تجزیه و تحلیل چند متغیره، روش تجزیه و تحلیل داده، پیشینه نظری و پژوهشی

 

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها جزء تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی است. با توجه به موضوع پژوهش و متغیرهای مورد بررسی در آن، اطلاعات اولیه جهت آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه جمع‌ آوری شده است. برای اطمینان از اعتبار صوری پرسشنامه، مدیران دانشگاه‌ها استفاده می‌شود. ضریب آلفای کرونباخ نیز برای سنجش اعتبار درونی پرسشنامه استفاده‌شده است.
۱-۸- ۱- نوع تحقیق و روش گردآوری داده‌ها
برای جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده و پرسشنامه ها از طریق فاکس و ایمیل به مدیران ارشد در دانشگاه‌های دولتی که لیست اسامی آن‌ ها و اطلاعات تماس با مدیران آن‌ ها درسایت این وزارت موجود هست. ارسال شد. پرسشنامه طراحی ‌شده توسط محقق از طریق این اطلاعات برای تمامی دانشگاه‌های مذکور ارسال گردید.
۲-۸-۱- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پایان‌نامه شامل دانشگاه‌های دولتی ایران شامل ۱۱۹ دانشگاه و موسسه آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. که مدیران دانشگاه و معاونان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی آن‌ ها به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و بر اساس فرمول کو کران حجم نمونه محاسبه و تعیین شده است.
برای تعیین تعداد نمونه با بهره‌گیری از رابطه کو کران تعداد ۲۱۳ نمونه به دست آمد که در نهایت با بهره گرفتن از مراجعه حضوری، پست الکترونیکی و دورنگار تعداد ۱۹۹ پرسشنامه تکمیل شده و قابل استفاده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
۳-۸-۱- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-تحلیل نمونه‌های مفهومی از طریق فنون آمار توصیفی و استفاده از جداول توزیع فراوانی و توافقی، رسم نمودار و محاسبه شاخص‌ها
۲-پردازش دادها در سه سطح { الف-تحلیل یک متغیره –ب- تجزیه و تحلیل دومتغیره-ج- تجزیه و تحلیل چند متغیره}
۳-استفاده ازمدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر برای تعیین تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل برمتغیرهای وابسته
۴-تجزیه و تحلیل داده با و تعیین همبستگی بین متغیرها با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL
9-1- جمع‌بندی و ساختار تحقیق
این تحقیق در پنج فصل ارائه شد: فصل اول، شامل کلیات تحقیق، فصل دوم، پیشینه نظری و پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق، فصل سوم، روش‌شناسی تحقیق، فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل‌های آماری داده‌های جمع‌ آوری شده و در نهایت، فصل پنجم، در برگیرنده نتیجه‌گیری، ارائه یافته‌ها و بحث در یافته‌ها می‌باشد
شکل ۱-۲ ساختار این پژوهش را در قالب یک چارت نشان می‌دهد. ارتباط میان بخش‌های مختلف تحقیق توسط فلش‌ها و خط چین‌ها نمایش داده‌شده است.
شکل۱-۲٫ ساختار تحقیق
فصل سوم
روش‌شناسی تحقیق
فصل اول
کلیات تحقیق