تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری


 

اکتساب دانش، ایجاد دانش، ذخیره کردن دانش، توزیع دانش، نگهداری دانش و فشار روانی به عنوان متغیرهای تحقیق حاضر می باشد، متغیرهای تحقیق در غالب مدل عملیاتی زیر ترسیم شده است:

شکل 1-1: مدل تحقیق (منبع: مدیریت دانش پاتریک و همکاران (2009) و مدل تونی و همکاران (2005))
جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق
با توجه به پیشینه این موضوع، تاکنون به طور مستقیم تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان در شعب بانک ملت شهر تهران در کشور ما مورد بررسی قرار نگرفته است، که نشان از جدید و نو بودن تحقیق دارد.
تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق
مدیریت دانش:
مدیریت دانش عبارت است از اعمال مدیریت و زمینه سازی برای تبدیل دانش (نهان به عیان و بالعکس) در داخل یک سازمان از طریق گردآوری، به اشتراک گذاری و استفاده از دانش به عنوان یک سرمایه سازمانی در راستای دستیابی به اهداف سازمان( حسن زاده، 1388).
اکتساب دانش:
سازمان ها، شرکت ها و دیگر نهادهای تحقیقی مهم دانش خود را از بیرون بدست می آورند. فرایند تهیه دانشی که سازمان ها قادر به اکتساب و توسعه آن نیستند، توسط کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی سازمان، جهت بدست آوردن اطلاعاتی از رقبا و شرکا در کارهای جمعی، چگونگی رقابت با سایر سازمانها، نحوه ارتباط با ارباب رجوعان به سازمان و … اکتساب دانش در مدیریت دانش است (ماراکاس ، 1999).
ایجاد دانش:
ایجاد دانش فرآیند مهمی است که در آن انگیزه، تلقین، تجربه، و شانس، نقش مهمی ایفا می‌کنند (لین، مورون و پاولسون ، 1996). معیار سنجش دانش نو، نقش مؤثر آن در حل مسائل جاری و نوآوری در بازار است. ایجاد دانش در بردارنده همه تلاش های مدیریتی است که آگاهانه بر تولید توانایی هایی تمرکز دارد که هنوز درون سازمان ارائه نشده اند و یا حتی در درون یا بیرون آن وجود ندارد. ایجاد دانش به توانایی سازمان‌ها در ایجاد ایده‌ها و راه‌حل‌های نوین و مفید اشاره دارد (ماراکاس، 1999).
ذخیره کردن دانش:
به عنوان عنصر مورد نیاز مدیریت دانش است که از طریق آن، قابلیت ذخیره سازمان یافته‏ای که امکان جستجوی سریع اطلاعات، دسترسی به اطلاعات برای دیگر کارکنان و تسهیم موثر دانش فراهم می شود، به وجود می آید. در این سیستم باید، دانش های لازم به آسانی برای استفاده همگان ذخیره شود (هیسیگ، 2000).
توزیع دانش:
توزیع دانش، فرایند اشتراک گذاشتن و گسترش دادن دانش است که اکنون در درون سازمانها اجرا می شود برای اینکه دانش با ارزش شود باید با دیگران تقسیم شود انتقال و اشتراک می تواند فعال یا منفعل باشد (پارکر ، 2005).
نگهداری دانش: