تحلیل واریانس چند متغیری، نرمال بودن متغیرها، بهزیستی روانشناختی

دانلود پایان نامه

 

جدول شماره 4-3: میانگین و انحراف معیار سازگاری اجتماعی به تفکیک گروه نمونه
سازگاری اجتماعی تقاضا تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار
کاری دارای همسر بیمار روانی 50 14 47 76/24 118/6
دارای همسر عادی 50 13 43 21/23 183/6
روابط اجتماعی اوقات فراغت دارای همسر بیمار روانی 50 15 45 91/25 726/5
دارای همسر عادی 50 14 34 11/20 171/5
روابط با خانواده گسترده دارای همسر بیمار روانی 50 8 28 8/19 789/5
دارای همسر عادی 50 8 25 13 565/4
نقش های همسری دارای همسر بیمار روانی 50 11 29 11/20 79/4
دارای همسر عادی 50 11 27 41/17 082/3
نقش های والدی دارای همسر بیمار روانی 50 4 16 85/8 772/2
دارای همسر عادی 50 4 14 55/6 012/2
عضو خانواده دارای همسر بیمار روانی 50 4 16 38/10 003/3
دارای همسر عادی 50 4 18 03/7 724/2
چنانچه در جدول فوق مشاهده می شود میانگین نمرات کاری زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 76/24 و زنان دارای همسر عادی دارای میانگین 21/23 بوده است. روابط اجتماعی اوقات فراغت زنان دارای همسر بیمار روانی دارای میانگین 91/25 و زنان دارای همسر عادی برابر با 11/20 بوده است. در مورد روابط با خانواده گسترده میانگین زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 8/19 و در بین زنان دارای همسر عادی میانگین برابر با 13 بوده است. در نقش های والدی میانگین زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 85/8 و زنان دارای همسر عادی برابر با 55/6 بوده است. میانگین عضو خانواده در بین زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 38/10 و در بین زنان دارای همسر بیمار عادی برابر با 03/7 بوده است.
4-3- بررسی مفروضه های تحلیل واریانس چند متغیری (منوا)
به منظور بررسی مفروضه های تحلیل واریانس چند متغیری و اینکه داده های گردآوری شده تحقیق مفروضه های تحلیل واریانس چند متغیری را تأمین می نمایند، نرمال بودن متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. در زیر نتایج نرمال بودن گزارش شده است.
4-3-1- نرمال بودن چندمتغیری
به منظور بررسی نرمال بوده داده های مورد پژوهش در متغیرهای وابسته تحقیق از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شد که نتایج هر کدام از آن ها مطابق زیر بود.
4-3-1-1- بهزیستی روانشناختی

Post Author : 92

Related Post