تحقیقات انجام گرفته در خارج، شبکه های عصبی مصنوعی، تحلیل تشخیصی چندگانه

 

2-4-پیشینه تحقیق
2-4-1- تحقیقات انجام گرفته در خارج
موضوع پیش بینی ورشکستگی شرکت‏ها، در حوزه پژوهشات مالی جذابیت زیادی در بین کارشناسان دارد. در گذشته برای پیش بینی ورشکستگی، بیشتر از نسبت‌های مالی و مدل تشخیصی چندگانه که معرف‌ترین آن‏ها مدل آلتمن (Z-Score) می‌باشد، استفاده شده است که در پژوهش سال 68 مدل آلتمن با دقت 95 و 83 درصد به ترتیب یک و دو سال قبل از ورشکستگی، می‌توانست آن را پیش بینی کند(آلتمن،1968).
از روش‌هایی دیگری که برای پیش بینی ورشکستگی در پژوهشات گذشته استفاده شده، می‌توان به شبکه‌های عصبی مصنوعی اشاره کرد. این مدل‌ها اصولا در مقایسه با روش‌های دیگر پیش بینی از دقت بالاتری برخوردار بودند(مهرانی، 1384)
در جدول شماره 1-2 به طور مختصر به شرح کلیات اهم پژوهشات گذشته در زمینه پیش بینی ورشکستگی شرکت‏ها، پرداخته شده است.
جدول1-2- کلیات پژوهشات پیشین در مورد پیش بینی ورشکستگی
تکنیک مورد استفاده
بازه زمانی بیشترین تحقیقات انجام شده
نتایج
تک متغیری
1930-1966
Vinakor & Reymond در پژوهشات خود در سال 1930 به این نتیجه رسیدند که نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی‌ها بهترین راه برای تشخیص ورشکستگی است، در سال‌ها بعد ضمن تایید نتایج پژوهش ریموند، استفاده از نسبت‌های جاری و نسبت جریان نقدی به بدهی‌ها هم راه مناسبی برای پیش بینی ورشکستگی، تشخیص داده شد.
تحلیل تشخیصی چندگانه
1968-2001
مهم‌ترین پژوهش صورت گرفته در این زمینه، مدل آلتمن (ZScore) در سال 1968 بود که به آن اشاره شد و هم اکنون هم از آن برای پیش بینی استفاده می‏شود، همچنین با پژوهشات صورت گرفته در سال‌های 1972 تا 1974 شان داده شد تا 5 سال قبل از وقوع تا 70 درصد دقت می‌توان شرکت‏های درمانده را پیش بینی کرد، در این پژوهشات از 7 تا 14 متغیر که نسبت‌های مالی بوده‏اند استفاده گردیده بود، در سال 1977 توسط Deakin نشان داده شد که علاوه بر ترکیبات خطی از ترکیبات غیر خطی هم می‌توان با دقت 83 درصد یک سال قبل از وقوع درماندگی را پیش بینی نمود. ارائه مدل زتا توسط آلتمن و همکاران در سال 1977که نشان داد ترکیبات خطی نتایج بهتری نسبت به ترکیبات درجه 2 ارائه می‏کنند. همچنین Grica&Ingram در سال 2001 بیان کردند که ضرایب آلتمن با تغییر زمان و مکان باید به هنگام شود.
تحلیل لوجیت و پروپیت
1977-2000
مارتین در سال 1977 نخستین محققی بود که از این روش استفاده کرد و با بررسی 58 بانک که از سال 1970 تا 1976 ورشکسته شده بودند با دقت 87 درصد پیش بینی را انجام داد. از بیشتر پژوهشاتی که با این روش انجام شده نتایج مشابهی بدست آمده است، قابل ذکر است Lennox در سال 1999 ادعا کرده است که این روش نتایج بهتری نسبت به روش تحلیل تشخیصی ارائه می‏نماید.
الگوریتم افزار بازگشتی
1985-2001
فریدمن و همکاران در پژوهش خود در سال 1985 بیان کردند که در 89 درصد در طبقه بندی کل شرکت‏ها، مدل مبتنی بر الگوریتم افزار بازگشتی بهتر از تحلیل تشخیصی عمل می‏نماید. Sung و همکاران در سال 1999 به این نتیجه رسیدند که مدل مبتنی بر الگوریتم افزار بازگشتی در شرایط عادی و بحران اقتصادی 83 و 81 درصد از موارد درست عمل می‏کند در حالی که مدل تحلیل تشخیصی در شرایط عادی و بحرانی 82 و 80 درصد دقت دارد.
شبکه های عصبی مصنوعی