تعاریف علمی و نظری تحقیق و سطوح سنجش آنها، روش استخراج و تجزیه و تحلیل اطلاعات، روش و ابزار جمع آوری اطلاعات


 

در تحقیق حاضر برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته از روش پیمایشی استفاده شده است. علت انتخاب روش پیمایشی به این دلیل است که با مقایسه دقیق ویژگیهای مختلف موردها به استنباط علمی نائل شویم. از طرفی دیگر با توجه به این که جامعه مورد مطالعه وسیع است، روش پیمایشی روشی است که از سایر روشهای دیگر برای انجام این مطالعه مناسب میباشد. در این تحقیق در راستای فرضیات تحقیق و با استفاده از روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامهای، اطلاعات جمع آوری شده است.
در این مطالعه به منظور بررسی نقش فاصله جغرافیایی بین حسابرس و مشتری در کیفیت حسابرسی 1385، 50 پرسشنامه توزیع شده و پس از تکمیل آنها دادههای حاصل از آن استخراج شد. برای اینکه بتوان فرضیههای تحقیق را مورد بررسی قرار داد، شش مدل تشکیل شده است. سپس با استفاده روش ناپارامتریک سه روش به شکلی مجزا برای بررسی فروض تحقیق به کار گرفته شده است. در این مطالعه روش اول شامل مقایسه میانگین به دست آمده از شاخصهای متغیرهای مورد مطالعه است. روش دوم شامل تحلیل ANOVA است تا ارتباط بین فاصله مکانی با متغیرهای مورد بررسی مشخص شود. روش سوم استفاده از ضریب همبستگی است.
تعاریف علمی و نظری تحقیق و سطوح سنجش آنها
در مطالعات پیمایشی تعریف مفاهیم و متغیرهایی که در تحقیق بکار رفته؛ و مشخص کردن تعریف عملیاتی و تعیین سطوح سنجش آنها برای آزمون فرضیات بسیار ضروری است. در تعریف نظری متغیرها باید به دو نکته توجه کرد: نخست اینکه فضای مفهومی واژهها باید بطور پایدار حفظ تثبیت شود تا همه افراد تحت آن یک مفهوم را درک کنند. دوم اینکه تعریف به گونهای دقیق باشد که بتوان آن را به سادگی بررسی نمود.
در مرحله بعد تعریف عملیاتی متغیرها بدان جهت صورت میگیرد که بیشتر مفاهیمی که در تحقیقات جمعیت شناسی بکار میرود عام و انتزاعی و یا کیفی هستند که باید به حالت خاص، عینی، کمی و مفاهیم قابل بررسی برگردانده شود. علاوه بر این در تحقیقات تجربی و اجتماعی جهت محاسبات آماری و استفاده از تکنیکهای آماری مناسب و کمی ساختن جنبههای کیفی رفتار و همچنین جهت آزمون تجربی نظریهها و فرضیات لازم است که سطوح سنجش متغیرهای تحقیق مشخص شود. در ادامه سعی شده که مفاهیم و متغیرهای عمده در تحقیق حاضر به صورت علمی و نظری تعریف شده و سطوح سنحش آنها نیز مشخص گردد.
جامعه آماری
در این پژوهش 50 نفر از متخصصین حسابرسی شرکت های پذیرفته شده بورس در تهران در نظر گرفته شده اند.
واحد آماری
تمام متخصصین حسابرسی شرکت های پذیرفته شده بورس در تهران که حاضر به همکاری هستند.
روش نمونه گیری
با توجه به حجم جامعه و عدم امکان جمع آوری اطلاعات از تمامی افراد، ناگزیر تعدادی از جامعه آماری را به عنوان معرف و به شیوه نمونه گیری احتمالی طبقه بندی استفاده شده است.
حجم نمونه
چون مطالعه از نوع پیمایشی و بدست آوردن نسبتها میباشد و بر اساس دادهای تحقیقها مشابه دیگر نسبت حسابرسانp=0.95 بوده و بر اساس نوع تحقیق d=0.05 ، =0.05α در نظر میگیریم که بدست میآید و بر اساس فرمول زیر میزان حجم نمونه برابر
چون تعداد حسابرسان زیاد می باشد، میزان N جامعه را بینهایت فرض کردیم و از فرمولی استفاده کردیم که N ندارد و البته تعداد نمونه بدست آمده از فرمول بدون حضور N بیشتر از فرمول با حضور N است. ما در این پژوهش برای اطمینان داشتن از نتایج میزان نمونه خود را 50 در نظر گرفتیم.
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
همانطور که در قسمت قبل ذکر شد روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق روش پیمایشی است در روش پیمایشی دادههای مربوط را میتوان از طریق فنون متعددی نظیر مصاحبه، پرسشنامه و مشاهده گردآوری کرد. در بسیاری از مطالعات ممکن است از چندین روش تحقیق برای جمع آوری اطلاعات استفاده شود. در این روشها اطلاعات با طرح و نقشه قبلی جمع آوری میشود.
اگرچه در تحقیقات پیمایشی از تکنیکهای مختلفی نظیر مشاهده، مصاحبه، مطالعه رسمی (مطالعات گزارشات رسمی، پروندهها) و نظایر آن استفاده میشود. اما از آنجا که در این تحقیق به دنبال بدست آوردن تاثیر فاصله مکانی حسابرس بر کیفیت حسابرسی هستیم و داده های موجود از شرکت ها در بورس، اطلاعات لازم را در اختیار ما نمی گذاشت، تنها راه، استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بود.
روش استخراج و تجزیه و تحلیل اطلاعات
پس از جمع آوری اطلاعات، پرسشنامهها کدگذاری و کدها بر روی کدبرگها ثبت شده و آنگاه اعداد ثبت شده به رایانه انتقال داده و سپس با استفاده از نرم افزار “”spss نمودارها رسم شده و تحلیل آماری انجام شده است.