تحلیل توصیفی متغیرها

 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
بر اساس اطلاعات جدول(۴-۱۰) مقدار شاخص های مرکزی به شرح زیر است:
۱٫ مقدار میانگین متغیر های چهار گانه اول پژوهش که عبارتند ازمتغیرتمایل، ترجیح، مجاب شدن، تبلیغات هیجانی در دامنه ۶۳/۲ تا ۳ قرار دارند. کمترین مقدار میانگین متعلق به متغیر تمایل ایجاد شده است و بالاترین میانگین متعلق به متغیرترجیح ایجاد شده است .
۲٫ مقدارمیانه متغیرهای چهارگانه در دامنه ۶۵/۲ تا ۵۹/۳ قرار دارند. کمترین مقدار میانه برای متغیر تمایل ایجاد شده و بالاترین مقدار میانه متعلق به متغیر ترجیح ایجاد شده است .
۳٫ مقدارنما یا مد متغیرهای چهارگانه در دامنه ۵۵/۲ تا۷۱/۳ قرار دارند و متغیرتبلیغات هیجانی از جمله متغیرهای دو نمایی است.
نمودار(۴-۱۱) مقادیر شاخص های مرکزی جدول (۴-۱۰) را به نمایش می گذارد، از آنجایی شاخص های مرکزی این چهار متغیر در دامنه ۵/۲ تا۵/۳ قرار دارد لذا محقق جهت وضوح بیشتر این تفاوت های جزئی، نمودرا در حالت STAKE ترسیم نموده است. همان گونه که مشاهده می شود، در مجموع بین مقادیر شاخصهای مرکزی، متغیرهای چهارگانه فوق، تفاوت آشکاری وجود ندارد و اغلب در یک دامنه قرار دارند.
نمودار ۴-۱۱: توزیع شاخص های مرکزی متغیرهای چهارگانه اول
همچنین براساس اطلاعات جدول(۴-۱۰) مقدارشاخصهای پراکندگی متغیرهای چهارگانه اول پژوهش به شرح زیر است :
۱٫ مقدار انحراف معیار متغیر های چهارگانه پژوهش که عبارتند از: متغیر تمایل، ترجیح، مجاب شدن وتبلیغات هیجانی در دامنه ۶۳۷/۰ تا ۸۸۶/۰ قرار دارند، در بین این چهار متغیر، متغیرتبلیغات هیجانی دارای کمترین انحراف معیار و ترجیح ایجاد شده دارای بیشترین انحراف معیار است.
۲٫ مقدار چولگی متغیرها در دامنه ۰۶۰/۰- تا ۲۰۱/۰ قرار دارد، در بین این چهار متغیر، متغیر ترجیح ایجاد شده دارای چولگی به چپ یا منفی هستند که می توان نتیجه گرفت، بیشتر مقادیر مورد بررسی، بالاتر از حد میانگین قرار دارد یا به عبارت دیگر اغلب پاسخگویان به پرسش های این تحقیق پاسخ هایی در دامنه موافقت و موافقت کامل داده اند و می توان نتیجه گرفت که اغلب پاسخگویان بر این باورند که ترجیح ایجاد شده در گرایش به خرید کالاهای با درگیری ذهنی پایین موثر است، همچنین متغیرهای تمایل ایجاد شده، مجاب شدن و شاخص اصلی تبلیغات هیجانی دارای مقداری چولگی مثبت است که می توان نتیجه گرفت پاسخگویان اغلب پاسخ هایی در دامنه نظری ندارم و مخالفت داده اند.
۳٫ همچنین مقدار کشیدگی (که در توزیع نرمال عدد صفر است) در متغیر های چهارگانه اول این تحقیق در دامنه ۰۲۲ /۰ تا ۱۰۳/۰- قرار دارد، در بین این چهار متغیر، ترجیح ایجاد شده، مجاب شدن و تبلیغات هیجانی دارای منحنی تخت تری است ومتغیر تمایل ایجاد شده دارای منحنی افراشته تری است.
نکته۴-۱ : در خصوص شاخص های پراکندگی و مرکزی و متغیر های ذکر شده، این نکته را باید اضافه کرد اگر چه تمامی شاخص های ذکر شده دارای مقدار ناچیزی چولگی و کشیدگی است اما با توجه به آزمون های نرمال انجام شده می توان نتیجه گرفت که در نهایت تمام متغیرها نرمال هستند.
همان گونه که مشاهده می شود، تحلیل های فوق در نمودار(۴-۱۲) قابل مشاهده است این نمودار نیز در حالتSTAKE قرار دارد و بیشتر جهت نمایش تفاوت های درون گروهی آورده شده است این نمودار به خوبی تفاوت توزیع شاخص های پراکندگی را در متغیرهای ذکر شده نمایش می دهد.
نمودار ۴-۱۲: توزیع شاخص های پراکندگی متغیرهای چهارگانه اول
۲٫۱۰٫۳٫۴- تحلیل توصیفی متغیرهای پنجگانه دوم پژوهش
در جدول(۴-۱۱) تحلیل توصیفی متغیرهای پنجگانه دوم این پژوهش برحسب شاخص های مرکزی و پراکندگی آورده شده است.
جدول۴-۱۱: تحلیل توصیفی متغیرها با شاخص های مرکزی و پراکندگی
مواجهه
توجه کردن
درک