تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق، تعریف عملیاتی متغیرها، برنامه های آموزشی

 

قابلیت‌ها و فرهنگ سازمانی باید در سازمان به صورت مستمر باشد. به طور کلی تداوم در سازمان به معنی ثبات قدم های مثبت و حذف ناملایمات و فرهنگ نامناسب است( Ning, 2013).
عادتها و روابط غیر رسمی در بخش خدمات
در سازمان های مختلف عموما فرهنگ های غیر رسمی و روابط خارج از سطوح سازمانی وجود دارد. برخی از روابط مانند عادت در میان کارکنان باقی می ماند و به دیگران نیز منتقل می شود. وجود چنین روابطی در دو شکل ممکن می تواند وجود داشته باشد، ممکن است باعث ارتقاء سطح انجام وظایف شود و یا به صورت عادتی ناپسند در میان کارکنان وجود داشته باشد ( Ning, 2013)
محدودیتهای سازمانی
تمامی سازمانها با محدودیتهایی روبرو هستند. این محدودیتها به دو دسته کلی تقسیم می شود: محدودیتهای محیطی و محدودیتهای سازمانی. محدودیتهای محیطی بیشتر می تواند در قالب محدودیتهای منابع باشد. اما محدودیتهای درونی و سازمانی عموما به قوانین و مقرراتی گفته می شود که برای افراد دست و پا گیر است، بوروکراسی سازمانی بزرگترین محدودیت برای سازمان محسوب می شود و موجب طولانی شدن فعالیتهای کاری خواهد شد( Ning, 2013)
ضعف در ارزش عملکردی
ارتقاء سطح سازمانی با افزایش عملکرد امکان دارد. افزایش عملکرد با امنیت شغلی بیشتر، افزایش کیفیت ارائه خدمات، ارائه راه حلهای بهتر، خلاقیت و نوآوری، تغییر تکنولوژی و پاسخ سریع به مراجعان امکان دارد. نبود یا کمبود هر یک از این موارد ضعف در ارزش عملکردی است ( Ning, 2013)
ضعف در رقابت پذیری
رقابت پذیری به معنی شناسایی فرصتهای جدید در بازار کار، پیشرفت پیوسته، پاسخ به فعالیتهای رقبا و بهبود مستمر شایستگی های سازمانی است. رقابت پذیری برابر با ارتقاء و بهبود مستمر فعالیتهای سازمانی می باشد. فقدان این موارد مانعی در برابر استراتژی سازمانی می تواند محسوب شود ( Ning, 2013).
توزیع نامناسب اطلاعات
اطلاعات در سازمان به معنی اطلاعات کاری فعالیتهاست. توزیع مناسب آن می تواند در تعهد و درک متقابل آنها موثر باشد ((Ning, 2013.
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
نبود اعتماد: این متغیر با بهره گرفتن از سوالات موجود در پرسشنامه نینگ (Ning, 2013). سنجیده می شود که در طیف لیکرت قرار دارد. این سوالات در برگیرنده مواردی همچون اعتماد متقابل، تعامل بین اعضا، اعتماد بین مدیران و کارکنان می باشد.
فقدان قابلیت: این متغیر با بهره گرفتن از سوالات موجود در پرسشنامه نینگ ( Ning, 2013))سنجیده می شود که در طیف لیکرت قرار دارد. این سوالات در برگیرنده مواردی همچون برنامه های آموزشی، انتقال تجربه کارکنان قدیمی به جدید می باشد.
عدم تداوم: این متغیر با بهره گرفتن از سوالات موجود در پرسشنامه نینگ( Ning, 2013)سنجیده می شود که در طیف لیکرت قرار دارد. این سوالات در برگیرنده مواردی همچون میزان توسعه روابط، ثبات مدیریت وچگونگی تداوم فرهنگ سازمانی می باشد.
عادتها و روابط غیررسمی در بخش خدمات: این متغیر با بهره گرفتن از سوالات موجود در پرسشنامه نینگ( Ning, 2013)سنجیده می شود که در طیف لیکرت قرار دارد. این سوالات در برگیرنده مواردی همچون میزان روابط غیررسمی، فرهنگ سازمانی و عادتهای کارکنان است.
محدودیتهای سازمانی: این متغیر با بهره گرفتن از سوالات موجود در پرسشنامه نینگ( Ning, 2013)سنجیده می شود که در طیف لیکرت قرار دارد. این سوالات در برگیرنده مواردی همچون قوانین و مقررات زیاد در سازمان، بوروکراسی در سازمان و طولانی شدن زمان انجام فعالیتها می باشد.