تجزیه و تحلیل داده ها، تجزیه و تحلیل داده ه، ضریب همبستگی پیرسون

 

جدول ۴-۶) آزمون ضریب همبستگی مربوط به فرضیه اول پژوهش ۷۹
جدول ۴-۷) آزمون ضریب همبستگی مربوط به فرضیه دوم پژوهش ۸۰
جدول ۴-۸) آزمون ضریب همبستگی مربوط به فرضیه سوم پژوهش ۸۱
جدول ۴-۹) آزمون ضریب همبستگی مربوط به فرضیه چهارم پژوهش ۸۲
جدول ۴-۱۰) آزمون ضریب همبستگی مربوط به فرضیه پنجم پژوهش ۸۳
جدول ۴-۱۱) آزمون ضریب همبستگی مربوط به فرضیه ششم پژوهش ۸۴
جدول ۴-۱۲) آزمون ضریب همبستگی مربوط به فرضیه هفتم پژوهش ۸۵
جدول ۴-۱۳) آزمون ضریب همبستگی مربوط به فرضیه هشتم پژوهش ۸۶
جدول ۴-۱۴) آزمون t مستقل بررسی نظرات پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت ۸۸
جدول ۴-۱۵) آزمون تحلیل واریانس بررسی نظرات افراد با توجه به سن آنها ۸۹
جدول ۴-۱۶) آزمون تحلیل واریانس بررسی نظرات افراد با توجه به تحصیلات ۹۰
جدول ۴-۱۷) آزمون تحلیل واریانس بررسی نظرات افراد با توجه به رشته تحصیلی ۹۲
جدول ۴-۱۸) آزمون تحلیل واریانس بررسی نظرات با توجه به سابقه خرید سهام ۹۳
جدول ۴-۱۹) رتبه بندی عوامل مورد بررسی در پژوهش ۹۴
نمودار ۱-۱) مدل مفهومی پژوهش ۸
چکیده:
یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشور ها، سرمایه گذاری و امور مربوط به آن است. این موضوع به دلیل اینکه عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت در آوردن چرخ های اقتصادی هر کشوری است، از جمله ی موضوعات اجتناب ناپذیر است سرمایه گذاری از راه های مختلفی صورت می گیرد که از جمله ی آنها سرمایه گذاری در سهام شرکت ها از طریق بورس اوراق بهادار است. از آنجایی که بخش عمده ای از معاملات بورس اوراق بهادار و سرمایه های موجود در آن متعلق به اشخاص حقیقی است در پژوهش حاضر به مساله عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار پرداخته شده است.
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه خریداران سهام در بورس اوراق بهادار منطقه ای استان قم تشکیل داده اند و از آنجایی که تعداد این افراد نامحدود می باشد با توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه ها ۳۸۵ نفر در نظر گرفته شد و روش نمونه گیری نیز به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس می باشد. در جمع آوری داده های پژوهش نیز از دو روش کتابخانه ای و میدانی(ابزار پرسشنامه محقق ساخته که آزمون پایایی (آلفای ۸۶/۰) و روایی بر روی آن صورت پذیرفت) استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار استنباطی (آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل، تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی توکی و آزمون فریدمن) استفاده گردید. یافته ها نشان داد امنیت سرمایه گذاری، فرهنگ سهامداری، گروه های مرجع، موقعیت مکانی بورس، سرمایه گذاری های غیر بورسی، ریسک سیاسی و اقتصادی، رضایت مندی سهامداران فعلی و شفافیت بورس رابطه معنی داری با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار دارند.
واژه های کلیدی: بورس اوراق بهادار، سرمایه گذاری، جذب سرمایه، افراد حقیقی، استان قم.
فصل اول
کلیات پژوهش