تحقیقات خارجی انجام شده، حساسیت سرمایه گذاری، عدم تقارن اطلاعاتی

 

CFO i , t = α۰ + β۱CFO i , t+ β۲ Δ ARi,t + β۳ Δ INVi,t + β۴ Δ APi,t + β۵ DEPRi,t
+ β۶OTHER i , t + ε i , t+1
OTHER = OP – (CFO + ΔAR +ΔINV + ΔAP + DEPR)
در این روابط :
CFO : جریان نقدی حاصل از عملیات ΔAR: تغییر در حسابهای دریافتنی
ΔINV: تغییر در موجودیها ΔAP: تغییر در حسابهای پرداختنی
و بدهی معوق
DEPR: هزینه استهلاک داراییهای مشهود و نامشهود OTHER: خالص سایر اقلام تعهدی
OP: سود عملیاتی ε: مقدار خطا پیش بینی اطلاعات
۲-۳ پیشینه تحقیقات انجام شده
۲-۳-۱ تحقیقات خارجی انجام شده
بوشمن و اسمیت (۲۰۰۱) در پژوهشی پیرامون کیفیت اطلاعات حسابداری به این نتیجه رسیدند که اطلاعات حسابداری دارای کیفیت بالاتر به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا مدیران خوب و بد و همچنین سرمایه گذاری های خوب و بد را از یکدیگر تشخیص دهند و همچنین این اطلاعات باعث کاهش هزینه های نمایندگی و سرمایه می گردد .
بیمن و ورکچیا (۱۹۹۶) در پژوهش خود پیرامون کیفیت گزارشگری مالی به این موضوع دست یافتند که دقت اطلاعات مالی معیار مناسبی برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی می باشد .
راج گوپال و ون کاتاچلم (۲۰۰۵) در تحقیقی در ارتباط با کیفیت گزارشگری مالی نشان دادند که کیفیت گزارشگری مالی از لحاظ آماری با نوسانات بازده سهام دارای رابطه ی منفی می باشد .
چن (۲۰۰۵) نشان داد که حساسیت سرمایه گذاری در اقلام سرمایه ای در برابر سودهای شناسایی نشده ( سودهای آتی ) در شرایطی که شرکت دارای سود های باکیفیت بالا باشد بیشتر است .
فرانسیس و همکاران ( ۲۰۰۵ ) با بررسی نحوه ی قیمت گذاری کیفیت ارقام تعهدی نشان دادند که هرچه کیفیت ارقام تعهدی شرکتها پایین تر باشد هزینه بدهی و سرمایه در آن شرکتها بالاتر می رود .
هیلاری (۲۰۰۶) در بررسی ارتباط میان کیفیت حسابداری و سرمایه گذاری در سطح شرکتها دریافت که کیفیت بالاتر در اطلاعات حسابداری کارایی سرمایه گذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران تامین کنندگان خارجی سرمایه تقویت می نماید .
بیتی (۲۰۰۷) در بررسی تاثیر دسترسی به اطلاعات محرمانه و نظارت بر نقش کیفیت اطلاعات حسابداری در اخذ تصمیم های اقتصادی دریافت که دستیابی به اطلاعات محرمانه و نظارت حساسیت نسبت به جریان های نقدی سرمایه گذاری را کاهش می دهد و اثر کیفیت حسابداری را در کارایی سرمایه گذاری می کاهد
وردی (۲۰۰۶ ) در بررسی کیفیت گزارشگری مالی و رابطه ی سرمایه گذاری دریافت که کیفیت گزارشگری مالی بالاتر با بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری رابطه ی منفی دارد .
بیدل و هیلاری و وردی (۲۰۰۸) دریافتند که کیفیت گزارشگری در شرکتهایی که در حوزه های تجاری متمایل به بیش سرمایه گذاری ( کم سرمایه گذاری ) هستند با سرمایه گذاری رابطه ی منفی ( مثبت ) دارد به عبارت دیگر کیفیت گزارشگری بالاتر منجر به جلوگیری از بیش (کم ) سرمایه گذاری می شود .