تعاریف عملیاتی متغیرها، تجزیه و تحلیل اطلاعات، شاخص‌های آمار توصیفی

 

۳-۸- تعاریف عملیاتی متغیرها:
تعریف عملیاتی کارآفرینی استراتژیک: در این پژوهش کارآفرینی استراتژیک که توسط(رضائیان و نجفی، ۲۰۱۲) مطرح گردیده شامل(تفکر کارآفرینی، متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری، نوآوری مستمر)می‌باشد.
تعریف عملیاتی تفکر کارآفرینی:در این پژوهش نمراتی که مدیران شرکتها در سوالات (۱،۲،۳،۴) پرسشنامه کسب می‌کنند.
تعریف عملیاتی متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری: در این پژوهش نمراتی که مدیران شرکتها در سوالات (۵،۶،۷،۸) پرسشنامه کسب می‌کنند.
تعریف عملیاتی نوآوری مستمر: در این پژوهش نمراتی که مدیران شرکتها در سوالات (۹،۱۰،۱۱،۱۲) پرسشنامه کسب می‌کنند.
تعریف عملیاتی مزیت رقابتی: در این پژوهش نمراتی که مدیران شرکتها در سوالات (۱۵،۱۴،۱۳) پرسشنامه کسب می‌کنند.
تعریف عملیاتی عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی که توسط (رضائیان و نجفی، ۲۰۱۲) مطرح گردیده شامل این موارد (سهم بازار، سود بخشی و رقابت)می باشد:
تعریف عملیاتی سهم بازار: در این پژوهش نمراتی که مدیران شرکتها در سوالات (۱۶،۱۷) پرسشنامه کسب می‌کنند.
تعریف عملیاتی سود بخشی: در این پژوهش نمراتی که مدیران شرکتها در سوالات (۱۸،۱۹) پرسشنامه کسب می‌کنند.
تعریف عملیاتی رقابت: در این پژوهش نمراتی که مدیران شرکتها در سوالات (۲۰،۲۱)است که توسط مدیران کسب می‌شود.
فصل چهارم:
یافته‌های پژوهش
۴-۱- مقدمه
داده‌های جمع‌ آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن آن‌ ها به منظور تحقق اهداف پژوهش‌ها و تحقیقات کمک گرفته می‌شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات بعنوان بخشی از فرایند روش تحقیق علمی یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می‌رود که بوسیله آن کلیه فعالیت‌های تحقیقی تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند. به عبارتی در این بخش، پژوهشگر برای پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم‌گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه یا فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است از روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می‌کند. لذا ذکر این نکته ضروری است که تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسش‌های پژوهش کافی نیست، تعبیر و تفسیر این داده‌ها نیز لازم است. ابتدا باید داده‌ها را تجزیه و تحلیل نمود و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تعبیر و تفسیر قرار داد. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از پرسشنامه‌ای که اعتبار آن مورد آزمون قرارگرفته بود، جمع‌ آوری شد. این اطلاعات در محیط نرم‌افزاری با اعمال آزمونهای آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید و در این فصل نتایج گردآوری شده و تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته داده‌ها بر مبنای استنباط آماری و به کمک فنون آماری مناسب، به منظور تأیید یا رد فرضیه تحقیق ارائه می‌شود. در این بخش به منظور توصیف ویژگی‌های نمونه، ابتدا داده‌های جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از شاخص‌های آمار توصیفی خلاصه و طبقه‌بندی می‌شود، بعد از آن آمارهای توصیفی از جمله میانگین، انحراف معیار مربوط به متغیرهای تحقیق آورده شده، سپس با بهره گرفتن از شاخص‌های آمار استنباطی به تأًیید یا رد فرضیات می‌پردازیم.
تحلیل‌های آماری که در این فصل انجام گرفته‌اند شامل «تحلیل توصیفی» و «تحلیل استنباطی» می‌باشد که به ترتیب تشریح خواهند شد.
۴-۲- تحلیل‌های آماری توصیفی
۴-۲-۱- اطلاعات دموگرافیک مربوط به مدیران
در این قسمت پس از گردآوری داده‌ها و اطلاعات با بهره گرفتن از آمار توصیفی که شامل شاخص‌های مرکزی و پراکندگی مانند درصد فراوانی، نمودار و جداول می‌باشد به توصیف نمونه پرداخته می‌شود.
جنسیت