تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابزارهای جمع آوری اطلاعات

 

ابزار استفاده شده در این تحقیق عبارتند از:
بررسی اسناد و مدارک: برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات این تحقیق و مباحث نظری مرتبط با موضوع از روش مطالعات کتابخانه ای ( کتب و مقالات فارسی و انگلیسی، پایانامه ها، سایتهای اینترنتی و…) استفاده شده است.
پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است ازمجموعهای از پرسشهای هدفدار که با بهرهگیری از مقیاس های گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد.( خاکی، ۱۳۷۸)
۱-۹-۱- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در تحقیق حاضر محقق ابتدا با تهیه طرح تحقیق اقدام به مطالعه و جمع آوری ادبیات موضوع نموده سپس با طراحی الگوی مفهومی و ریاضی تحقیق، پرسشنامهای برای نمونه آماری تحقیق طراحی میگردد. در ادامه پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها و براساس آزمون های آماری زیر به تفسیر داده ها می پردازد:
آزمون آلفای کرونباخ
آزمون رگرسیون خطی
.آزمون رتبه بندی فریدمن
۱-۱۰-قلمرو زمانی تحقیق
این پژوهش در سال ۱۳۹۳ شمسی انجام گرفته است.
۱-۱۱- قلمرو مکانی تحقیق
پژوهش حاضر در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران انجام گرفته است.
۱-۱۲- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
۱-۱۲-۱- تعاریف نظری متغیر ها
رقابت پذیری: رقابت پذیری قابلیت‌ها و توانمندیهایی است که یک کسب و کار، صنعت، منطقه و یا کشور دارا است و میتواند آنها را حفظ کند تا در عرصه رقابت بین المللی نرخ بازگشت بالایی را در فاکتورهای تولید ایجاد کرده و نیروی انسانی خود را در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دهد. به عبارت دیگر، رقابت پذیری توانایی افزایش سهم بازار، سوددهی، رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بین المللی برای یک دوره طولانی است(کاراکسونی،۲۰۰۸).
مزیت رقابتی: مزیت رقابتی ارزشهای قابل ارائه برای مشتریان است، به نحوی که این ارزشها از هزینه پرداختی مشتری مزیت رقابتی میزان فزونی بالاتر بوده و رقبا از سطح کمی و کیفی پایینتری در این حوزه برخوردارند.
۱-۱۲-۲- تعاریف عملیاتی متغیر ها
عامل فنی: عبارتند از میانگین نمرهای که از سوالات۱ الی۵ پرسشنامه جوسازمانی توسط آزمودنی ها کسب میگردد که حداقل آن ۳۷ و حداکثر نمره آن ۹۲ می باشد.