تجزیه و تحلیل فرضیه اول، ضریب همبستگی اسپیرمن، ارائه نمونه رایگان

 

جدول (4 – 3) توزیع فراوانی عمده فروش‏ها و خرده فروش‏ها برحسب تحصیلات……………………………55
جدول ( 4-4) بررسی نتایج آزمون کلموگرف- اسمیرنف…………………………………………………………………57
جدول (4-5) نتایج آزمون t استیودنت در مورد فرضیه اول………………………………………………………………58
جدول (4-6) شاخص‏های آماری ارتباط بین ارائه کوپن به مشتریان با میزان خرید آنها………………………..58
جدول (4-7) نتایج آزمون t استیودنت در مورد فرضیه دوم………………………………………………………………59
جدول (4-8) شاخص‏های آماری ارتباط عوامل ارائه پاداش به مشریان و میزان خرید…………………………..59
جدول (4-9) نتایج آزمون t استیودنت در مورد فرضیه سوم……………………………………………………………..60
جدول (4-10) شاخص‏های آماری ارتباط عوامل ارائه بن کارت به مشتریان بر میزان خرید………………….60
جدول (4-11) نتایج آزمون t استیودنت در مورد فرضیه چهارم…………………………………………………………61
جدول (4-12) شاخص های آماری ارتباط ارائه نمونه رایگان به مشتریان با میزان خرید………………………61
جدول (4-13) نتایج آزمون t استیودنت در مورد فرضیه پنجم…………………………………………………………..62
جدول (4-14) شاخص های آماری ارتباط عوامل اطلاعاتی با رفتار حین خرید مصرف‏کنندگان……………62
جدول (4-15) نتیجه تجزیه و تحلیل فرضیه اولویت‏بندی با استفاده از آزمون T-Test………………………..63
جدول (4-16) رتبه‏بندی پنج متغیر مؤثر بر خرید با استفاده از آزمون فریدمن……………………………………..63
جدول (4-17) نتایج آزمون معنی داری ضریب همبستگی اسپیرمن……………………………………………………64
جدول (4-18) نتایج آزمون معنی داری ضریب همبستگی اسپیرمن……………………………………………………65
جدول (4-19) نتایج آزمون معنی‏داری ضریب همبستگی اسپیرمن……………………………………………………..66
جدول (4-20) نتایج آزمون معنی‏داری ضریب همبستگی اسپیرمن……………………………………………………..66
جدول (4-21) نتایج آزمون معنی‏داری ضریب همبستگی اسپیرمن……………………………………………………..67

Post Author : 92

Related Post