تحلیل عاملی تأئیدی اثربخشی فعالیت های بازاریابی، تحلیل عاملی تأئیدی استفاده از شبکه اجتماعی، تحلیل عاملی تائیدی قابلیت شبکه اجتماعی

 

عنوان صفحه
شکل ۴-۱ تحلیل عاملی تائیدی قابلیت شبکه اجتماعی………………………………………………………………………۷۳
شکل ۴-۲ تحلیل عاملی تائیدی عوامل تکنولوژیکی………………………………………………………………………….۷۴
شکل ۴-۳ تحلیل عاملی تائیدی عوامل سازمانی……………………………………………………………………………….۷۵
شکل ۴-۴ تحلیل عاملی تأئیدی استفاده از شبکه اجتماعی………………………………………………………………….۷۶
شکل ۴-۵ تحلیل عاملی تأئیدی اثربخشی فعالیت های بازاریابی………………………………………………………….۷۷
شکل ۴-۶ تحلیل عاملی تأئیدی عملکرد فروش……………………………………………………………………………….۷۸
شکل ۴-۷ مدل ساختاری تحقیق با ضرایب غیر استاندارد…………………………………………………………………..۷۹
شکل ۴-۸ مدل ساختاری تحقیق با ضریب استاندارد…………………………………………………………………………۸۰
شکل ۴-۹ مدل اصلاحی تحقیق با ضریب غیراستاندارد……………………………………………………………………..۸۱
شکل ۴-۱۰ مدل اصلاحی تحقیق با ضریب استاندارد………………………………………………………………………..۸۲
چکیده:
رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی فضای مجازی در سال‌های اخیر، دنیای تجارت و بازاریابی را تحت تأثیر قرار داده‌اند. آمارها نشان می‌دهد در میان شیوه‌های گوناگون بازاریابی آنلاین، به‌کارگیری انواع مختلف رسانه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر رو به‌رشد بوده است. به طور کلی شبکه های اجتماعی به عنوان ساختارهای اجتماعی ساخته شده از گره ها می باشند که معمولا افراد یا سازمان ها به وسیله یک یا چند نوع خاص ارتباط مثل تبادلات مالی، دوستی، تجارت، احساسات، تعصبات، سرگرمی ها و عادات بهم مرتبط می شوند. شبکه های اجتماعی کاربران را با همه ی علاقه مندی های متفاوت به هم متصل می کنند. هدف این پژوهش بررسی عوامل تأثیرگذار در تبدیل شبکه های اجتماعی به ابزار پرقدرت بازاریابی ارتباطی می باشد. تعداد فرضیه ها مورد آزمون در این پژوهش ۵ فرضیه می باشد. روش این پژوهش از نظر بررسی متغیرها از نوع توصیفی – پیمایشی و از نظرنوع هدف، کاربردی میباشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های خدماتی و تولیدی شهر کرمانشاه میباشند. روش نمونهگیری در این پژوهش طبقهای ساده میباشد که تعداد ۱۹۶ نفر به عنوان نمونه برای جمعآوری داده ها انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از روش تحلیل عاملی تأییدی با بهره گرفتن از نرم افزار معادلات ساختاری آموس نسخهی ۲۲ استفاده شده است. با توجه به نتایج پژوهش قابلیت های شبکه اجتماعی و عوامل سازمانی عواملی مهم در پیشبرد بازاریابی شبکه های اجتماعی تشخیص داده شدند ولی عوامل تکنولوژیکی تأثیری بر استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی نداشت.
کلمات کلیدی: قابلیت شبکه اجتماعی، عوامل سازمانی، عوامل تکنولوژیکی، بازاریابی شبکه اجتماعی، اثربخشی فعالیت بازاریابی، عملکرد فروش.
فصل اول:
کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه:
رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی فضای مجازی در سال‌های اخیر، دنیای تجارت و بازاریابی را تحت تأثیر قرار داده‌اند. آمارها نشان می‌دهد در میان شیوه‌های گوناگون بازاریابی آنلاین، به‌کارگیری انواع مختلف رسانه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر رو به‌رشد بوده است(زالی و دیگران، ۱۳۹۱). رسانه های اجتماعی نه از نظردر دسترس قرار دادن افراد یا به معنای دقیق تر مشتریان، بلکه به منظور دستیابی به اطلاعات با ارزش در خصوص تمایل و عدم تمایل آنها به محصولات و تولیدات مختلف حائز اهمیت می باشند(اخوان، ۱۳۹۲). به طور کلی شبکه های اجتماعی به عنوان ساختارهای اجتماعی ساخته شده از گره ها میباشند که معمولا افراد یا سازمان ها به وسیله یک یا چند نوع خاص ارتباط مثل تبادلات مالی، دوستی، تجارت، احساسات، تعصبات، سرگرمیها و عادات بهم مرتبط میشوند. شبکه های اجتماعی کاربران را با همهی علاقه مندی های متفاوت به هم متصل می کنند(رضایی و فاضلی، ۱۳۸۹).