ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانونی

 

پاسخ منفی است . زیرا برخی از این وجوه از طریق عرضه کنندگان مواد اولیه تامین می شود و آنها را تحت عنوان حسابهای پرداختنی گزارش می نمایند.در حالیکه برخی دیگر از این وجوه در قالب دستمزد تحقق یافته و پرداخت نشده و مالیات معوق تامین می شوند . از این رو شرکتها از عرضه کنندگان مواد اولیه، کارکنان و مقامهای مالیاتی وامهای کوتاه مدت بدون بهره می گیرند . معمولاً حسابهای پرداختنی و مقادیر تحقق یافته پرداخت نشده بدون هزینه هستند. زیرا برای مصرف این اقلام هیچ هزینه آشکاری منظور نمی شود . بنابراین اگر شرکتی با ۱۰۰ میلیون دلار دارایی جاری فعالیت می کند ولی حسابهای پرداختنی به ۱۰ میلیون دلار و دستمزد و مالیات معوقه (تحقق یافته و پرداخت شده ) به ده میلیون دلار برسد درآن صورت سرمایه در گردش تامین شده بوسیله سرمایه گذارانتنها به ۸۰ میلیون دلار خواهد رسید .
به دارایی های جاری که در عملیات به کار برده می شوند سرمایه در گردش عملیاتی نامیده می شود و پس از کم کردن حسابهای پرداختنی و مبالغ تحقق یافته و پرداخت نشده از سرمایه در گردش عملیاتی عددی بدست می آید که آنرا خالص سرمایه در گردش عملیاتی می نامند . بنابراین خالص سرمایه در گردش عملیاتی عبارت است از سرمایه در گردش که بوسیله پولهای تامین شده بوسیله سرمایه گذاران بدست آید تعریف کارساز این عبارت به شکل معادله زیر ارائه می شود( پارساییان ،۱۳۹۲،۱۴۳).
خالص سرمایه درگردش عملیاتی= همه بدهیهای جاری که بهره به آنها تعلق نمی گیرد- همه دارائی های جاری که بهره به آنها تعلق نمی گیرد
خالص سرمایه درگردش عملیاتی= (مبالغ تحقق یافته وپرداخت نشده+ حسابهای پرداختنی )- (موجودی کالا+ حسابهای دریافتنی + صندوق)
خالص دارائی ثابت + خالص سرمایه در گردش عملیاتی = کل سرمایه عملیاتی
۲-۲-۱۳ ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانونی
ارزش افزوده اقتصادی برای یک دوره بصورت زیر محاسبه می شود:
ارزش افزوده اقتصادی= NOPAT – CE × WACC
NOPAT = EBIT – Taxes
سرمایه به کار گرفته شده ، (CE) سرمایه قبل از تعدیل است که از ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی قابل استخراج است و منابع مالی که در دارایی های خالص برای تولید سود سرمایه گذاری شده است و دارائی های خالص تابعی از نقد (منظور از نقد جمع نقد عملیاتی که در خالص سرمایه در گردش محاسبه شده و نقد غیر عملیاتی است ) و خالص سرمایه در گردش عملیاتی و دارائی های ثابت می باشد که :
(هزینه های معوقه + حسابهای پرداختنی )– (نقد عملیاتی + سایر دارائی های جاری + حسابهای دریافتنی + موجودی ) = خالص سرمایه درگردش عملیاتی
برای اینکه ارزش افزوده اقتصادی بر مبنای واقعیت باشد تعدیلهایی را روی داده های حسابداری انجام دهیم همانطور که توضیح داده شد در داده های حسابداری آیتم های چون R&D و بازاریابی و آموزش بعنوان هزینه ثبت شده اند نه بعنوان یک سرمایه گذاری در نتیجه در آینده سرمایه گذاری بکار گرفته شده کمتر بر آورد خواهد شد . در صورتیکه NOPAT های آینده شامل سودهای این سرمایه گذاری ها نیز می باشد . سرمایه بدست آمده از ترازنامه سرمایه اقتصادی نیست .
بنابراین انجام تعدیلاتی در ارزش افزوده اقتصادی ضروری به نظر می رسد تا به سرمایه واقعی و NOPAT واقعی برسیم .
۲ـ۲ ـ۱۴ ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادی
استرن و استیوارت در رسیدن به بازده اقتصادی نزدیک به ۱۶۴ تعدیل بالقوه را مشخص کردند . علیرغم این موضوع بیشتر متخصصین پیشنهاد می کنند که بیش از ۵ تعدیل با مفهوم استفاده نکنند .
انتخاب تعدیل مناسب به ویژگی هر شرکتی بستگی دارد با توجه به این موضوع یانگ وابیرم (و دلیل عمده برای تعدیلات کم را ذکر کردند(یانگ و اوبیرم، ۲۰۱۳،۱۵۷).
۱ـ مدیران دوست ندارند تغییراتی را انجام دهند که انحراف با اهمیتی از اعداد حسابداری داشته باشند زیرا این موجب می شود که مدیران ،‌سهامدارا ن و بازار به ارزش افزوده اقتصادی با بی اعتمادی نگاه کنند .
۲ـ مدیران به کارکنانی نیاز دارند که معیار را درک کنند و فرایند تصمیم گیری خود را بهبود بخشند ( اسکالونا، ۲۰۰۲،۲۵).