تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق، تعریف نظری متغیرهای تحقیق، تعریف عملیاتی متغیرها

 

فرضیه فرعی سوم: بکارگیری سبک مشورتی باعث افزایش تعهد سازمانی می شود.
فرضیه فرعی چهارم: بکارگیری سبک مشارکتی باعث افزایش تعهد سازمانی می شود.
تعریف نظری متغیرهای تحقیق
۱-۷-۱) سبک های مدیریتی
سبک های مدیریتی بیانگر چگونگی تعامل مدیران با کارکنان تحت سرپرستی است (Perra, 2011). و شامل هدایت، تشویق و تسهیل پیگیری اهداف با بهره گرفتن از آنهایی که انتخاب شدهاند و یا انتخاب آنهایی که تایید شدهاند، است(۲۰۱۲؛ Nazari et al).
1-7-2) تعهد سازمانی
تعهد سازمانی حالتی روانی است که رابطه فرد را با سازمان مشخص میکند و تصمیم به ماندن در سازمان یا ترک آن را به طور ضمنی در خود دارد (Ozag & Duguma,2012).
1-7-3) سابقه کار
سابقه کار به مدت زمانی که فرد در شغل خود مشغول به کار بوده و مسیر شغلی خود را میگذراند اشاره دارد(میرجعفری، ۱۳۹۳).
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
۱-۸-۱) سبک های مدیریتی
سبکهای مدیریتی دارای چهار مولفه سبک آمرانه، سبک خیرخواهانه، سبک مشورتی، و سبک مشارکتی است که با پرسشنامه و طیف ۵ درجه ای لیکرت از ۱= کاملا مخالفم تا ۵= کاملا موافقم ارزیابی می گردد.
سبک آمرانه. مدیر، اعتماد بسیار کمی به کارکنان داشته، تصمیمات مهم را میگیرد و پیام ها را به صورت دستوری و امری به زیردستان ابلاغ می کند. ارتباطات از بالا به پایین است.
سبک خیرخواهانه. مدیر با اعتماد نسبی سعی دارد کارکنان را مطیع خود سازد و تحت حمایت خود قرار دهد. وضعی شبیه به رابطه ارباب و رعیت وجود دارد. مدیر تصمیم میگیرد و در حد بسیار محدود کارکنان در تصمیم گیری شرکت دارند. ارتباطات از بالا به پایین است.
سبک مشورتی. مدیر اعتماد و اطمینان بیشتری در تصمیمگیری با کارکنان دارد و ارتباط دو طرفه در جریان است. کارکنان در تصمیمگیری ها شرکت می کنند، ولی باز هم در تصـمیمات گرفته شده آنچه مورد قبول مدیر است به اجرا گذاشته می شود.
سبک مشارکتی. مدیر، در تصمیمگیری ها اعتماد و اطمینان کامل به کارکنان دارد و در اخذ و اجرای تصمیم، همگان حق مساوی دارند (سیدی و ایزدی، ۱۳۹۰).
۱-۸-۲) تعهد سازمانی
تعهد سازمانی دارای سه مولفه تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری است که با پرسشنامه و طیف ۵ درجه ای لیکرت از ۱= کاملا مخالفم تا ۵= کاملا موافقم ارزیابی می گردد.
تعهد عاطفی به وابستگی احساس فرد به سازمان اشاره دارد.