر قیمت سهام، به بررسی رابطه بین سطح افشا اطلاعات و نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران پرداخت. جامعه آماری این تحقیق را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران تشکیل میدهد که تعداد آنها تا پایان سال 1387، 448 شرکت بوده است و نمونه آماری شامل 72 شرکت به روش نمونهگیری تصادفی طبقه بندی شده از بین جامعه آماری انتخاب گردیدهاند. برای آزمون فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است و این نتیجه حاصل شده که به طور کلی بین سطح افشا اطلاعات حسابداری و نوسانات قیمت سهام رابطه معنیداری وجود دارد(حسنی و حسینی، 1389).
در تحقیقی به عنوان افشای اختیاری اطلاعات در ایران که در جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورساوراقبهادار تهران انجام شد، نمونهای با حجم 81 شرکت مورد بررسی قرار گرفته و جهت آزمون فرضیات رگرسیون چند متغیره از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است. از انجام این تحقیق این نتیجه حاصل شد که بین افشای کل، اجباری و اختیاری اطلاعات با ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد(آدینه، 1391).
در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر نوع صنعت و اندازه شرکت بر میزان افشای اطلاعات در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران با حجم 70 شرکت مورد بررسی قرار گرفته و جهت آزمون فرضیات نمونههای زوج شده از روش تحقیق علمی مقایسهای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که ما بین افشای کافی در صورتهای مالی شرکتها در صنایع متفاوت اختلاف آماری معنی داری وجود دارد پس نوع صنعت تاثیر قابل توجهی بر میزان افشای کافی در صورتهای مالی دارد. همچنین شرکتهای در اندازههای بزرگتر سطح افشای مناسبتری در مقایسه با شرکتهای با اندازه کوچکتر دارند لذا اندازه شرکتها نیز بر سطح افشا در صورتهای مالی تاثیرگذار است(نادم، 1391).
در تحقیق با عنوان تاثیرافشای داوطلبانه بر مربوط بودن سود هرسهم که با هدف بررسی تاثیر افشای داوطلبانه اطلاعات بر مربوطبودن سود هرسهم و جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 86 لغایت پایان سال 89 میباشد. بر اساس این فرض که تمرکز بیشتر بر نیازهای اطلاعاتی سرمایهگذاران، منجر به افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری میشود، پیشبینی شد که افزایش سطح افشای داوطلبانه، باعث افزایش مربوط بودن سود هر سهم به عنوان یکی از مهمترین اطلاعات حسابداری میشود. نتایج بیانگر این بود که افشای داوطلبانه اثر معناداری بر مربوط بودن سود هرسهم ندارد. یک دلیل مهم برای این نتیجه گیری، میتواند ناتوانی سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان از گزارشهای مالی در استفاده از اطلاعات حسابداری افشا شده باشد(خدامیپور و محرمی، 1391).
در تحقیقی با عنوان شناسایی و تبیین عوامل موثر بر کیفیت افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران، هدف پژوهش، شناسایی و تبیین عوامل موثر بر کیفیت افشای اطلاعات در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراقبهادار تهران بوده است. در این راستا، 149 شرکت در دوره زمانی 1382 الی 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج رگرسیونی این پژوهش حاکی از آن است که کیفیت افشا، رابطه مستقیم و معناداری با سابقه، نقدینگی، سودآوری و اندازه موسسه حسابرسی و همچنین رابطه معکوس و معناداری با اهرم مالی و مالکیت خانوادگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران دارد. بر اساس نتایج آزمون مقایسه زوجی، تصویب «دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان» تاثیر معناداری بر کیفیت افشای اطلاعات توسط شرکتها داشته و باعث بهبود آن شده است.افزون بر این، بر اساس آزمون تحلیل واریانس، نوع صنعت بر کیفیت افشا موثر است. با این وجود در این پژوهش، شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین کیفیت افشا با اندازه شرکت و ترکیب هیئت مدیره یافت نشده است(ستایش وکاظم نژاد، 1391).
