تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق، تعریف عملیاتی واژگان کلیدی، بورس اوراق بهادار تهران

مارس 27, 2019 by بدون دیدگاه

 

۱-۴-۱- هدف اصلی
طراحی مدل شبیهسازی تامین مالی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دادههای سالهای۱۳۸۹-۱۳۸۰
۱-۴-۲- اهداف فرعی
شناسایی رابطهی بین تامین مالی و تسهیلات مالی دریافتی در شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۹-۱۳۸۰
شناسایی رابطهی بین تامین مالی و وجوه حاصل از افزایش سرمایه در شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۹-۱۳۸۰
سوالات تحقیق
۱-۵-۱- سوال اصلی
مدل شبیهسازی تامین مالی شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چه برآوردی برای پیشبینی آینده مالی آنها میدهد؟
۱-۵-۲- سوالات فرعی
آیا بین تامین مالی با تسهیلات مالی دریافتی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۹-۱۳۸۰ رابطه وجود دارد؟
آیا بین تامین مالی با وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۹-۱۳۸۰ رابطه وجود دارد؟
تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق
تامین مالی: یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامدارن اتخاذ می نمایند، تصمیمات مربوط به تامین مالی می باشد این نوع تصمیم گیری ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می باشد. در نتیجه یک مدیر مالی می تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمان بندی مدت و ریسک سود آوری و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده، منابع داخلی شامل جریان های نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی ها و منابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام می باشد.
تسهیلات مالی دریافتی: شامل وامها و تسهیلات دریافت شده از بانکها و دیگر منابع میباشد که در تامین مالی شرکتها بکار میرود.
وجوه دریافتنی بابت افزایش سرمایه: شامل وجوه دریافت شده از محل سود هر سهم پس از کسر مالیات، سود انباشته، حق تقدم و صرف سهام به منظور تامین مالی شرکتها میباشد (جهانخانی، ۱۳۸۹).
روش شناسی تحقیق
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) میباشد. در این تحقیق از روش آماری بهوسیلهی همبستگی و رگرسیون چندجانبه، استفاده خواهد شد. در تحقیق همبستگی هدف آن است که مشخص شود آیا رابطهای بین دو یا چند متغیر کمی ( قابل سنجش) وجود دارد یا خیر. تحلیل رگرسیون چندگانه روشی است که زیر مجموعهی روش همبستگی بوده و برای مطالعه سهم چند متغیر مستقل (Xi) در پیشبینی متغیر وابسته (Y) بکار میرود.
جامعه آماری تحقیق
مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعهی آماری را مشخص میسازند. جامعهی آماری این تحقیق شامل تمامی شرکتهای صنعت سیمان بوده (۳۰ شرکت) که دارای شرایط زیر باشند:
جزو شرکتهای صنعت سیمان باشند و به عبارت دیگر جزو شرکتهای مالی، سرمایهگذاری و … نباشند.