تحقیق رایگان درباره استان مازندران

دانلود پایان نامه

11009276987
3669758996
32
17
2
بابل
9488879377
3162959792
25
21
3
چالوس
5932197317
1977399106
18
22
4
ساری-ارزی
13939394788
4646464929
34
19
5
قام شهر
6441454515
2313818172
18
18
6
تنکابن
6128027229
2042675743
17
21
7
نور
4652619327
1484206442
15
20
8
بهشهر
5912855677
1970951892
19
16
9
بند پی
3154919228
1051639743
11
14
10
رامسر
4189497953
1396499318
12
20
11
نکاء
4816249302
1605416434
18
15
12
محمودآباد
4000274534
1333424845
14
15
13
جویبار
4391490689
1463830230
15
19
14
عباس آباد
3782990384
1260996795
13
18
15
بابلسر
5901512900
1967170967
17
18
16
فریدون کنار
3379298413
1126432804
13
14
17
چمستان
3269098481
1089699494
13
15
18
کیا کلا
2132632551
710877517
8
17
19
کلاردشت
2093820472
697940157
8
12
20
خوشرودپی
1867438796
622479599
7
15
21
بهمنیر بابلسر
3215526836
1071842279
12
18
22
سورک ساری
4259014641
1419671547
16
18
23
خ امام رضا آمل
2819761115
939920372
11
15
24
نوشهر
4241637293
1413879098
16
18
25
نشتارود
1161166963
387055654
5
10
26
سلیمان آباد
1630340614
543446871
7
11
27
امیر کلا بابل
2272498730
757499577
10
13
28
بلوار خزر ساری
1486791531
495597177
7
13
29
گلوگاه
1019155169
339718390
5
10
30
منابع طبیعی نوشهر
1019155169
185485287
4
13
جدول شماره(4-2): ستانده های شعب بانک کشاورزی
شعب بانک کشاورزی
ستانده ها
ردیف
نام شعبه
میزان تسهیلات
میزان سپرده
ارائه خدمات
1
آمل
201980115
493951400
1484
2
بابل
115819767
232130792
2181
3
چالوس
65103212
222435411
1645
4
ساری-ارزی
119404274
466009596
3475
5
قام شهر
86645687
229739234

 
 
375
6
تنکابن
76610300
188764512
559
7
نور
60365617
151027784
1490
8
بهشهر
80944665
180695805
1738
9
بند پی
32104800
166093806
346
10
رامسر
48900500
80660820
751
11
نکاء
82793217
252882248
3178
12
محمودآباد
67759000
148579599
1596
13
جودبار
339363610
187322308
408
14
عباس آباد
61779000
182609160
377
15
بابلسر
68424425
171985657
2564
16
فریدون کنار
42026285
106006454
312
17
چمستان
66098226
143002448
1126
18
کیا کلا
30604478
92882630
287
19
کلاردشت
52541290
159153657
310
20
خوشرودپی
18056700
89493087
398
21
بهمنیر بابلسر
88413178
112044180
163
22
سورک ساری
89575343
185753991
1236
23
خ امام رضا آمل
41942500
138348089
914
24
نوشهر
131571672
234866852
4881
25
نشتارود
25408886
86583674
261
26
سلیمان آباد
15162500
66971415
191
27

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امیر کلا بابل
17595000
69675528
367
28
بلوار خزر ساری
22393800
146077200
542
29
گلوگاه
20644820
69090869
596
30
منابع طبیعی نوشهر
8099500
58226477
329

4-3 بررسی نتایج با مدل CCR
جدول (4-3) بررسی وضعیت کارایی با بازدهی ثابت به مقیاس، نهاده محور یا ورودی محور
ردیف
شعب
کد شعبه
میزان کارایی
وضعیت کارایی
1
آمل
1247
1.000
کارا
2
بابل
1249
0.607
ناکارا
3
چالوس
1252
0.708
ناکارا
4
ساری-ارزی
1256
1.000
کارا
5
قام شهر
1260
0.728
ناکارا
6
تنکابن
1261
0.611
ناکارا
7
نور
1262
0.579
ناکارا
8
بهشهر
1264
0.615
ناکارا
9
بند پی
1269
0.801
ناکارا
10
رامسر
1270
0.410
ناکارا
11
نکاء
1272
1.000
کارا
12
محمودآباد
1274
0.657
ناکارا
13
جویبار
1275
1.000
کارا
14
عباس آباد
1277
0.726
ناکارا
15
بابلسر
1279
0.658
ناکارا
16
فریدون کنار
1282
0.499
ناکارا
17
چمستان
1285
0.695
ناکارا