رضایت از زندگی
در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه عزت نفس، نفوذ اجتماعی و رضایت از زندگی با تمایل به خرید تفننی که با هدف بررسی تاثیر متغیر های عزت نفس، نفوذ اجتماعی و رضایت از زندگی بر تمایل به خرید تفننی انجام گرفته است جامعه اماری این پژوهش خریداران مراکز خرید در شهر تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 398 نمونه قابل قبول جمع اوری شده است که پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاصل از انجام پژوهش در نمونه مورد بررسی نشان از عدم وجود رابطه بین رضایت از زندگی با بعد عاطفی تمایل به خرید تفننی میباشد در حالی که رابطه معکوس رضا یت از زندگی بعد شناختی تمایل به خرید تفننی به تایید نرسیده است و همچنین بعد هنجاری نفوذ اجتماعی با بعد عاطفی تمایل به خرید تفننی نیز رابطه مستقیمی نشان نمی دهد در حالی که ارتباطی معکوس بین بعد اطلاعاتی نفوذ اجتماعی با بعد شناختی تمایل به خرید تفننی به دست امده ،همچنین رابطه معکوس بین بعد خود دوستی وبعد شایسته دانستن خود از شاخص عزت نفس با عاطفی تمایل به خرید تفننی به تایید نشده در حالی که عدم وجود ارتباط بین ابعاد عزت نفس بعد شناختی تمایل به خرید تفننی مورد تایید قرار گرفته است(مریم جلالی،شهناز نایب زاده و مسعود حکاکی :تابستان 1393)
منوچهر حسنی نیز در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه سطح سواد و درامد بامتغیر رضایت از زندگی که در سال 1374 در سطح کل کشور انجام داده رابطه مستقیم بین متغیر های سطح سواد و درامد با متغیر رضا یت از زندگی را گزارش کرده است(منوچهر حسنی 1374)
امید واری
در تحقیقی با عنوان رابطه علی بین نگرشهای مذهبی، امیدواری ، سلامت روانی و سلامت جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز که با هدف بررسی برازش مدل رابطه بین چهار متغیر نگرشهای مذهبی، امیدواری ، سلامت روانی و سلامت جسمانی انجام گرفت. نمونه تحقیق مشتمل بر 396 نفر دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز که در سال تحصیلی 81-80 به تحصیل اشتغال داشتند، می باشد. پس از جمع آوری داده ها، از روشهای آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل مسیر و آزمون t جهت تحلیل داده ها استفاده شد. براساس نتایج این پژوهش، مسیرهای مستقیم از نگرشهای مذهبی به خوشبینی، از امیدواری به سلامت روانی و از سلامت روانی به سلامت جسمانی معنی دار بود. همچنین مسیرهای غیرمستقیم از نگرشهای مذهبی به سلامت روانی و جسمانی و از امیدواری به سلامت جسمانی معنی دار بود. اما مسیرهای مستقیم بین نگرشهای مذهبی و سلامت روانی و جسمانی و بین امیدواری و سلامت جسمانی، معنی دار نبود(شهنی ییلاق و دیگران،1383).
در تحقیقی با عنوان خوشبینی-بدبینی و راهبردهای کنار آمدن: پیشبینی سازگاری روانشناختی در نوجوانانو با هدف بررسی تاثیر خوشبینی بر راهبردهای کنارآمدن و سازگاری روانشناختی در نوجوانان انجام شده است. در یک بررسی همبستگی و علمی-مقایسه ای 208 دختر و 147 پسرِ داوطلب کنکور سراسری که به روش خوشهای-تصادفی انتخاب شده بودند، به کمک آزمون بازنگری شده جهتگیری زندگی، پرسشنامه روشهای کنارآمدن، مقیاس رضایت از زندگی و پرسشنامه سلامت عمومی مورد بررسی قرار گرفتند. یافتهها حاکی بر آن هستند که خوشبینها بیشتر از بدبین ها از راهبردهای کنارآمدن مسئلهمدار، بهره میگرفتند، همچنین از سلامت عمومی بهتری برخوردار بودند و از زندگی رضایت بیشتری داشتند. تحلیل رگرسیون نشان داد که خوشبینی-بدبینی مقدار معنیداری از واریانس راهبردهای کنارآمدن و سازگاری روان شناختی را تبیین مینماید. نتایج این یافتهها، نقش خوشبینی را در داشتن سازگاری روانشناختی بهتر تایید میکند(موسوی نسب و تقوی، 1385).
در تحقیقی با عنوان بررسی روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی، امیدواری و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان مرد متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز که با هدف بررسی روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی، امیدواری و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان مرد متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گردید.نتایج تحقیق نشان دادند که بین هر یک از متغیرهای امیدواری نگرش مذهبی و خرده مقیاس های آن، امیدواری و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد(عطاری و دیگران،1385).
در تحقیقی با عنوان ارتباط امیدواری و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در کارکنان بیمارستان با هدفتعیین رابطه بین امیدواری و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در کارکنان بیمارستان انجام گردید.این پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه پژوهش آن شامل کلیه کارکنان زن متاهل بیمارستان فاطمه زهرا (س) نجف آباد بوده است و نمونه تحقیق 88 نفر از این زنان بودند که به روش تصادفی ساده در سال 1387 انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که امیدواری و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی دارای رابطه معنی داریدارد. (مردانی و حیدری،1389).
در تحقیقی با عنوان تاثیر آموزش مهارت های امیدواری بر هوش هیجانی پسران کانون اصلاح وتربیت شهرکرمان و با هدفبررسی تاثیر آموزش گروهی مهارت های امیدواری بر هوش هیجانی پسران کانون اصلاح و تربیت شهرستان کرمان انجام گردید. در این راستا از روش نیمه آزمایشی با طرح دو گروهی انتساب تصادفی با پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد و پرسشنامه هوش هیجانی به عنوان ابزار پژوهش بر روی نمونه مورد بررسی به اجرا گذاشته شد.از آزمون آماری t گروه مستقل برای تحلیل داده ها استفاده شد و نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش راهبردهای امیدواری در ارتقای هوش هیجانی گروه آزمایش به صورت معنی داری موثر بوده است(رقیبی و ربانی، 1391).
در تحقیق با عنوان بررسی رابطه امیدواری با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاههای شهر یزد و با هدف بررسی ارتباط امیدواری با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاههای شهر یزد طراحی و اجرا گردید. دادهها از بین 300 نفر از دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی، یزد، آزاد اسلامی شهر یزد به روش طبقهای تصادفی جمعآوری گردید.تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده و نتیجه گرفته شد که بین امیدواری و سلامت عمومی رابطه معناداری وجود دارد(باقیانی مقدم و دیگران، 1392).
عرت نفس

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.