تجزیه و تحلیل داده ها

 

۲-۳-۱۷-۱(پژوهشگر: شاهکرمی پور، زهرا- تیرگر، هدایت،۱۳۹۱):
این دو پژوهشگر در تحقیق خویش با عنوان رابطه دوره های آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان به بررسی رابطه دوره های آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان شعب بانک مسکن کرمان پرداخته است و از بین کلیه کارکنان شعب ۱۸۶ نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه، رگرسیون چندمتغییره و لگ خطی استفاده نموده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که بین چگونگی اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان در شعب بانک مسکن کرمان رابطه معنی دار و مستقیمی
وجود دارد.
۲-۳-۱۷-۲: (پژوهشگر: رضایی، اکبر۱۳۸۱)
این محقق در پژوهش خویش با موضوع ارزشیابی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان بیمه ایران، با بررسی نظرات ۱۵۰ نفر از شرکت کنندگان در دوره ها و سرپرستان مستقیم آنها در ارتباط با اثرات دوره های آموزشی ضمن خدمت بر عملکرد شغلی آنها به این نتیجه رسیده است که دوره های مذکور در زمینه افزایش توان بازده کاری کارکنان، تامین دانش و مهارت های شغلی، تسهیل در انجام کارها و وظایف، ایجاد تعهد و مسئولیت پذیری، افزایش کیفیت کارمطلوب، ایجاد علاقه بیشتر و تسهیل در تصمیم گیری را فراهم ساخته و در نتیجه در بهبود عملکرد شغلی تاثیر بسزایی داشته است.
۲-۳-۱۷-۳ (پژوهشگر:محمدی نائینی،مژگان ۱۳۸۶).
این محقق در پژوهش خویش با عنوان تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان اداری سازمان های شهر اراک فوق محقق به نتایج ذیل دست یافته است: ۱- آموزشهای ضمن خدمت موجب افزایش تعداد کارکنان فنی- تخصصی در سازمان های اداری شهر اراک شده است .۲- بین آموزشهای ضمن خدمت و بهبود عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد.۳- بین آموزشهای ضمن خدمت و ارتقای کیفیت آموزشها رابطه معناداری وجود ندارد.۴ – بین آموزشهای ضمن خدمت با نیازهای شغلی و ارتقای سطح دانش فنی-تخصصی افراد تطابق وجود ندارد.
۲-۳-۱۷-۴ (پژوهشگر:صیادی سی سخت،یزدان(۱۳۸۷)
این محقق در مطالعه خویش با عنوان بررسی میزان اثربخشی آموزش ضمن خدمت مدیریت آموزش و پژوهش استانداری استان کهکیلویه و بویراحمد از دیدگاه شرکت کنندگان در این دوره ها در سال ۸۶ ،به بررسی میزان اثربخشی آموزش ضمن خدمت مدیریت آموزش و پژوهش استانداری استان کهکیلویه و بویراحمد پرداخته و به این نتیجه رسیده است که آموزشهای ضمن خدمت کارکنان موجب افزایش دقت، ارتقاء کیفیت فعالیتها، افزایش دانش و مهارت شغلی، بهبود روحیه و کاهش هزینه ها در بسیاری از موارد شده است.
۲-۳-۱۷-۵ (محمدی،حیدر- رنجبر،مجید-۱۳۹۰)
این دو محقق در پژوهش خویش با عنوان آموزش ضمن خدمت و بهبود سازمانی فوق به نتایج ذیل
دست یافتند: آموزش ضمن خدمت موجب افزایش مهارتهای شغلی، دانش و معلومات فرد در انجام وظایف سازمانی می شود. آموزش ضمن خدمت توان نیروی انسانی را در کسب و تحقق اهداف و ماموریتهای سازمان
تقویت می نماید.
فصل سوم:
روش تحقیق
۳-۱مقدمه:
هر تحقیق تلاشی است نظام مند به منظور دست یافتن به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مسئله است. با توجه به اینکه پرسشها و مسئله ها ماهیت های گوناگونی دارند لذا می توان بر پایه چگونگی این پرسشها و مسئله ها تحقیقات را طبقه بندی کرد. نوع جهت گیری پژوهشی که در برخی کتابها از آن تحت عنوان طبقه بندی تحقیقات بر حسب هدف نام برده می شود (سرمد و دیگران،۱۳۸۴). کلیه پژوهشها در حقیقت سه هدف متفاوت را دنبال می کنند. گاهی هدف تحقیق حل یک مشکل متداول و معمول در محیط کسب و کار است و گاهی هدف تحقیق افزودن به مجموعه کلی دانش در یک حوزه خاص است و گاهی اوقات هدف تحقیق بررسی اثرات پیشنهادی تحقیقات کاربردی است (ساروخانی،۱۳۸۳). تحقیق حاضر از حیث هدف، جزء تحقیقات کاربردی قرار می گیرد.