تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری، تعاریف مختلف سرمایه فکری، دارایی های نامشهود

 

گفتار دوم : سرمایه فکری
۲-۱۲- تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری
مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده و تعاریف مختلفی برای تفسیر اینفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری تمایل دارند از اصطلاحاتی مانند داراییها، منابع یا محرک های عملکرد به جای کلمه سرمایه استفاده کنند و آنها واژه فکری را با کلماتی مانند نامشهود، بر مبنای دانش یا غیر مالی جایگزین می کنند. بعضی از حرفه ها ) حسابداری مالی و حرفه های قانونی ( نیز تعاریف کاملا متفاوتی مانند داراییهای ثابت غیر مالی که موجودیت عینی و فیزکی ندارند، ارائه کرده اند. با توجه به آنچه گفته شد ، تعاریف مختلفی درمورد سرمایه فکری گفته شده است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می کنیم:
۲-۱۲-۱- سرمایه فکری از دیدگاه استوارت
استوارت اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه ای از دانش ، اطلاعات ، داراییهای فکری ۲، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می تواند برای ایجاد ثروت بکار گرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و توانایی های آن را برای ایجاد ارزش افزوده دربر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می شود ) قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵) .
-۲-۱۲-۲ سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس
بنتیس سرمایه فکری را به عنوان مجموعه ای از داراییهای نامشهود ) منابع، توانایی ها ، رقابت ( تعریف می کند که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش بدست می آیند) بنتیس، ۱۹۹۸ به نقل از قلیچلی و مشبکی، ۱۳۸۵) .
-۳ -۱۲-۲ سرمایه فکری از دیدگاه ادوینسون و مالون
اطلاعات و دانش بکار برده شده برای کار کردن، جهت ایجاد ارزش ادوینسون و مالون، سرمایه فکری را تعریف می کنند . (واسیله، ۲۰۰۸ به نقل ازدستگیر و محمدی، ۱۳ ) .
-۴ -۱۲-۲ سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس و هالند
بنتیس و هالند، در مقاله خود در سال ۲۰۰۲ ، سرمایه فکری را این طور تعریف می کنند : سرمایه فکری ذخیره ای از دانش را که در نقطه خای از زمان در یک سازمان وجود دارد، نشان می دهد. در این تعریف ارتباط بین سرمایه فکری و یادگیری سازمانی مورد توجه قرار گرفته است (بنتیس و هالند، ۲۰۰۸ به نقل ازدستگیر و محمدی،۱۳۸۸ ) .
۲-۱۲-۵- سرمایه فکری از دیدگاه روس و همکاران
سرمایه فکری دارایی است که توانایی سازمان را برای ایجاد ثروت اندازه گیری می کند. این دارایی ماهیتی عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامشهود است که از طریق به کارگیری داراییهای مرتبط با منابع انسانی ، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده است. همه این ویژگی ها باعث ایجاد ارزش در درون سازمان می شود و این ارزش به دست آمده به دلیل اینکه یک پدیده کاملا داخلی است، قابلیت خرید و فروش ندارد (روس و همکاران، ۲۰۰۵ به نقل از محمدی و دستگیر، ۱۳۸۸ ) .
همان طور که گفته شد از سرمایه فکری تعاریف فراوانی شده است که چند نمونه از آن ارائه شد. با بررسی های انجام شده بر روی تعاریف مختلف سرمایه فکری از سال ۱۹۸۷ تاکنون ، برخ ی از آنها به صورت منتخب در جدول ذکر شده است. این تعاریف تجزیه و تحلیل شده و اجزای آن شناسایی شده است.
جدول۲-۶- تعاریف منتخب سرمایه فکری (مار و مستغفر، ۲۰۰۵ به نقل از علوی و قرشی، ۱۳۸۶ )
نویسندگان
تاریخ
تعاریف
ایتامی
۱۹۸۷
دارایی های نامشهود مانند دارایی های مبتنی بر اطلاعات که شامل فناوری ، اعتماد مشتری ، تصویر سازمانی حاصل از علائم تجاری، فرهنگ سازمانی و مهارت های مدیریتی می باشند.
هال