تعاریف اصطلاحات و واژه ها، تعاریف اصطلاحات، تعاریف عملیاتی

 

۲- از نظر دانش آموزان، معلمان و مدیران مدارس تعطیلات به روی عملکرد رفتاری دانش آموزان تاثیر منفی دارد.
۳- بین نظرات دانش آموزان، دبیران و مدیران نسبت به تاثیر تعطیلات بر عملکرد آموزشی دانش آموزان تفاوت معنادار وجود دارد.
۴- بین نظرات دانش آموزان، دبیران و مدیران نسبت به تاثیر تعطیلات بر عملکرد رفتاری دانش آموزان تفاوت معنادار وجود دارد.
۱-۷- تعاریف اصطلاحات و واژه ها
تعاریف نظری
۱-۷-۱- تعطیلات:
بیکار کردن ، دست از کار کشیدن ، مهمل گذاشتن چیزی (عمید ،۱۳۵۸).
۱-۷-۲- عملکردآموزشی
هرگونه رفتار یا عکس العمل که از دانش آموزان سر میزند و باعث یادگیری و آموزش او می شود و سطح علم و دانش او از یک سطح به سطح بالاتر می برد( ممتاز جهرمی ،۱۳۸۶).
۱-۷-۳- عملکرد رفتاری
هرگونه رفتار یا بالعکس که از دانش آموزان سر می زند و نشان دهنده خصوصیات اخلاقی او می باشد رفتار، روش طرز حرکت، طرز عمل( ممتاز جهرمی ،۱۳۸۶).
۱-۸-تعاریف عملیاتی
۱-۸-۱- تعطیلات
تعطیلات در این تحقیق شامل تعطیلات نوروز ، یک روزه و چند روزه می شود( تعطیل بودن مدارس یا محل درس خواندن دانش آموزان در تعطیلات)
۱-۸-۲- عملکردآموزشی
دراین تحقیق عملکرد آموزشی میزان نمرهای است که دانش آموز از پرسشنامه عملکردآموزشی به دست میآورد.
۱-۸-۳- عملکرد رفتاری
در این تحقیق عملکرد رفتاری میزان نمره ای ا ست که دانش آموز از پرسشنامه عملکرد رفتاری بدست می آورد.
۲-۱- مقدمه
وجود هر سازمانی بستگی به اهدافی دارد که جهت رسیدن به اهداف برنامه ریزیهای خاصی را طلب می کند لذا جهت برنامه ریزی صحیح ابعاد متعددی را در نظر باید گرفت که یکی از مهمترین عامل در هر سازمان زمان می باشد. که در واقع جهت رسیدن به اهداف سازمان باید از فرصت ها استفاده کرد.
درعصر حاضر یکی از ویژگی های آموزش و پرورش ایجاد روش های تازه و محتوایی که متناسب با تقاضاهای سبز فایل می باشد باید مورد نظر قرار گیرد. علمای تعلیم و تربیت باید بتوانند با برنامه ریزی های اصولی امکانات و فرصتهای بیشتری برای تمام انسانها بالاخص دانش آموزان فراهم نمایند تا بتوانند از زندگی خود رضایت بیشتری داشته باشند و علایق قبلی خویش آزادتر و انسانی تر بیان کنند.
آموزش و پرورش نیز بایستی طوری طراحی نماید که بتواند انسانهایی بسازد که بتوانند از فرصتهای در شرف پیدایش، بهره کامل ببرند، وافراد مورد تعلیم بتواند از تحولات سریع اجتماعی، اهمیت تفکر عملی، تسهیلات ارتباطی و تعارفی و فرصتهای تازه برای آزادی بیان واندیشه، آگاه باشند( ابطحی، ۱۳۶۸).