تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات تحقیق، مروری بر مفاهیم ارزیابی عملکرد، تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم

 

قلمرو زمانی این تحقیق سال تحصیلی ۹۱-۹۰ میباشد.
۱-۹ خلاصه فصل
در این فصل محقق به بیان مساله و تشریح اهمّیت و ضرورت موضوع تحقیق پرداخت، سپس اهداف تحقیق را مشخص کرد و تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات تحقیق را بیان کرد، همچنین سؤالات تحقیق را مطرح کرد و سپس فرضیه های تحقیق را عنوان کرد و در پایان فصل قلمرو تحقیق را از سه جنبه موضوعی، مکانی و زمانی تشریح کرد.
فصل دوّم
ادبیات و پیشینه تحقیق
فصل دوّم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
در طی سالهای اخیر، مدیران اجرایی در دامنه وسیعی از سازمان های گوناگون بر اندیشه اندازه گیری عملکرد و سازمان های خود برآمدهاند. در محیط پویا و متغیر امروزی توانایی برای اندازه گیری عملکرد سازمان و واحدهای متنوع آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر میرسد.
در عصر حاضر تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی عملکرد را اجتناب ناپذیر نموده است، به گونهای که فقدان این نظام در ابعاد مختلف سازمان به عنوان یکی از علائم بیماری سازمان قلمداد میگردد.هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود به ویژه در محیطهای پیچیده و پویا نیازمند ارزیابی است.از سوی دیگر فقدان نظام ارزیابی عملکرد در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمانی تلقی گردیده و پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است(عباسی،۱۳۸۶).
محقق طی فصل جاری به مباحثی چون ارزیابی عملکرد، فرایند ارزیابی عملکرد، اثرات ارزیابی عملکرد، اهمیت ارزیابی عملکرد، کارایی، مفاهیم و روش‌های اندازه گیری کارایی، انواع کارایی، روش‌های ارزیابی کارایی، تحلیل پوششی داده ها، مدلهای اصلی تحلیل پوششی داده ها، و… خواهد پرداخت.
۲-۲ مروری بر مفاهیم ارزیابی عملکرد
۲-۲-۱ تاریخچه ارزیابی عملکرد
اگر بخواهیم سابقه ارزیابی عملکرد را مورد کاوش قرار دهیم باید به تاریخ زندگی بشر بازگردیم، به اولین باری که افراد کار کردن به صورت گروهی را آغاز کردند. در آن دوران ارزیابی تنها بر اساس قضاوت‌های ذهنی و شخصی انجام می‌شد، اما به مرور زمان و در دوره‌های مختلف مدیریت و در کشورهای مختلف برای کنترل به سمت زمان‌سنجی کار و پیش‌بینی همه شرایط و نتایج دستیابی بود. نظام ارزیابی عملکرد برای اولین بار به صورت رسمی، در سطح فردی و سازمانی از سال ۱۸۰۰ میلادی توسط رابرت اون در اسکاتلند در صنعت نساجی مطرح گردید به طوری که کالاهای تولید شده با بهره گرفتن از چوب‌هایی در رنگ‌های مختلف درجه‌بندی می‌شدند که این کار در واقع نوعی ارزیابی از کیفیت و یا ستاده سازمان بوده است (کاپلان و نورتون، ۱۳۸۵).
۲-۲-۲ تعاریف ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می‌گردد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع جهت دستیابی به اهداف به شیوه‌ای اقتصادی توأم با کارایی و اثربخشی صورت می‌گیرد، به طوری که ارزیابی عملکرد در “بعد سازمانی” معمولاً اثربخشی فعالیت‌هاست. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه‌ها یا ویژگی کارا بودن فعالیت‌ها و عملیات است (همان، ۱۳۸۵).
– ارزیابی عملکرد عبارت است از فرایند سنجش و اندازه‌گیری عملکرد در سازمان‌ها در چارچوب اصول و مفاهیم مدیریت به منظور تحقق اهداف و وظایف سازمانی در قالب برنامه‌های اجرایی (هاول و دیگران،۱۹۸۹).
– ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش و اندازه‌گیری، ارزش‌گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره‌ای معین می‌پردازد (طاهری، ۱۳۸۲، ص۱۶).
– ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف اثربخشی فعالیت‌هاست. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه‌ها با ویژگی کارا بودن فعالیت‌ها و عملیات است (طاهری، ۱۳۸۴، ص۳۲).