ترفندهای مدیریت تعارض در موقعیتهای مختلف، مدیریت تعارض، رسیدن به سود

 

این‌ سبک‌ نقطه‌ مقابل‌ سبک‌ اجتناب‌ است‌. در اینجا همکاری‌ شامل‌ تلاشی‌ به ‌منظور کار با دیگر افراد برای‌ یافتن‌ راه‌ حلی‌است‌ که‌ موجب‌ تحقق‌ اهداف‌ هر دو فرد گردد. به‌ عبارت دیگر در این‌ سبک‌ طرفین‌ برای ‌به‌ دست‌ آوردن‌ منافع‌ خود محکم‌ ایستاده‌اند امادر عین‌ حال‌ خواهان‌ همکاری‌ با یکدیگرند و منافع‌ طرف‌ مقابل‌ را در نظر می‌گیرند. از این‌رو ویژگی‌ اصلی‌ این‌ سبک‌ این‌ است‌ که‌ مشارکت ‌جویانه‌ است‌.
۵٫مصالحه‌:
هدف‌ مصالحه‌، یافتن‌ برخی‌ تدابیر وراه‌حلهای‌ قابل‌ قبول‌ برای‌ هر دو طرف‌ است‌ که ‌موجب‌ تحقق‌ نسبی‌ منافع‌ و تحقق‌ اهداف‌ هردو طرف‌ بشود. به‌ عبارتی‌ این‌ سبک‌ بینابین‌رقابت‌ و سازش‌ قرار دارد و نسبتامشارکت‌جویانه‌ است‌. در اینجا طرفین‌ توافق‌ می‌کنند که‌ از بخشی‌ از مواضع‌ خود کوتاه ‌بیایند و مقداری‌ امتیاز به‌ حریف‌ مقابل‌ بدهندو در برابر آن‌ مقدار امتیاز بگیرند. (هورنانگ‌،۲۰۰۲). اما نکته‌ مهم‌ در اینجا این‌ است‌ که‌ هیچ‌یک‌ از این‌سبکها مردود نیست‌ بلکه‌ برای‌ موقعیتهای‌ مختلف‌می‌توان‌ از هریک‌ از این‌ سبکها استفاده‌ کرد. نکته‌ظریف‌ مدیریت‌ تعارض‌ نیز همین‌جاست‌ یعنی‌هنر به‌ کاربردن‌ سبک‌ مناسب‌ در موقعیت‌ مناسب‌. از طرفی‌ گفته‌ شد که‌ معمولا در هر فرد یکی‌ ازسبکهای‌ فوق‌ غالب‌ است‌. به‌ گفته‌ مازلو اگر تنها ابزاری‌ که‌ شما در دسترس‌ دارید یک‌چکش‌ باشد، گرایش‌ خواهید داشت‌ که‌ هر مشکل‌را به‌ عنوان‌ یک‌ میخ‌ ببینید (به‌ نقل‌ از اکستین‌،۱۹۹۸). اگر تنها یک‌ سبک‌ مدیریت‌ تعارض‌ بر شما حاکم‌ باشد محدودیتهای‌ زیادی‌ در زمینه‌ این‌ امرخواهید داشت‌. از این‌رو، بدین‌ منظور باید استفاده‌از سبکهای‌ دیگر را در خود گسترش‌ دهید. هیچ ‌یک‌ از این‌سبکها مردود نیست‌ بلکه‌ برای‌ موقعیت های‌ مختلف ‌می‌توان‌ از هریک‌ از این‌ سبکها استفاده‌ کرد.
۲-۳-۹٫ ترفندهای سه گانه مدیریت تعارض
الف) ترفند عدم مقابله: از ترکیب سبکهای سازش و اجتناب بوجود میآید و عبارت از وضعیتی است که فرد میخواهد در آن، از تعارض کناره گیری کرده و یا از برخورد جلوگیری کند.
ب) ترفند راهحل گرایی: از ترکیب سبکهای همکاری و مسالحه بوجود میآید و عبارت از موقعیتی است که در آن، طرفین برای رسیدن به سود پافشاری میکنند ولی همچنین خواهان همکاری نیز هستند و به سود طرف دیگر نیز توجه دارند.
ج) ترفند کنترل: این ترفند تنها سبک رقابت را در برمیگیرد و عبارت از موقعیتی است که در آن، تلاش برای رسیدن به سود بیشتر، بدون توجه به این که این کار میتواند به رویارویی با دیگران بیانجامد، صورت میگیرد (کرامتی و روشن، ۱۳۸۴).
۲-۳-۱۰٫ ترفندهای مدیریت تعارض در موقعیتهای مختلف
۱٫ موقعیتهای‌ مناسب‌ برای‌ بکار بردن‌ سبک‌ رقابت‌.
-زمانی‌ که‌ به‌ تصمیمات‌ فوری ‌ نیازمند هستید.
– زمانی‌ که‌ می‌دانید که‌ حق‌ دارید.
-زمانی‌ که‌ اقدام‌ سریع‌ و قطعی‌ حیاتی‌ است‌.
۲٫ موقعیتهای‌ مناسب‌ برای‌ سبک‌ سازش‌:
– زمانی‌ که‌ مسایل‌ برای‌ شما اهمیتی‌ ندارد امابرای‌ فرد دیگر خیلی‌ مهم‌ است.‌
– زمانی‌ که‌ شما می‌ فهمید که‌ اشتباه‌ کرده‌اید.
-زمانی‌ که‌ رقابت‌ مداوم‌ زیان‌ بخش‌ باشد و شما بدانید که‌ برنده‌ نمی‌شوید.
-زمانی‌ که‌ هماهنگی‌ و ثبات‌ اهمیت‌ ویژه‌ای ‌دارد.
۳٫ موقعیتهای‌ مناسب‌ برای‌ سبک‌ اجتناب‌:
-زمانی‌ که‌ وقت‌ رویارویی‌ با آن‌ را ندارید.