تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق، مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق، تعریف مفهومی و عملیاتی

 

۱-۴ هدف های اساسی انجام تحقیق
هدف اساسی در تحقیق حاضر بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از فرایند حسابرسی مستقل مالی می باشد تا بدین وسیله بتوانیم تاثیر فرایند حسابرسی را بر کیفیت اطلاعات حسابداری ارزیابی کنیم .
۱-۵ فرضیه های تحقیق
تحقیق حاضر دارای یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی است .
فرضیه اصلی : کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی است .
فرضیه های فرعی :
فرضیه فرعی اول : کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال ۸۶است .
فرضیه فرعی دوم : کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال ۸۷ است .
فرضیه فرعی سوم: کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال ۸۸ است .
فرضیه فرعی چهارم: کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال ۸۹ است .
فرضیه فرعی پنجم : کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال ۹۰ است .
۱-۶ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
کیفیت اطلاعات حسابداری : عبارت است از قرینه ی قدر مطلق خطای پیش بینی اطلاعات حسابداری در پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره آتی .
اطلاعات حسابداری : عبارت است از صورتهای مالی اساسی شامل ترازنامه – صورت سود و زیان – صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجه نقد .
حسابرسی مستقل مالی : عبارت است از فرایند تطبیق صورتهای مالی با استاندارد های پذیرفته شده حسابداری به منظور اظهار نظر در خصوص کیفیت آنها .
تصمیم گیری : عبارت است از انتخاب یک راه حل از میان راه حل های ممکن و موجود .
۱-۷ ساختار تحقیق
تحقیق حاضر در ۵ فصل به شرح زیر ارائه گردیده است :
فصل اول: شامل کلیات تحقیق نظیر بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق و همچنین هدف ها و سوال ها و فرضیه های تحقیق و قلمرو و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق می باشد .
فصل دوم: شامل مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق های انجام شده در زمینه ی مربوط ( در داخل و خارج از کشور ) می باشد .