تدوین استراتژی، تحلیل نظام مند، حمایت مدیریت

 

SWOT درابتدا SOFT بوده است ، بدین ترتیب که S حرف اول،رضایت بخش ، o حرف اول فرصت ، F حرف اول خطاو T حرف اول تهدید،می باشد .(ها فری، ۲۰۰۵)
منشأ و مبدأ تحلیل SWOT به دهه ۱۹۶۰ بر می گردد و آن رابه آلبرت هومپری نسبت می دهند، که یک پروژه تحقیقاتی را در دانشگاه استانفورد در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با بهره گرفتن از داده های اطلاعاتی ۵۰۰ سازمان فورچون هدایت می کرد. آنالیز SOFT در سمیناری در زوریخ در سال ۱۹۶۴ معرفی گردید و ار و اریچ حرف F را به W (حرف اول Weakness ) تغییر دادند و آن را SWOTنامیدند . متعاقباً ویحریچدرسال ۱۹۸۲ ، SWOT را در فرمت ماتریس تغییر داد ، به طوری که فاکتورهای داخلی شامل ضعف ها و قوت های داخلی سازمان با فاکتورهای خارجی شامل تهدیدها و فرصت ها جفت و جور شده و در نهایت استراتژی ها به طور سیستماتیک به دست آمدند که بایستی به وسیله سازمان تعهد گردد.(کو اتال، ۲۰۱۱)
۲-۳-۷-۲-تعریف مدل SWOT
رویکردها و تکنیک های بسیاری را می توان برای تحلیل محیط های درونی و برونی سازمان و موارد استراتژیک و در نتیجه تدوین استراتژی به کار برد . در میان آنها ماتریس SWOTمتداول تر و مشهورترین است را می توان نام برد.(ال بسایدی،۲۰۱۴) در ذیل به تعریف SWOT می پردازیم:
مدل SWOT به تحلیل قوت ها و ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدهای محیطی سازمان می پردازد.یک ابزار حمایت مدیریت برای تصمیمگیری است و عموماً برای تحلیل نظام مند محیط های درونی و بیرونی سازمان به منظور رسیدن به رویکردی نظام مند و نیز حمایت از موقعیت های تصمیم به کار برده می شود.(مهلی و دومی، ۲۰۱۴)
مدل swot به آنالیست ها این امکان را می دهد ، که عوامل را به عنوان عوامل درونی ( قوت ها و ضعف ها) و عوامل برونی ( تهدیدها و فرصت ها ) در رابطه با یک تصمیم مشخص طبقه بندی کنند. و آنها را به مقایسه فرصت ها و تهدیدها با قوت ها و ضعف ها قادر می سازد.(کو اتال، ۲۰۰۹)
بررسی محیطی
شکل شماره ۲-۸ مدل swot را نشان می دهد.
تحلیل داخلی
تحلیل خارجی
قوت
ضعف
فرصت
تهدید
ماتریس SWOT
شکل شماره ۲-۸،مدل SWOT .منبع: Gorener etal,2012
این ماتریس یکی از ابزارهای مهمی است که مدیران بدان وسیله اطلاعات را مقایسه می کنند و می توانند با بهره گرفتن از آن چهار نوع استراتژی را ارائه نمایند،استراتژی های SO ، استراتژی های WO، استراتژی های ST ، و استراتژی های WT .(chan,2011)
حال به تشریح هر یک از استراتژی های SO ، WO، ST ، و WTمی پردازیم:
مقایسه کردن عوامل اصلی داخلی و خارجی از مشکل ترین بخش های تهیه ماتریس SWOT است و به قضاوت های خوبی نیاز دارد و نیز چیزی به نام بهترین مجموعه عوامل قابل مقایسه وجود ندارد .