18
کیا کلا
1286
0.592
ناکارا
19
کلاردشت
2330
1.000
کارا
20
خوشرودپی
1288
0.632
ناکارا
21
بهمنیر بابلسر
1290
0.558
ناکارا
22
سورک ساری
1291
0.721
ناکارا
23
خ امام رضا آمل
1292
0.696
ناکارا
24
نوشهر
1296
1.000
کارا
25
نشتارود
1402
0.872
ناکارا
26
سلیمان آباد
1404
0.492
ناکارا
27
امیر کلا بابل
1409
0.411
ناکارا
28
بلوار خزر ساری
1448
1.000
کارا
29
گلوگاه
1452
0.860
ناکارا
30
منابع طبیعی نوشهر
1465
1.000
کارا
میانگین کارایی
0.738
با توجه به نتایج در جدول بالا تعداد 8 شعبه(آمل، ساری-ارزی، نکاء، جویبار، کلاردشت، نوشهر، بلوار خزر ساری، منابع طبیعی) از 30 شعبه مورد بررسی شعبات بانک کشاورزی استان مازندران کارا (کارایی برابر یک) بوده اند. همچنین 22 شعبه باقی مانده یعنی (73.3 درصد) ناکارا، برآورد شدند .همچنین براساس نتایج به دست آمده میانگین کارایی در این حالت 0.738 درصد برآورد شد.
با توجه به جدول فوق، کارایی فنی شعبه رامسر معادل 41% است که از همه کمتر می باشد یعنی این شعبه می تواند تنها با 41% از منابع خود، همان سطح جاری محصولات را داشته باشد که این مطلب در مورد تمامی شعب ناکارآمد صدق می کند( به عنوان مثال کارایی شعبه عباس آباد 72% می باشد؛ یعنی این شعبه می تواند با 72% از منابع خود همان سطح جاری از محصولات را تولید نماید یا به عبارتی باید قادر باشد مصرف خود را از کلیه عوامل تولید(بدون اینکه از میزان تولیدش کاسته شود) 28% کاهش دهد).
4-4 بررسی نتایج با مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس(BCC)
فرض بازدهی ثابت به مقیاس تنها در صورتی قابل اعمال است که بنگاه ها در مقیاس بهینه عمل نمایند. مسائل متفاوتی از قبیل اثرات رقابتی، محدودیت ها و غیره موجب می شوند بنگاه در مقیاس بهینه عمل ننماید (امامی میبدی، ص138، 1384).
زمانی که از مدل CCR استفاده می شود، تنها کارایی فنی ارائه می گردد که کارایی فنی خالص(کارایی ناشی از مدیریت) و کارایی ناشی از صرفه جویی مقیاس یک بنگاه را در بر می گیرد(امامی میبدی،ص 139، 1384).
استفاده از فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، زمانی که تمام بنگاه ها در مقیاس بهینه فعالیت نمی نمایند، مقادیر محاسبه شده برای کارایی فنی(با در بر داشتن کارایی مقیاس) تحلیل را دچار اختلال خواهد کرد. استفاده از بازده متغیر نسبت به مقیاس موجب می شود با محاسبه کارایی فنی بر حسب مقادیر کارایی ناشی از مقیاس و کارایی ناشی از مدیریت، تحلیل بسیار دقیقی ارائه گردد(همان منبع).
در فرموله کردن DEA بایستی ابتدا در مورد مبنای حداقل سازی عوامل تولید و یا حداکثر سازی محصول تصمیم گیری نمود. در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس (مدل CCR) هر دو نوع جهت گیری برای مدل (بر اساس حداقل سازی عوامل تولید و یا حداکثر سازی محصول) مقادیر یکسانی را برای کارایی فنی ارائه می نماید ولی در حالت کلی چنین امری مصداق نخواهد داشت.
4-5 بررسی کارایی مقیاس
به منظور به دست آوردن کارایی مقیاس، مدل های CCR و BCC برای تمام واحدها محاسبه می شود. اگر کارایی محاسبه شده برای هر دو مدل متفاوت بود نشان دهنده آن است که واحد تحت بررسی دارای ناکارایی مقیاسی است و میزان این ناکارایی مقیاس از تفاوت امتیاز کارایی محاسبه شده توسط دو مدل به دست می‎آید. اندازه کارایی مقیاس نیز با تقسیم اندازه کارایی فنی در حالت CRS (بازدهی ثابت نسبت به مقیاس) به اندازه کارایی فنی درحالت VRS (بازدهی متغیر نسبت به مقیاس) بدست میآید (مهرگان، 1383).
کارایی مقیاس× کارایی مدیریت = کارایی فنی

جدول(4-4) کارایی مدیریتی و کارایی ناشی از مقیاس
ردیف
DMU
کارایی فنی (crs)
کارایی مدیریتی (vrs )
کارایی ناشی از مقیاس(scal)
وضعیت کارایی
نوع مقیاس
1
آمل
1.000
1.000
1.000
کارا

2
بابل
0.607
0.701
0.866
ناکارا
irs
3
چالوس
0.708
0.726
0.976
ناکارا
drs
4
ساری-ارزی
1.000
1.000
1.000
کارا

5
قام شهر
0.728
0.729
1.000
ناکارا

6
تنکابن
0.611
0.611
1.000
ناکارا

7
نور
0.579
0.626
0.925
ناکارا
Irs
8
بهشهر
0.615
0.822
0.748
ناکارا
irs
9
بند پی
0.801
0.842
0.952
ناکارا
irs
10
رامسر
0.410
0.549
0.746
ناکارا
irs
11
نکاء
1.000
1.000
1.000
کارا

12
محمودآباد
0.657
0.837
0.784
ناکارا
irs
13
جویبار
1.000
1.000
1.000
کارا

14
عباس آباد
0.726
0.744
0.975
ناکارا
drs
15
بابلسر
0.658
0.763
0.862
ناکارا
irs
16
فریدون کنار
0.499
0.754
0.661
ناکارا
irs
17
چمستان
0.695
0.803
0.866
ناکارا
irs
18
کیا کلا
0.592
0.666
0.890
ناکارا
irs
19
کلاردشت
1.000
1.000
1.000
کارا

20
خوشرودپی
0.632
0.744
0.849
ناکارا
irs
21
بهمنیر بابلسر
0.558
0.658
0.848
ناکارا
irs
22
سورک ساری
0.721
0.754
0.967
ناکارا
irs
23
خ امام رضا آمل
0.696
0.769
0.904
ناکارا
irs
24

Post Author : 90

Related Post

دیدگاهتان را بنویسید