تحلیل و تجزیه داده ها، طرح فرضیه اصلی پژوهش، سازمان بهداشت جهانی

 

۳-۱ جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۳-۲ نمونه آماری و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………۴۹
۳-۳ ابزار نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۳-۳-۱ پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی …………………………………………………………..۵۴
۳-۳-۲ پرسشنامه صمیمیت …………………………………………………………………………………………………….۵۶
۳-۴ طرح تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۳-۵ روش اجرا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
۳-۶ روش تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
فصل چهارم :تحلیل و تجزیه داده ها …………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۴-۱ یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۴-۲ یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………۶۲
فصل پنجم : نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………۷۴
۵-۱ بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………۷۵
۵-۲ طرح فرضیه اصلی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………۷۶
۵-۳ نتیجه گیری مربوط به فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………۷۸
۵-۳-۱ فرضیه فرعی ۱ ……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
۵-۳-۲ فرضیه فرعی ۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹
۵-۳-۳ فرضیه فرعی۳ ………………………………………………………………………………………………………………………………۸۰
۵-۳-۴ فرضیه فرعی ۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………۸۰